11
Uwait nug Israel duailel en dabeleu utab tam.
Iz ag guzenai kanabai awaranai, “Uwait nug gonugau Israel duailel semaraimai, utareun ta?” Tam pet, tam. Go utarab tam. Ag iz en dabilan. Go petak iz utilab tam. Iz han Israel du. Abraham go izal embigeg. Iz Benzamin nugau ug ebuan. 2-3 Uwait nug gonugau duailel getal tapai mareun, semaraimai, utarai unai aimai, guzenai awarab tam. Getal Elaiza go Israel duailel eg marabun Uwait aureun. Go Uwait nugau ze eim aneun ag ze go abiu. Elaiza nug guzenai aneun,
“Dubanou, dudu agen nait ze doimai, awaranemen dudu ugarina, noumemenin. Na ulapwag mizanem biz han unum eg maremenin. Iz sag na ulapwag mizanem du tutak darem. Ulis dudu agen iz han iwabun guzenem.” 1 King 19:10, 14
Bo, Uwait nug Elaiza ein ze koli aureun? Uwait nug guzenai aureun,
“Dudu tausen kwali sag izal pet ag iz ulapwag milabun tapai maremin darem. Dudu go ag polu uwait wanib Bal i ulagwag muranemen.” 1 King 19:18
Ulis han, igul go guzenai dareu. Uwait nug Zuda duailel tutak tutak gonugau ougab naliu eiman isanaraimai, tapai mareun. Uwait nug duailel go gonugau ougab naliu eiman tapai mareun, gonun, go duailel ag ein igul guzenanemen en go nug gonugau duailel usalabun tapai marab tam. Ag agal igul naliu eiman Uwait nugau duailel tapai mareun zob, Uwait nug gonugau ougab naliu eiman i tapai mareu zob. Bo, go petak tam.
Guzenaimai, go izal dabeleu, Israel duailel ag Uwait nugau ameg ebu naliu dabun salau gusig macanemen, bo, ag gonugau ameg ebu naliu i dacanemen. Uwait nugtal Zuda duailel tutak tutak tapai mareun ag gonugau ameg ebu naliu dacanem. Duailel ipal gonugau dabeleu eim sag agal oiagab gusig marena, ag Yesus agal gumarabun du palauteun en agal oiagab petak ab tam. Uwait nugau agau ebu sikut guzenai dareu,
“Uwait nugtal duailel agal dabeleu eg marena, duailel ames ugarina, ban ninanem sul, ag suban dabilabun iborain tam. Gonugtal agal ameag oitai mina, ag gonugau ze suban piabun iborain tam. Agal dabuiag tapelina, ag gonugau ze suban duabun iborain tam. Petak, igul go guzenai alai ulis dareu.” Lo 29:4
Israel duailel agal dabeleu ag Uwait nugau kasai ze sesamoranemen, gonugau ameg ebu naliu usalanemen. Gonun, Devit nug guzenai aneun,
“Uwait, na goagal ee naliu mui, ece naliu ipal go eg marabun, egun wabun elet macanemen sul maramam. Guzenaimai, ziwas go ebutal, na go uhu maramam. 10 Goagal ameag kulai memen, go nait ze uligaimai, zebigeg suban i abe mamam. Go umkoskos guzenamam, go uhu banou oi damam.” Buk Song 69:22-23
11 Izan ag guzenai kanabarai, “Zuda duailel ag igul eg maimai, ugarebi, ag koli asabun iborain tam ta?” Tam pet, tam. Ag Uwait nugau ameg ebu naliu dabun abu semoroi dabi, Uwait nug emgasag ipal ebuan duailel isanaraimai, agal igul eg ebuan igareun. Go naliu dabi, Zuda duailel ag go duailel uligaraimai, goagal empip wabun oiagab alaneu. 12 Zuda duailel go igul eg mina, Uwait nug em ebuan duailel unum suban isanareun. Go igul eg go guzenina, Uwait nug goagal suban dabun empip ebu, emgasag ipal ebuan duailel mareun. Go petak aba dabilan, aiu ses Zuda duailel unum koli Uwait nugau ameg ebu naliu dabun alebi, Uwait nug duailel ipal em ebu darem, ece naliu pet maraimai, subantal gumaramau.
13 Ulis, iz ag emgasag ipal ebuan duailel awaramoroi, “Uwait nug iz Yesus nugau ze oi aidabun du tapai mileimai, iz ag awarabun palautileun.” Guzenaimai, iz oiab siksikai mui, izal salau macanem en awaranem. 14 Izal dabeleu enai. Iz izal salau guzenanai, Uwait nug ag ibalagab igul naliu maba, izal Zuda duailel agen ag uligaraimai, oiagab alamau. Igul go ebu, izan Zuda duailel ipal isanaremin, goagal oiagab ailaba, Yesus nug goagal igul eg ebuan igaramau. 15 Uwait nug Zuda duailel agal suban dabun empip ebuan oi hiacaraimai, go koli emgasag ipal ebuan duailel gonugau zaugul tapai mareun. Guzenaimai, ag petak abe mamamen, Uwait nug Zuda duailel agal empip naliu koli maramau, ziwas go ebu, em ebuan duailel unum ag siksikamamen, einen, Zuda duailel ag noumemen, koli ob oug eiman asemen sul.
16 Abraham, Uwait nugau ze doimai, awaranemen dudu abai, ag Uwait gonugau dudu, darem aba, agal geleagar han Uwait nugau. A ginib Uwait nugau darem aba, a ebeg han gonugau. 17 Guzenaimai, ag Zuda duailel en guzenai dabilan, Zuda duailel ag uzanan a naliu wanib ‘oliv’ sul, ag emgasag ipal ebuan duailel ag gaian a ‘oliv’ sul. Du tub nug gonugau uzanan a naliu gonugau ebeg ipal kitkuateun. Gonug gaian a ebeg ipal oimai, go uzanan a ebeg kitkuateun ebu pezai meun. Go gaian a ebeg oimai, uzanan a ebu pezai meun, agal gusig go uzanan a ginib ebuan gusig wanemen. 18 Guzenaimai, ag emgasag ipal ebuan duailel, agen uzanan a ebeg kitkuateun go en i siksikan. Bo, ag go en siksikina, ag guzenai dabilan, ‘A ginib nug a ebeg ebu gusig i waneu. Tam, a ebeg go ginib ebu gusig petak waneu.’
19 Guzenaimai, du tub ag ula dareu go nug guzenai aneu, “A ebeg ipal kueu, gonun, izan agal a bigeg dual pezai dai.” 20 Igul go petak, Zuda duailel go a ebeg go kueun sul, goagal oiagab petak ab tam. Ag emgasag ipal ebuan duailel, ag a ebeg awau darem sul, agal oiagab petak emen, gonun, a bigeg go dual pezai daremen. Ag ag en sag i siksikan. Bo, ag uminan. 21 Einen, Uwait nug petak getal a ebeg utarina, dab tam. Igul go sul, ag han agal oiagab petak emen utebi, go nug ag i utaraba, gaul damamen.
22 Gonun, ag guzenai dabilan. Uwait gonugau ougab naliu eiman duailel ipal isanaraneu. Bo, gonugtal duailel ipal en aigsisilaimai, uhu maraneu. Zuda duailel go gonugau abu utena, go uhu mareun. Bo, go ag, emgasag ipal ebuan duailel, agal oiagab petak aimai, gonugau abu sesamoranemen, go ag naliu isanaraneu. Bo, ag gonugau abu sesamorab tam, go nug ag oi hiacaramau. 23 Bo, ag don. Zuda duailel ag koli Uwait en oiagab petak mina go koli igaramau. Gonug koli ag gonugau duailel pet isanaraimai, go agal a bigeg ebu koli pezai maramau. Petak, Uwait nug go guzenabun iborain. 24 Ag guzenai dabilan. Gaian a ebeg nug uzanan a dual pigai tulabun iborain tam. Ag emgasag ipal ebuan duailel ag gaian a ebeg oun sul, ag uzanan a ebeg ebu ereg gotulanemen. Gonun, Zuda duailel ag uzanan a naliu nugau ebeg sul. Ag koli agal a bigeg ebutal pigai tulamamen.
Israel duailel ag unum koli Uwait nug igaramau.
25-26 O zaiar, iz go petak ze wageimai dareu ag suban suban abe mabun gusig dabilanem. Einen, ag ze gonugau bigeg abe maimai, ag guzenai i dabilan, “Uwait nug Zuda duailel unum utaraba, ig tutak go dual naliu damam.” Ze gonugau bigeg guzenai, Israel duailel ipal Uwait nug go oiagab gusig marena, go ulis Yesus en oiagab petak i anem. Bo, emgasag ipal ebuan duailel ag unum Uwait nugau ameg ebu naliu dabun ze dumam, ziwas go ebu, petak Uwait nug koli Israel duailel unum igaramau. Uwait nugau agau ebu sikut guzenai dareu, “Agal igarabun du go Saion uzan Uwait nug dacaneu eiman alamau. Gonug Zekop nugau embigeg isanarena, goagal igul eg ebuan kekulaimai, gonugau abu sesamoramam. 27 Izal baib awau duailel go abai macanai, gonug agal igul eg zilagai maramau.” Aisaia 59:20-21
28 Ag don, Zuda duailel ag Uwait nugau Ze Naliupet sesamorabun utemen, gonun, Uwait go agal iwai zaiag sul usaleun. Gonun, Uwait nug ag emgasag ipal ebuan duailel isanareu. Bo, Uwait nug getal Zuda duailel ag gonugau duailel pet tapai mareun. Gonun, gonug ag en gonugau ougab unum noumaneu, einen, getal go nug gonugau baib ag naliu gumarabun agal embigeg abai meun. 29 Go getal gonugau duailel tapai maraimai, go gonugau salau mabun mui, ece naliu mui maraneu ebuan utarabun gonugau dabeleu koli i ailaneu. 30 Ag don, getal, ag emgasag ipal ebuan duailel ag Uwait nugau Ze sesamorab utanemen. Bo, ulis Uwait nug ag en bisomag peimai, isanareu. Einen, Zuda duailel go gonugau ze sesamorab utemen. 31 Igul go enai, ulis Zuda duailel ag Uwait nugau Ze sesamorabun utanemen, gonun, go nug ag en bisomag pianeu sul, go koli [ulis] Zuda duailel ag en bisomag peimai, isanaramau. 32 Gonun, Uwait nug gusig ze meun, “Zuda duailel mui emgasag ipal ebuan duailel abai ag unum izal ze sesamorab tam, gonun, iz ag eg marabun iborain.” Go gue guzenai aneun, einen, gonugau dabeleu enai, “Iz Zuda duailel mui emgasag ipal ebuan duailel abai unum ag en bisomag piaraimai, isanarai.”
Igag Uwait ulagwag murab.
33 Uwait nug go banou pet. Iguanag gonugau igul erunai pet dabelabun iborain tam. Gonug ig naliu pet isanigacaneu. Gonugau dabeleu naliu pet. Go igul naliu mabun unum abe macaneu. Du tub nug dabeleu gonugau zebigeg abe mabun iborain tam. Du tub nug go erunaneu zebigeg go abe mabun iborain tam. 34 Uwait nugau ze eim guzenai aneu,
“Inug Uwait Banou nugau dabeleu abe macaneu? Inug go dabeleu muraneu? Aisaia 40:13
35 Inug ece ipal go moroun, gonun, go nug du gonugau ece koli amegwai muraneu?” Job 41:11
Tam. Du tub nug guzenab tam. 36 Petak pet. Uwait nugtal ece unum usalai meun. Ece unum darem, go Uwait nugau gusig ebu darem. Ece unum gonugau dabeleu sesamoraimai darem. Gonun, ig umkoskos gonugau wanib ulagwag banou wag pet murab. Go petak.