Fǔoŋ ŋwaʼaŋlɨ
Jouŋ
Kāoŋ nu pa thɔ nnu
Pi ni nāʼaŋ ŋwaʼaŋlɨ yei mfɛ ni pa ghaŋ piŋ ŋa pugu ni mbɔ moŋ fiŋthɔ nɛ. Pichəɨ shini ndɔ nuʼuŋ nthi moŋ piŋ mbɨŋ Jishɔ ŋkwaŋ nɔ haʼaŋ pi ni njɛʼi vugu nɔ ghɔ llɔ moŋ njɛ̄ yi nɛ.
Pa ŋgwa Gri ni mbīʼi ŋa frɛinoŋ pɨgɨ a wuʼɔ mbwa jijwɛ ŋoŋ, nnɛ paʼa ndɔ mbiŋ ŋa Minnwi shwiʼi ŋkuoŋ shhɛ hɛiŋ nɔ ŋoŋ ŋoŋmishua moŋ frɛinoŋ. Njiʼi nthɛ pi nɔ haʼaŋ pugu shini ndɔ mbiŋ vi, mbɔ Ju ŋa Minnwi Chuʼɔ Ntaoŋ nɔ Ŋkwe nɛ, nthɔ nchhɔ pi moŋ phɨ, ndɔ ki lɔ nthɔ nōoŋ khwǎ nɛ, pugu ni nchhu ŋa pugu ji Minnwi ndɔ mbɔ pi yi Minnwi. Pugu ni ntaoŋ shɨna pa ghaŋ piŋ nthɛ ŋa pugu ni mbīʼi ŋa pugu fāʼo yichəɨ ji nu nnu moŋ jijwɛ ŋa a chaa yi pɨgəɨ ŋgwa nduoŋ nɛ. Nnu yei ni nchɨ̄ʼɨ ŋgwa pɛ ŋa pugu ni ŋkɨna moŋ chɔshi nɛ, thɔ yugu fiŋ nthɛ pa nnu haʼaŋ pi ni njɛʼi vugu nɔ ghɔ nɛ.
Jouŋ, ŋa a ni nji ŋgwa pei shiʼi, ndɔ ni njəɨ Jishɔ Taathɔ ni ligi yi nɛ, nāʼaŋ ŋwaʼaŋlɨ yei nɔ fɛ nu tɨnɨnjuʼɔ ni pugu nɔ nnu ŋa pugu ni njaʼo llɔ nɔ njɛ̄ yi nɛ. Ŋwaʼaŋlɨ yei nōoŋ nu ŋa Ju ŋa Minnwi Chuʼɔ Ntaoŋ nɔ Ŋkwe nɛ ni nthɔ shini moŋ frɛinoŋ nthɔ māʼaŋ ghrɨ́ ghaŋ piŋ ŋa pugu fāʼo nnu shini. Ŋwaʼaŋlɨ yei tīi ŋa chhɔ nu chɔmbhi taoŋtaoŋ pugu pa lɨna nu ni pichəɨ pa ŋgwa pɔ pi ya ŋkiɛŋ pa lì nɔ nōoŋ nu ŋa ŋoŋ ji Minnwi.
1
Chrà chɔmbhi
Pigi chīi yɛ ŋa a ni mbɔ nɔ njɛ̄ yi nɛ ni pəɨ, mbɔ yɛ ŋa pigi ni njaʼo, mbɔ yɛ ŋa pigi ni njəɨ. Pigi ni njəɨ yie ni ligi yigi, ŋkāoŋ ni mbhɔ yigi, nthɛ chrà chɔmbhi. Chɔmbhi ghɔ ni nōoŋ noŋ yi, pigi yəɨ, ndɔ kwe ntie yi ndwɛ, ndɔ nchīi chɔmbhi ki ndugwi yi ghɔ ŋa a ni mbɔ pugu Tǎa nɛ. Nnu ŋa pigi ni njaʼo ndɔ njəɨ nɛ, pigi pɨnɨ nchīi ni pəɨ nnɛ ŋa pia pɔ nu kaʼa moŋ taʼanjuʼɔ nɔ haʼaŋ pia pa Tǎa ni muuŋ vi Jishɔ Krishto kwo pɔ taʼa yi moŋ taʼanjuʼɔ nɛ. Pigi* 1:4 A pɔ moŋ pichəɨ ŋwaʼaŋlɨ ndunu ŋa Pəɨ fāʼo yichəɨ pwanjuʼɔ yigi. nāʼaŋ pei nnu nnɛ ŋa pwanjuʼɔ yigi lɨnaoŋ.
Minnwi pɔ pi líʼɛ
Yei ŋkɨ̀nɨ yɛ ŋa pigi yaʼo mbhɔ yu ndɔ nchīi ni pəɨ ŋa, Minnwi pɔ pi líʼɛ paʼa kaŋ shɨgɛi njiŋ lɔ mbɔ mbɨŋ yu. P̈ia nchhu ŋa pia pugu pɔ nu kaʼa moŋ taʼanjuʼɔ ndɔ nyīeŋ nu njiŋnjiŋ, kaŋ pia lɛʼilɛʼi, ki lɔ nthɔ nchwīe pi nnu shini. Ndɔ p̈ia nyīeŋ pi moŋ líʼɛ, nɔ haʼaŋ Minnwi nduthɔ yi pɔ moŋ líʼɛ nɛ, pia ni noŋ pia pɔ kaʼa, chhǐ Jishɔ Muuŋ vi shɨ̄gao ŋguoŋ phɨ yia ghao.
P̈ia nchhu ŋa pia lɔ mfāʼo phɨ, kaŋ pia fɨ̄ɨ pi noŋ yia, paʼa nnu shini lɔ mbɔ njùʼɔ pia. Ndɔ ti p̈ia mbiŋ phɨ yia ndɔ njūa ni Minnwi, kaŋ A shi ndīʼɛ phɨ yia ghao ndɔ nshɨ̄gao ŋguoŋ nnu phɨ yia ghao, nthɛ ŋa a shi nūʼɔŋ kàʼa yi ŋa a chhu ŋa a shi ndīʼɛ phɨ yia nɛ, ndɔ mbɔ Minnwi ndɨndɨ. 10 P̈ia nchhu ŋa pia lɔ nchwīe phɨ, a nōoŋ ŋa pia chhu ŋa a Minnwi ŋgaŋ lɛʼiŋgiɛŋ nnɛ paʼa chrà yi lɔ njiʼi mbɔ njùʼɔ pia.

*1:4 1:4 A pɔ moŋ pichəɨ ŋwaʼaŋlɨ ndunu ŋa Pəɨ fāʼo yichəɨ pwanjuʼɔ yigi.