10
Ya Ang-el buy Nangabêlêng nga Kasulatan
Pamakayari, nakit kina êt ta gisay makapangyarian na ang-el la manyêmêpa ubat sa langit. Nauklupan ulap pa lawini na buy dilag buwangaw sa babun ulu na. Manginangkinang paran mamut ta lupa na buy paran tarêk apuy ya mani bitis na. Dilag yan pantalanên na nabêlêng nga kasulatan na nakatilitil la nakabuklat. Intudak na sa dagat ta wanan bitis na buy sa lutay naman na udin bitis na. Nan-angaw yan paran nan-ungul la lewun buy pikitbayan yan mangêlêdêgêd da pituy kilat. Buy sên isulat ku dayi ya nalêngê ku sa pituy kilat, nalêngê kuy tunuy ya ubat sa langit. Sinabin ati, “Agana mina isulat ta sinabin pituy kilat. Iliim mu tana pun.”
Pamakayari, nakit kuy abituy ang-el la nakaidêng sa dagat buy sa luta. Intag-ay na sa langit ta wanan gamêt na buy nangaku ya sa lagyun Bapan Namalyari ya nabyay kanuman ya nanyag kaganawan idi sa langit, kaganawan idi sa babun luta buy kaganawan idi sa dagat. Sinabi na, “Asina maêpêng nga panawun. Nu patunuyun ikapitun ang-el la patutut na, tuparên Bapan Namalyari ya palanu nay nakaliim, kaparisun impatanda na awlagi sa mani propetay lingkud na.”
Pamakayari, nalêngê kuy tunuy ya ubat sa langit ta nagsabin paradi kangku, “Lakwên muy ang-el la nakaidêng sa dagat buy sa luta. Kêwên muy tatalan nay libruy nakabuklat.”
Kabay nagdani yaku sa ang-el buy inyawad ku kanay kasulatan. Sinabi na kangku, “Awu, kêwên mina buy kanên. Matam-is sa bêbêy muy abiin un paran pulut panilan, nuwa naapak sa banaw mu.” 10 Kingwa ku sa gamêt nay kasulatan buy kinnan ku. Para yan pulut panilan na natatam-is sa bêbêy ku. Nuwa sên naibuun kina, naapak sa banaw ku.
11 Pamakayari, sinabi na kangku, “Kaylangan minan ipatandan manguman na pan-ipasabin Bapan Namalyari tungkul sa mani tawu, sa mani bansa, sa mani sabi buy sa mani ari.”