16
Mani Pangumusta
Amêsên, labay kun ipakilala kamuyuy patêl tamu ya si Febe. Maglingkud ya sa mani manampalatayay miaawyun na idi sa balayan Cencrea. Makisabi yaku kamuyun tanggapên yuya bilang patêl sa Panginuun, gawan abiin ya ustuy pandaygên sa mani pinilin Bapan Namalyarin kay kana. Sawpan yuya sa sabêt man na kaylangan na, gawan malakêy nasawpan na buy gisa kina baydu.
Sabin yu kallan Priscila buy kan Aquilay nagpapakun silayna. Kaparisu ku silan maglingkud kan Cristu Jesus. In-il-an lay biyay la para kangku. Maragul la utang nga nakêm ku kalla buy alwan kay siku, nun a agyan ya kaganawan manampalatayay miaawyun na alwan Judio.
Sabin yu êt sa mani manampalatayay miaawyun na mititipun sa bali lan Aquila buy Priscila ya nagpapakun silayna.
Sabin yu êt sa kakaidwan kun kaluguran ya si Epeneto ya nagpapakun nina. Sabay siyay nunan nanampalataya kan Cristu sa prubinsyan Asia.
Sabin yu kan Mariay nagsipêg naglingkud kamuyu, ya nagpapakun nina.
Sabin yu kallan Andronico buy Junia ya mani kaparisu kun Judio ya nagpapakun silayna. Nakaawyun ku sila sa sukulan buy nuna sila kangkun nanampalataya kan Cristu buy kilala silan mani apostul.
Sabin yu êt kan Ampliato ya kakaidwan kun kaluguran sa Panginuun ya nagpapakun nina.
Sabin yu êt kan Urbano ya kaparisu kun maglingkud kan Cristu buy sa kakaidwan kun kaluguran ya si Estaquis ya nagpapakun silayna.
10 Sabin yu êt kan Apeles ya gisay napaptêgan tapat ta lingkud Cristu ya nagpapakun nina.
Sabin yu êt sa pamilyan Aristobulo
11 buy sa kaparisu kun Judioy si Herodion
buy sa mapatêl sa Panginuun sa pamilyan Narciso ya nagpapakun silayna.
12 Sabin yu êt kallan Trifena buy si Trifosa ya mani masipêg maglingkud sa Panginuun ya nagpapakun silayna.
Sabin yu êt sa kakaidwan kun kaluguran na si Persida ya masipêg naglingkud sa Panginuun ya nagpapakun nina.
13 Sabin yu êt kan Rufo ya gisay mangêd da maglingkud sa Panginuun ya nagpapakun nina. Sabin yu êt sa indu nay para kinan indu ya nagpapakun nina.
14 Sabin yu kallan Asincrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas buy sa mani mapatêl la kaawyun lay nagpapakun silayna.
15 Sabin yu êt kallan Filologo, Julia, Nereo buy sa patêl nay babayi, si Olimpas, buy sa kaganawan kaawyun lan pinilin Bapan Namalyarin kay kana ya nagpapakun silayna.
16 Miaapêt kaw bilang mipapatêl kan Cristu.
Pan-ipasabin kaganawan pustun manampalatayay miaawyun baydi ya nagpapakun kawna.
17 Mani mapatêl, mangillag kaw sa mani tawuy manyag pamisisyay buy magin sangkan amên magpabukut kaw sa panampalataya yu. Mangaral sila laban sa mani aral la tinanggap yu. Kabay magpakarayu kaw kalla. 18 Ya mani tawuy parabaysên, alwan Panginuun tamun Jesu Cristuy paglingkuran la, nun a kay sarili lan kalabayan na paglingkuran la. Buy pan-ilitêp lay mani tawuy ayin mayngan tanda tungkul kan Cristu sa kapamilatan mangangêd buy mamakapaiduy pagsabi la. 19 Nibalita sa kaganawan ya panunul yu sa Panginuun. Kabay matula ku. Nuwa labay kun magpakabiyasa kaw sa panyag kangêdan buy ayin tanda sa panyag kadawakan.
20 Si Bapan Namalyari ya pangubatan kapatêtbêkan, marani naynan ipasambut kamuyu si Satanas.
Labay kuy manugêl kamuyuy kangêdan Panginuun tamun Jesu Cristu.
21 Nagpapakun kaw, sabin Timoteo ya kaparisun kun maglingkud sa Panginuun buy silan Lucio, Jason buy Sosipatro ya mani kaparisu kun Judio.
22 Siku si Tercio ya nakibêtêk sa Panginuun ya pinasulat Pablo sa sulat nan ati ya magsabi kamuyun nagpapakun kawna.
23 Pan-ipasabi êt Gaius ya nagpapakun kawna. Siku si Pablo ya makibêlêw baydi sa bali na buy baydi êt mititipun na mani manampalatayay miaawyun.
Pan-ipasabi êt patêl tamun si Quartus buy si Erasto ya pinitiwalan peran balayan ya nagpapakun kawna. 24 [Pagpalên kaw kaganawan Panginuun tamun Jesu Cristu. Awuy Panginuun.]
25 Ulimênên tamu si Bapan Namalyari ya sabay ya mamapas-êy panampalataya yu sa kapamilatan Mangêd da Balitay pan-ipatanda ku kamuyu. Ya Mangêd da Balitay tungkul kan Jesu Cristu, manaynan inliim sa makarang nga panawun, 26 nuwa pan-ipatanday na amêsên sa kaganawan bansa sa kapamilatan mani insulat mani propeta. Si Bapan Namalyari ya ayin kamatyan, in-utus nay ipatanda tamuy Mangêd da Balita sa kaganawan tawu amên manampalataya sila buy manunul kana. 27 Gigisan Bapan Namalyari ya taganan magtandan kaganawan. Ulimênên tamu ya kanuman sa kapamilatan Jesu Cristu! Awuy Panginuun.