13
Ya Luway Matubag ga Ayup
Pamakayari, nakit kuy matubag ga ayup pa inumawas ubat sa dagat. Pituy ulun ati buy mapuy sungay na. Balang sungay na, dilag kurona buy sa balang ulu na, dilag nakasulat ta lagyuy pamustak kan Bapan Namalyari. Ya matubag ga ayup, para yan leopardo. Ya bitis na, paran bitis osu. Ya bêbêy na, paran bêbêy lewun. Buy ya dragun, indin na sa matubag ga ayup pa kapangyarian na, turonu na buy karapatan na. Nakit kuy dilag nukay gisay ulun matubag ga ayup, ya ikamati nayna dayi, nuwa inumiyul yapun êt. Gawan sa nalyarin abitu, taganan nakaupapas sa mani tawu sa buun babun luta buy nanunul sila sa matubag ga ayup. Amêsên, gawan sa parabayduy kapangyarian na indin dragun sa matubag ga ayup, nangulimên na mani tawu sa dragun. Buy nangulimên sila êt sa matubag ga ayup buy sinabi lay, “Ayin kaparisuy abiin ya matubag ga ayup! Sisabêt pun na makadêgdêg lumaban kana?”
Ya matubag ga ayup, tinulutan Bapan Namalyarin magsabin nadawak laban kana buy mag-ari ya sa apattapu buy luway buwan. Nagsabi yan nadawak laban kan Bapan Namalyari, laban sa lagyun Bapan Namalyari, laban sa tutugêlan na buy laban sa kaganawan manugêl sa langit. Si Bapan Namalyari, tinulutan nay matubag ga ayup pa labanên buy sambutun nay mani pinili nan kay kana. Buy binyanan yan karapatan mag-ari sa mani tawu sa kaganawan layi, sabi, buy bansa baydi sa babun luta. Ya mani tawu baydi sa babun luta, ulimênên lay matubag ga ayup, liban ta sa mani tawuy ubat pun sa dinyag ga babun luta, nakasulat tay lagyu la sa librun biyay. Ya magbandin librun abiin sabay ya Biserun Tupay pinati.
Sikaw wa mallêngê, pakaisipin yuy ati. 10 Sisabêt man na tawuy intakdan dakpên, dakpên ya. Buy sisabêt man na intakdan mati sa ispada, mati ya êt sa ispada. Kabay ya mani pinilin Bapan Namalyarin kay kana, kaylangan lan mibabata buy manugêl tapat kana.
11 Pamakayari, nakakit takina êt gisa pun na matubag ga ayup ya inumawas ubat sa luta. Luway sungay na ya paran sungay tupa, nuwa nu magsabi ya, katunuy yan dragun. 12 Ginamit nay kaganawan kapangyarian nunan matubag ga ayup. Pinilit nay kaganawan tawu baydi sa babun lutay mangulimên sa nunan matubag ga ayup pa sadyay nuka ya paran ikamati nayna dayi, nuwa inumiyul êt. 13 Ya ikalway matubag ga ayup, namipakit yan taganan mamakaupapas kaparisun pamauran nan apuy sa arapan mani tawu. 14 Buy gawan sa mani abiin ya mamakaupapas sa impadyag kanan nunan matubag ga ayup, nailitêp nay mani tawu sa babun luta. In-utus nay mani tawuy manyag ribultun nunan matubag ga ayup ya dilag sadyay nuka gawan sa ispada nuwa nabyay yapun êt.
15 Tinulutan Bapan Namalyari ya ikalway matubag ga ayup ya biyan nan biyay ya ribultu amên makapagsabi ya. Amêsên, intipan ribultuy patin na kaganawan asê kalabay mangulimên kana. 16 Pinilit ikalway matubag ga ayup pa kaganawan tawun tatakan na wanan gamêt la o ya waêng la, nipagtungkulan man o ayin, mabandi man o kalulu, ipus man o asê. 17 Sisabêt man na asê kalabay magpatatak lagyu o bilang nunan matubag ga ayup, a ya malyarin mamisaliw o manaliw.
18 Kaylangan di ya kabiyasnan. Matandan tawuy biyasa nu sabêt ta labay sabin bilang matubag ga ayup, tagawan bilang nga ati un lagyun gisay tawu. Ya bilang na, anêm ma ralan buy anêmmapu buy anêm (666).