2
Yesus nugau ze oi aidanemen dudu ipal ag Pol en agal oiagab siksikeun.
Kolital wai 14 sag mazicina, iz koli Zerusalem ban uzan siemin. Iz Barnabas dual, Taitas imai aimai, bitemun. Iz go ebu bitemin, einen, Uwait nug bitabun aileun, gonun, bitemin. Iz Yesus nugau ze oi aidanemen dudu banban izan ein Ze Naliupet emgasag ipal ebuan duailel abai maranem en awaremin. Iz ag ze gonugau bigeg awaremin. Bo, iz dudu banban abai tutak gotulemin, einen, iz Yesus nugau salau memin mui ulis mai darem mui awaremin. Iz umi uminai mui gotularemin, einen, iz i abiu ag iz ibail oiagab tutak mamam ta, tam ta. 3-5 Taitas go iz ibail dareu, go Grik du. Bo, dudu ipal agen Taitas nugau enib galau kuatamau aimai dabilemen ig go en ze patai daremun. Zuda dudu ipal ag go dabeleu gusig patanemen, agen polumaimai, Yesus nugau salau dudu sul alaloimai, ig abai ereg gotulemun. Ag ig igual oigeb Yesus Kristus en petak anemun, Zuda agal kasai ze sesamoranem ta tam ta piabun zomen. Goagal dabeleu ig Zuda agal kasai ze unum sesamorabun aimai guzenemen. Bo, ig abiu ig kasai ze nugau salau dudu (slev) sul gonugau piu damun aimai, igul go eiman ig Uwait nugau ameg ebu naliu i damam, gonun, ig agal ze ubag i sesamoranemun. Gonun, Yesus nugau ze oi aidanemen dudu banban agen Taitas gonugau enib galau kuatabun aimai aurab tam. Guzenina, ig Taitas nugau enib galau kuatab tam. Igul go en, Yesus nugau Ze Naliupet go petak sag ag, Galesia duailel, abai damau aimai guzenai awarem.
Bo, Yesus nugau ze oi aidanemen dudu go dudu ipal agen ag dudu banban wanimag banou mui guzenai ze macanem. Iz dudu go wanimag banou mui ta, wanimag banou tamacag en dabeleu asiu i wai. Uwait nugau ameg ebu ig unum tutak. Dudu banban go agen Yesus nugau ze iz duailel abai maranem koli atai i kekulemen. Bo, go gotulanemen ziwas ebutal, ag abe memen, Uwait nug iz Pita dual gonugau Ze Naliupet duailel abai marabun salau tutak migeun. Pita nugau salau go Uwait nug moroun Uwait nugau Ze Naliupet go Zuda duailel abai maraneu. Bo, izal salau Uwait nug mileun go iz gonugau Ze Naliupet emgasag ipal ebuan duailel abai maranem. Uwait nugtal gonugau gusig nug iz gonugau ze oi bitei emgasag ipal ebuan duailel abai marabun tapai mileun. Uwait go nug sag Pita gonugau gusig nug Pita Zuda duailel waiagab gonugau ze oi bitei abai marabun tapai moroun. Dudu ipal agen Zems, Pita, Zon go duailel gumaranemen dudu banban sul ananem. Gotulanemen ziwas go ebu, ag abe memen Uwait nug gonugau ougab naliu eiman iz isanileimai, emgasag ipal ebuan duailel abai marabun salau mileun. Gonun, agen Barnabas iz ibail igual ebeig patemenin. Igul go guzenemen, go igual oigeb tutak dacanem abai migemen. Guzenaimai, iz Barnabas dual ig koli bitei, emgasag ipal ebuan duailel ula ebu salau mamam. Ag Zuda duailel ula ebu salau mamamen. 10 Ag ig duailel ecesab tamacag isanarabun en tutak aigemen. Iz petak duailel go isanarabun en dabilaremin.
Antiok uzan ebu Pol nug Pita ze gusig aureun.
11 Ziwas tub ebu, iz Antiok uzan darena, Pita alaimai, go igul eg tub meun. Getal Uwait nug go igul gue i guzenabun aureun. Iz gonugau igul uligaimai, Pita ze gusig auremin. 12 Igul go enai, go amegai Antiok uzan biteimai, emgasag ipal ebuan duailel abai daimai, go abai ee zai dacaneun. Zems nug Zuda dudu ipal palautarena, bitemen. Zuda dudu go agen guzenai ze macanem, ‘Emgasag ipal ebuan dudu go agal enimag galau kuatab tam, gonun, ig ag abai ee zabun iborain tam.’ Pita go Zuda dudu go alemen uligaraimai, go banban uminaraimai, emgasag ipal ebuan dudu abai ee zabun uteun. 13 Zuda duailel ipal Yesus en oiagab petak emen go abiu go igul go eg, bo, Pita igul go guzenina, uligaimai, ag han guzental emgasag ipal ebuan dudu abai ee zabun utemen. Barnabas han goagal igul sesamoraimai, emgasag ipal ebuan duailel abai ee i zaneun. Go guzenina, iz esilakemin, einen, Barnabas nugau ougab petak eun go gusig dabelemin. Ag unum abiu go igul go eg, bo, ag guzenemen.
14 Iz dudu go agal igul uligemin go Yesus nugau Ze Naliupet subantal sesamorab tam. Gonun, iz duailel ameagab ebu araog Pita auremin, “Na Zuda du, na koli kekulaimai, emgasag tub ebuan du sul dacanem, gonun, na ulis, Zuda dudu agal igul i sesamorem. Na einen emgasag ipal ebuan dudu ag Zuda dudu agal igul sesamorabun aimai awaranem?”
Zuda duailel mui emgasag ipal ebuan duailel mui goagal oiagab petak ebi, Uwait nug isanaramau.
15 Igual embigeg ag Zuda dudu. Ig emgasag ipal ebuan dudu sul tam. Ag Zuda agal kasai ze i sesamoranemen, gonun, ig ag igul eg macanemen dudu anem. Ig Zuda dudu pet darem. 16 Ig abiu, du tub go kasai ze sesamoramau, du go Uwait nugau ameg ebu du naliu i dacaneu. Tam pet tam. Go gonugau ougab Yesus Kristus en petak amau, go petak, Uwait nug du naliu amau. Igul go enegun, ig han Uwait nugau ameg ebu naliu usalabun Yesus Kristus en igual oigeb petak emun, einen, ig kasai ze tutak sesamoranem zob, Uwait nug ig duailel naliu i aigeu zob. Bo, ig Yesus Kristus en tutak dabeleimai, oigeb petak emun, go petak go nug ig duailel naliu guzenai aiganeu.
17 Ig, Zuda dudu, igual oigeb Kristus en petak emun, Uwait nugau ameg ebu naliu daporoi anem. Bo, ig abiu ig han emgasag ipal ebuan duailel sul kasai ze sesamorab tam, gonun, kasai ze gonug ig igul eg macanem abai miganeu. Gonun, ig oigeb petak emun ebu, Yesus nug ig igul eg mabun aimai aigeun ta? Tam pet tam.
18 Bo, ulis iz Uwait nugau ameg ebu naliu usalabun kasai ze sesamoranemin go utemin. Iz koli sesamorai, Uwait nugau ameg ebu iz igul eg nugau du dacanai, einen, go iz unum suban sesamorabun iborain tam, gonun, go eiman iz Uwait nugau ameg ebu naliu usalabun iborain tam. 19-20 Iz kasai ze go sesamorabun iborain tam, gonun, kasai ze gonug iz noumabun aneu. Iz noumemin zob, kasai ze koli sesamorabun i dabelem zob. Iz noumab tam, bo, Kristus izal empip oimai, go a gegeulanau ebu noumeun. Gonugun, iz ulis noumemin sul daimai, iz izal dabeleu i sesamoranem, iz Kristus nugau dabeleu tutak sesamoranem. Iz Zuda agal kasai ze i sesamoranem, gonun, iz ulis Uwait nugau abu tutak sesamoraimai, gonugau salau macanem. Ulis, iz em e ebu darem, izal oiab Uwait nugau nag en petak emin darem. Gonug tutak iz en ougab nug noumaimai, izal empip oimai, iz en noumeun. 21 Uwait nug gonugau ougab naliu eiman iz isanileun, gonun, iz igul go en asiu dabilanem. Einen, kasai ze eim ig Uwait nugau ameg ebu naliu usalemun zob, Kristus go ig isanigabun i noumeu zob, go gaul bigeg tamacag noumeun zob.