13
Dudu agen Barnabas zaug Sol dual tapai maraimai, Yesus nugau ze awarabun palautaremen.
Antiok uzan ebu, dudu oiagab petak emenin go ula oug oluol ananemen dudu ipal mui, Uwait nugau Ze tapaimaranemen dudu ipal mui, daremen. Go ebu Barnabas mui, Simeon (go du mutuanau anem), Lusius (go Sairini uzanan), Manain, (go Herot nugau aunag mogoi begeun) mui, Sol ereg daremen. Ziwas tub ebu, Uwait nugau wanib ulagwag maimai, ee ur maimai, daren daren, Uwait nugau Ah Wes nug goagal dabeleu ebu zoimai, awareun, “Barnabas zaug Sol dual ag izal salau mabun tapai marem.” Guzenai awarina, go ee ur maimai, Uwait auraimai, goagal ebeag dudu aliag go agal tabaiag pataimai, palautarena, wanemenin.
Sol zaug Barnabas dual Saiprus em waug Uwait nugau Ze marabun betemenin.
Barnabas zaug Sol dual Uwait nugau Ah Wes nug palautarena, Selusia uzan utei tebil ebu Saiprus em waug ebu betemenin. Go Salamis uzan beteimai, Zuda duailel goagal gotulanemen zaueim simai, Uwait nugau Ze maremenin. Zon-Mak nug go salau isanaraneu.
Go Saiprus em waug unum betei, uzan tub wanib Papos beteimai, uzan go Zuda du tub go oz ze asiu macaneu gonugau wanib Barzisas betei tuloromen. Gonug iz Uwait nugau Ze doimai, awaranem du aimai polumaraneu. Du go gue em go gumaneun du Sergius-Paulus nugau salau du. Sergius-Paulus go du dabeleu naliu mui Du banou gonug Barnabas zaug Sol dual Uwait nugau Ze mina, duabun ularena, gonugau zau betemenin. Bo, go eten du, gonugau wanib tub Elimas (Grik ze eim Elimas anem, ‘eten du’) gonug goagal ze tunarai mareun. Du go nug gonugau du banou nugau ougab petak eun, eg wai mabun en guzeneun. 9-10 Guzenaimai, Sol gonugau wanib tub Pol, go Uwait nugau Ah Wes mui gonug eten du go gusig pei daimai, aureun, “Na Satan nugau nag. Na dudu igul naliu macanemen agal iwai zaiag daimai, dudu polumarabun igul nait dabeleu ebu kapai og zoi dareu. Na Uwait nugau Ze petak umkoskos go polu ze aimai awaranem. 11 Uwait nugau gusig nug ulis na ebizab nuba, nait amen kumi usalamau. Na al hilanau i pimam, betei Uwait nugtal nait amen outai mizaba, petak koli em pimam.”
Ziwas go ebutal, Elimas ameg kumi usaleun. Guzenina, go dudu ipal agen ebeg pataimai, abu abai moroimai, dual ai daremen. 12 Du banou go nug gugeg go peimai, banban esilakaimai, Uwait Banou nugau ze doimai, gonugau ougab petak eun.
Pol go Antiok ban uzan, Pisidia agaig ebu beteun.
13 Pol gonugau zaugul abai Papos uzan uteimai, tebil oimai Perga uzan Pampilia agaig ebu zomen. Zon-Mak go gue uzan utaraimai, koli Zerusalem uzan beteun. 14 Go Perga uzan uteimai, ban uzan tub wanib Antiok, Pisidia agaig ebu betemen. Ziwas go ebu Imabun Ziwas, gonun, go beteimai, Zuda duailel goagal gotulanemen zaueim betei hobomenin. 15 Gotulanemen zau go gumanemen dudu banban Moses nug kasai ze sikut weun mui. Uwait nugau ze doimai, awaranemen dudu agal sikut wemen mui, nanalaimai, goagen Pol Barnabas dual awaremen, “Zaiger, ag igual duailel ze tuguianau ipal isanarabun dareu aba, igual duailel awaran.”
16 Guzenaimai, Pol nug asaimai, duailel ze soan awarina, ze soina, awareun,
“Israel duailel mui, emgasag ipal ebuan duailel ag e ebu daremen Uwait ulagwag muranemen, ag izal ze don. 17 Israel duailel e agal Uwait Banou nug igual embigeg tapai maraimai, isanarena, Izip emgasag ebu asiu pet usalemen. Uwait nugau gusig banou nug igual ataniger Izip emgasag ebu salau eg bisomag mui mai daremen, ebuan imarai aleun. 18 Wai houhou iwanarai (40) sag dudu tamacag uzan em ula ebu goagen igul eg asiu macanemen, bo, gonug go suban gumareun. 19 Gonug Kenan emgasag ebuan uzan banban kwali sag goagal duailel unum eg maraimai, em go gonugau duailel goagal pet usalabun mareun. 20 Ziwas go Zekop gonugau ug abai, Izip emgasag si daimai, betei, Kenan emgasag eiman alemen, go unum wai 450 sag daremen. Kenan emgasag ebu Uwait nug duailel gumarabun dudu tapai mareun.
Go eiman betei Uwait nug gonugau ze doimai, awaraneun du Samuel usalaimeun. 21 Duailel agen emgasag gumarabun du banou king tapai mabun Samuel aurina, Uwait nug Sol, Kis nugau nag, Benzamin nugau ug ebuan tapai moroun. Go wai houhou iwanarai sag, duailel gumarai dareun. 22 Bo, Uwait nug king Sol oi heimai, Devit go gumarabun tapai mina, go gumaraneu du banou dareun. Du e Uwait nug go en aneun.
‘Devit go Zesi nugau nag, uligaimai, izal oiab go en noumem. Ein igul go guzenabun auranem go ze unum sesamoraneu.’ 23 Yesus go Devit nugau ug ebuan, Israel duailel agal igul eg ebuan imarabun Uwait gonugau baib meun guzenaital aleun. 24 Yesus go salau mab tam ebu, amegai Zon nug duailel goagal igul eg ebuan kekulaimai, alina, go nug ze ziwareun. 25 Zon go abiu gonugau salau poabun ziwas zuna, duailel guzenai awareun, ‘Ag iz in dabilemen? Iz du go ag koli agal igul eg ebuan imarabun gumei daremen ta? Iz du go tam, go ses zoi dareu. Iz du gaul, iz go waugab beteimai, gonugau arab galau us aitulabun iborain tam.’
26 O zaiar, ag Abraham nugau ug ebuan mui, emgasag ipal ebuan dudu ag Uwait ulagwag muranemen, Uwait nugau imaigabun ze go Uwait nug ig ebiligeb palautina, aleun. 27 Zerusalem uzan daremen duailel mui, goagal gumaranemen dudu banban mui, go Yesus koli imaigabun du go i abiu. Goagen Yesus wina, noumeun. Guzenaimai, ag Uwait nugau ze doimai, awaranemen dudu agal ze Imabun Ziwas ebu umkoskos nanalanem unum iboreun. 28 Goagen go igul eg tub meun, gonun, go webi, noumabun sul piab tam, bo, go gaul wina, noumabun Pailot gusig aurina, wina, noumeun. 29 Go igul go getal Uwait nugau ze awaranemen dudu agen anemen unum sesamoremenin. Goagen a gegeulanau ebuan oi noimai, aizau ob tub oug memen. 30 Bo, Uwait nug noumeun ebuan koli awau asai meun. 31 Ziwas asiu gonugau salau dudu getal Galili agaig eiman Zerusalem uzan bitanemen ebu, go abai ai dareun, goagen pemenin. Goagal ameag nug peimai, go igual duailel awaranem. 32 Ig ulis Uwait nugau ze naliu Uwait nug igual embigeg abai baib mareun awarem. 33 Baib go ulis Uwait go nug Yesus asai morona, ig agal geleagar abai petak pet abai migeu. Ze go Buk Song ebu sikut wemen petak usaleun.
‘Na izal nagwai, ulis iz nait memen usalem.’ Buk Song 2:7 34 Go petak Uwait nug go noumeun ebuan asai meun, gonugau enib i bilamau. Go Uwait nug getal eneun, suban dabun ze Devit murabun baib moromin, ze go en agal oiagab petak amamen.’ Aisaia 55:3 35 Guzenaimai, Buk Song ebu sikut guzenai dareu,
‘Na nait salau du naliu utena, eb ob oug i bilamau.’ Buk Song 16:10
36 Ig abiu, Devit go duailel ameagab Uwait en ougab noumaimai, gonugau ze unum sesamorai dareun. Dai dai go noumina, gonugau embigeg agal eb ob oug waugab eb ob oug hina, gonugau enib beleun. 37 Bo, du go Uwait nug asai meun gonugau enib beleun tam. 38 Izal zaiar, ag don, ag ze go petak abiu mabun awarem. Yesus nug petak agal igul eg zilagai maramau. 39 Moses nugau kasai ze tutak sesamoraimai, Uwait nug agal igul eg i zilagai maramau. Du in Yesus en ougab petak eun gonugau igul eg unum zilagai moroimai, go du tuguiai usalai muramau. 40 O zaiar, ag suban tapai damamen. Ag guzenebi, igul e agen anemen ag ebalagab ebu i usalamau. 41 Uwait nugau ze doimai, awaranemen dudu ipal agen enemen,
‘Ag don, ag eg ze macanemen dudu, ag Uwait nugau Ze duabun uteimai, ag dabeleu asiu oimai, gaul gaul noumamamen. Salau e ulis ag darena, iz guzenai, bo agal oiagab petak i amamen. Dudu ipal agen ag suban awaramam han, bo ag oiagab petak i amamen.’ ” Habakuk 1:5
42 Ze go duailel maraimai, Pol zaug Barnabas dual uzaneim nuabun dabilena, duailel agen Imabun Ziwas tub ebu ze guzenai koli marabun awaremenin. 43 Guzenaimai, Zuda duailel mui, emgasag ipal ebuan duailel mui unum, go Uwait ulagwag moroimai, Pol zaug Barnabas dual abu ebu sesamarai nuna, dudu aliag agen Uwait nug gonugau ougab naliu mui eiman go isanarena, gonugau igul naliu sesamorabun awaremenin.
Pol zaug Barnabas dual emgasag ipal ebuan duailel Uwait nugau Ze maremenin.
44 Zobu tub ebu, go uzanan dudu asiu Uwait nugau Ze duabun alai gotulemenin. 45 Zuda duailel ipal go duailel asiu Uwait nugau Ze duabun alai gotulina, piaraimai, oiagab eg wina, aiag sisileun. Ag Pol nugau enib ebu ze macanemen, ‘Pol go polumeu, emen.’
46 Guzenina, Pol zaug Barnabas dual ze gusig awaremen, “Uwait nugau Ze go Zuda duailel amegai marena, duabun iboi, bo, go gonugau ze duabun utena, go gonugun agtal enanem, ‘Ig awau muzmuz dabun gusig wabun iboi tam.’ Ig ulis ag utaraimai, emgasag ipal ebuan duailel betei Uwait nugau ze maramam. 47 Einen, Banou nug getal ze gusig guzenai aigeun,
‘Iz ag emgasag ipal ebuan duailel agal al sul marem. Unum emgasag ebuan duailel agen isanarebi, Uwait nug koli imaramau.’ ” Aisaia 49:6
48 Emgasag ipal ebuan duailel go ze go doimai, go siksikaimai, Uwait nugau Ze ulagwag moromenin. Duailel go Uwait nug muzmuz awau dabun tapai mareun goagal oiagab ailaimai, petak emenin.
49 Uwait nugau Ze emgasag go unum oi wanemen. 50 Guzenaimai, Zuda duailel agen go uzanan ailel ecesab asiu Uwait ulagwag muranemen mui, dudu banban ipal mui, goagal oiagab asai marena, go Pol zaug Barnabas dual goagal uzanan zamarina, wanemenin. 51 Go igul go guzena, Pol zaug Barnabas dual goagal igul eg abai marabun goagal aramag galau oimai, emwaibul aramag ebuan kueaimai, Aikoniam uzan wanemenin. 52 Go utei wanena, Yesus nugau ze sesamoremen dudu go Antiok uzan darem Uwait nugau Ah Wes nug gumarina, go siksikai daremenin.