7
Ya 144,000 tinatakan ubat sa mani layin Israel
Pamakayari, nakit kuy apat ta ang-el ya nakaidêng sa apat ta duyun babun luta. Pambênbênan lay apat ta angin amên asê maanginan na babun luta, dagat o dakun sabêt man na puun kayu. Buy nakit ku pun êt ta gisay ang-el ya ubat sa puputakan mamut. Tatalan nay panatak un Bapan Namalyari ya nabyay. Buy masnêg nan sinabi sa apat ta ang-el la binyanan kapangyarian mallasak sa babun luta buy sa dagat, “Agana yu pun sirên na babun luta, ya dagat, buy mani puun kayu anggan a yan pun natatakan na waêng mani maglingkud sa Panginuun tamun Namalyari.” Nalêngê kuy dinalan buy apattapu buy apat ta libu ya bilang kaganawan natatakan ya ubat sa mapu buy luway layin Israel.
Ya layin Juda, mapu buy luway libu.
Ya layin Ruben, mapu buy luway libu.
Ya layin Gad, mapu buy luway libu.
Ya layin Aser, mapu buy luway libu.
Ya layin Neftali, mapu buy luway libu.
Ya layin Manases, mapu buy luway libu.
Ya layin Simeon, mapu buy luway libu.
Ya layin Levi, mapu buy luway libu.
Ya layin Isacar, mapu buy luway libu.
Ya layin Zebulun, mapu buy luway libu.
Ya layin Jose, mapu buy luway libu.
Ya layin Benjamin, mapu buy luway libu.
Ya mani tawu sa arap turonun Bapan Namalyari
Pamakayari, nakit kuy bapan lakên tawuy asê mabilangbilang. Naubat sila sa kaganawan bansa, layi, buy mani sabi. Nakaidêng sila sa arapan turonu buy sa arapan Biserun Tupa. Nakayaming silan makarang nga naputi buy tatalan lay mani palapan palaspas. 10 Masnêg lan pansabin,
“Ulimênên si Bapan Namalyari ya nakaiknu sa turonu buy ulimênên êt ya Biserun Tupa,
gawan inligtas lakay sa kaparusan!”
11 Nidêng nakapalitêng ya kaganawan ang-el sa apat ta nabyay ya inlalang buy ya mangatway nipagtungkulan sa langit ya nakapalitêng êt sa turonu. Nagpalukub ya mani ang-el sa arapan turonun Bapan Namalyari buy nangulimên sila kana. 12 Paradi ya sinabi la,
“Awuy Panginuun!
Ya pangulimên, ya kangêdan, ya kabiyasnan, ya pagpasalamat, ya karangalan, ya kapangyarian buy ya kapas-êyan,
idi sa Bapa tamun Namalyari kanuman!
Awuy Panginuun!”
13 Amêsên, namatang kangkuy gisa sa mani luwampu buy apat ta mangatway nipagtungkulan, “Sisabêt ta abitu silay nakayaming makarang nga naputi buy antuy ubatan la?”
14 Nakitbay yaku kana, “Kakay, kay sikay magtanda!”
Buy sinabi na kangku, “Sabay abiin silay nakadanas sadyay pamasakit nuwa a sila sinumuku. Inlinis buy pinapakaputi lay yaming la sa kapamilatan dayan Biserun Tupa.”
15 Gawan a sila sinumuku sa pamasakit kalla, kabay idi sila sa arap turonun Bapan Namalyari. Allu buy yabi silan maglingkud kan Bapan Namalyari sa Templu na. Si Bapan Namalyari ya nakaiknu sa turonu na ya sabay ya mallukub kalla. 16 A silayna lumayang o mapêl-angan. Buy a silayna maumutan allu o dakun sabêt ta makatêktêk. 17 Gawan ya Biserun Tupa, idi ya sa danin turonu ya sabay ya mallukub buy mamilaku kalla sa mani sibul la mam-in biyay. Buy itas Bapan Namalyari ya sakit buy kalungkutan la kanuman.* 7:17 Sa Griego ati ya nakasulat, “Buy punisan nan Bapan Namalyari ya balang luwa sa mata la.”

*7:17 7:17 Sa Griego ati ya nakasulat, “Buy punisan nan Bapan Namalyari ya balang luwa sa mata la.”