28
Ig Malta em waug betei usalemun.
Ig em waug go naliu sag betena, em waug go ebuan dudu agen e Malta em waug aimai aigina, ig domun. Malta em waug go ebuan duailel agal igul naliu. Go ebu ze nuna, ut malalai banou zuaneu. Guzenaimai, goagen us nogoug ebu ab zoroi maimai, ab ugabun aigemen. Pol nug dudu go isanaraimai, abikui oimai, ab eleun ebu zoroimina, abikui go ougan man eg tub du kaluaraneun go nug zoimai, Pol nugau ebeg ebu zaliweun. Gonun, duailel agen man go Pol nugau ebeg zaliwai dareun uligaimai, agzozou enemen, “Petak pet, du e go du tub wina, noumeun du. Go ibut ze ebu ze zaimai, noumab tam. Bo, duailel sisiaraneu em uwait go nug du go awau utaba, i damau.” Guzenai pei darena, Pol nug man go wikai hina, ab unig oug noun. Duailel go agen gonugau ebeg neleba, pigai noumamau aimai pei daremen tam, gonun, goagen koli enemen, “Go gaul du tam, go em uwait agal zaiag.”
Empip tub daremun waugab, du tub nugau wanib Publius nugau em dareun. Du go gue em waug go gumaraneun du banou. Gonug ig gonugau zaueim imaigei beteimai, gil ainarai go nug ee migena, ig go dual daremun. Publius nugau memeg go ebeu banou ut malalai ebet warai, gonugau biz ebu gabuai dareun. Pol nug go abe maimai, gonugau ninaneun empip oug simai, Uwait auraimai, gonugau ebeg du go nugau gagalig ebu mina, go koli naliu usaleun. Go gugeg go meun ze pigai pouina, uzanan duailel ebeu mui doimai, go unum go waugab alina, go nug go kasareun. 10 Ig uzan go utei unabun ina, goagen ig esab asiu migena, ee ipal abu ebu zabun tebil wag moitaremen.
Pol Rom ban uzan beteun.
11 Ig uzan go geil ainarai daimai, uteimai, ut malalai ziwas tebil tub go uzan go ebu dareun, betei uligaimai, siemun. Tebil go Aleksandria uzanan. Gonugau sigual ebu em uwait aliag amag apag dual agal doropag patarai memen. Rom agal em uwait banou nugau wanib Sus. Em uwait go gonugau gelegul aliag, goagal wanimag Kastor zaug Poluks dual. 12 Ig beteimai, Sirakius ban uzan ziwas ainarai zoi daremun. 13 Go eiman beteimai, Regium ban uzan betemun. Nineimai, umaseu, wol am zuaneun eiman zoimai, ig isanigena, koli nineimai, umaseu, ig Puteoli uzan betei usalemun. 14 Go ebu betena, duailel ipal goagal oiagab Yesus en petak emen goagen ig go abai gil kwali sag dabun aigemen. Guzenaimai, go eiman ig Rom ban uzan koli aramig ebu betemun.
15 Igual zaiger goagal oiagab petak emen, agen ig Rom ban uzan waugab alemun ze doimai, go tubaim eim ig tuligabun alemen. Dudu ipal ig tuligabun Apius nugau Igwanemen Empip ebu alemen. Ipal abu ebu ninanemen zau ainarai dareun ebu alai tuligemen. Pol nug dudu go alai tuligemen uligaraimai, Uwait nugau wanib ulagwag maimai, gonugau ougab naliu usaleun.
Pol go Rom ban uzan dareun.
16 Ig Rom agal ban uzan betena, Rom agal du Banou nug Pol go zau tub nugtal daba, malai dudu agen go gumei damam aimai awareun. 17 Gil ainarai mazicina, Pol nug Zuda dudu banban alai go al gotulabun ze palauteun. Guzenaimai, go unum alai gotulina, go nug awareun, “O, zaiar, iz igul eg tub igual duailel ebalagab ta, igul go igual embigeg agen abai migemen mui eg mab tam. Ag iz gaul gusig patilaimai, Rom agal ebeagab ebu milabun imailei alemen. 18 Rom agal dudu banban agen izal ze sisiaimai, utilebi, unamoroi emen, einen, iz igul eg tub mab tam, iz gaul noumabun iborain tam. 19 Zuda duailel agen iz i utilebi, unai aimai ze gusig memen. Iz izal duailel agal enimag ebu ze tamacag, bo, izanag iz Rom beteminag, Sisar nug izal ze sisiamau aimai gusig ze memin. 20 Gonun, iz ag abai gotulaimai, ze mabun ze palautemin. Zuda duailel ag du go Uwait nug ag en palautina, koli imarabun gumei daremen gonugau ze en agen iz us sil kicilei milen darem. 21 Guzenaimai, dudu banban agen koli enemen, “Ig Zudia agaig ebuan du tub nug na en sikut wai migemai, aigab tam. Ig du tub e ebu alaimai, na eg mizei darem aimai alai aigab tam. 22 Bo, ulis ig nait onsau eiman nait dabeleu ze memen, dumam. Ig abiu emgasag unum duailel agen duailel Yesus en oiagab petak emenin goagal enimag ebu ze eg maranemen.” 23 Guzenaimai, goagen ziwas tub tapai maimai, duailel asiu Pol dareun zaueim gonugau ze marena, duabun alai gotulemen. Umaseu betei umaum, go Uwait nugau duailel alai gumarabun ze suban awareun. Moses nugau kasai ze mui Uwait nugau ze doimai, awaranemen dudu agal ze nanalaimai, go nug Yesus en oiagab petak amamen aimai dabeleu gusig mui abai mareun. 24 Dudu ipal go gonugau ze doimai, petak emen, ipal go ze go polumeu emen. 25 Go dabeleu beu beu oimai, unaporoi emen. Amegai Pol nug ze tub guzenai mareun, “Uwait nugau Ah Wes nug, gonugau ze doimai, awaraneun du Aisaia nugau ogusau eiman igual embigeg petak pet awareun,
26 ‘Ag ze go umkoskos duanemen duanemen, bo, go suban doimai, zebigeg i abe mamamen. Ag ein ecesab pem pem emen, bo, ag suban i pemen. 27 Einen, duailel go agal oiagab gusig usaleun. Go ze duabun uteimai, dabuiag kunumemen. Ag ecesab piabun ameag amuzemen. Ag igul go guzen i emen zob, ag ecesab pimamen, ag ze dumamen, agal oiagab oug ze go zebigeg abe mamam. Agal oiagab ailaimai, iz waiab alebi, izanag ag kasarai.’ Aisaia 6:9-10
28 Guzenaimai, go abe mamamen gusig go petak Uwait nug ig koli imaigabun guzeneun, ze go emgasag ipal ebuan duailel ebalagab palautina, go ze go doimai, sesamoramam.”
29 [Pol nug guzenai awarina, Zuda duailel zau go utei beteimai, agzozou ze ze ebu alalemen.] 30 Pol go wai aliag go ebu zau gau maimai, darena, duailel go piabun alina, go nug igul naliu maraneu. 31 Gonug Uwait nug gumarabun alamau ze mui, Yesus Kristus nugau ze mui, duailel gusig marena, du tub nug go ze kuatai aurab tam.