Ya Sulat Pablo kan
TITO
1
Siku si Pablo ya alipên Bapan Namalyari buy apostul Jesu Cristu. In-utus sakun Bapan Namalyari amên papas-êyên na panampalatayan mani pinili na buy ipaintindi kallay kapêtêgan tungkul sa panunul sa kalabayan Bapan Namalyari. Ya panampalataya buy pangintindi sabay ya mam-in kapilmiyan kalla sa biyay ya ayin katganan. Bayu pun dinyag Bapan Namalyari ya babun luta, impangaku naynay biyay ya ayin katganan buy a ya maglaram kanuman. Buy amêsên, inlumatêng ngay panawun na intakda na amên ipatanday mangêd da balita tungkul sa biyay ya ayin katganan. Ya mangêd da balitan ati, intiwala kangkun Bapan Namalyari ya Mamiligtas kantamu buy pan-iaral kuy abiin ayun sa utus na.
Nanulat taku kamuy kakaidwan kun Tito ya pan-ituwad kun pêtêg kun anak sa gigisay panampalataya.
Labay kuy manugêl kamuy kangêdan buy kapatêtbêkan na ubat kan Bapan Namalyari buy kan Jesu Cristu ya Mamiligtas kantamu.
Ya mani sêpat daygên Tito sa Creta
Kabay imbalag kata baysên sa Creta amên pakapalanên muy mani bagay ya asê pun naipakapala buy mamili kan mani mamunu sa mani manampalatayay miaawyun sa balang lugal, kaparisun mana kun intipan kamu. Ya pilinin mun mamunu, abitu silay mani lawyaki ya ayin makitan na nadawak sa pangatawu la buy kaylangan gigisay asawa la. Kaylangan manampalataya êt kan Bapan Namalyari ya maanak la, buy ayin makapagsabin magulu o nakdêy ya ulun maanak la. Ya mamunu sa mani manampalatayay miaawyun, bilang pinitiwalan Bapan Namalyari, kaylangan ayin makitan na nadawak sa pangatawu la. Kabay sêpat yan asê mapamadayêw, asê mapanubag, asê maglasing, asê mapamasakit buy asê lupan pera. Nun a pawa yan mapananggap sa kaparisu na, mapangidu sa panyag kangêdan, mapamênbên sarili na, matinêk, malinis ya pamibiyaybiyay buy katandan mangisip nu sabêt ta mangêd nan daygên. Kaylangan itanêm na sa bêkê nay pêtêg ga aral la natandan na amên maituru nay ati sa kaatag buy maipakit nay kamalyan mani manalangsang sa aral la abiin. 10 Tagawan malakêy tawu baysên sa Creta ya asê manunul sa pêtêg ga aral. Pan-ilitêp lay kaatag sa kapamilatan pangaral lan ayin kapukatan. Luyang ngay mani Judioy mamipilit magpatuli ya mani manampalataya kan Jesus.* 1:10 Sabitun panawun na abiin, dilag gan mani Judioy manampalataya kan Jesus nuwa pansunulun la pun êt ta Kautusan na impasulat kan Moises. Kabay pansabin lay si manampalatayay lawyaki, Judio man o asê, kaylangan magpatuli ayun sa Kautusan. Nuwa asê ustuy abiin ya pan-ituru la gawan miligtas ya mani tawu sa panampalataya la kan Jesus, alwan gawan sa panunul lan Kautusan. 11 Kaylangan mu silan bênbênan sa pangaral la gawan mamiaral silan mani bagay ya asê sêpat iaral ya sabay ya makagulun malakêy mipapamilya. Pandaygên lay abiin amên kay makakwa silan pera. 12 Mismun gisa sa mani propeta lay nagsabin, “Ya mani taga Creta, malaram, matamad, masimbaw buy matubag sila kaparisun mangatubag ga ayup.” 13 Pêtêg ga sinabi na. Kabay masipit mu silan sabyanan amên magin napas-êy ya panampalataya la, 14 buy agana layna lêng-ên na mani ayin pukat ta kwentun mani Judio o ya mani kautusan ya kay diyagdiyag mani tawuy asê kalabay sa kapêtêgan.
15 Para sa tawuy malinis ya pangisip, malinis say kaganawan bagay. Nuwa para sa tawuy madinat ta isip buy asê manampalataya sa Panginuun, sa pangêlêw na, madinat ta kaganawan bagay. Ta ya nakêm buy isip na, madinat buy a na tanda nu sabêt ta mangêd buy nadawak. 16 Pansabin lay kilala la si Bapan Namalyari, nuwa sa kapamilatan mani diyag la, asê mangaakit kallay pangkilalanên la si Bapan Namalyari. Asê mangêd da ugali la, buy a sila êt manunul kan Bapan Namalyari, buy a la agyun daygên na sabêt man na mangêd.

*1:10 1:10 Sabitun panawun na abiin, dilag gan mani Judioy manampalataya kan Jesus nuwa pansunulun la pun êt ta Kautusan na impasulat kan Moises. Kabay pansabin lay si manampalatayay lawyaki, Judio man o asê, kaylangan magpatuli ayun sa Kautusan. Nuwa asê ustuy abiin ya pan-ituru la gawan miligtas ya mani tawu sa panampalataya la kan Jesus, alwan gawan sa panunul lan Kautusan.