Mbra ŋwaʼaŋlɨ chɔshi
Teshalonika
Kāoŋ nu pa thɔ nnu
Mmɛ kɔ̀rɔ ŋa chɔshi Teshalonika ni mfāʼo nɛ ni mbɔ fiŋthɔ nthɛ ndɨɨ ŋa Jishɔ shi mbɨnɨ nthɔ nɛ. Pichəɨ ŋgwa ni nthɔ nchhu nu ŋa ndɨɨ thɔ Taathɔ kwo chəɨŋ. Pɔɔ ni njuʼu pīʼi nu yei nthɔ nchhu nu ŋa ŋkaoŋ Taathɔ maa nthɔ, phɨ pugu pa wuwuru chwīe nu nnu pɨphɨ shi njiʼa ŋgwalaʼa ndɨɨ ŋa ŋoŋ mbɨmbhɨ ŋa a mbɨ̌na Krishto shi nthɔ shaʼa nu nɛ. Pɔɔ gɛ̄ ŋgwa pɛ ŋa pugu ni mfāʼo nɔ mɛ̄iŋ nu ŋwaʼaŋlɨ yei nɛ ŋa kiʼi pugu chɨ̄ʼɨ moŋ piŋ yugu njiʼi nthɛ pi moŋ ghaghaʼa pugu pa ŋgəʼɨ. A chhu ŋa pugu fāʼa nɔ yru nu, wuʼɔ nɔ haʼaŋ ju Pɔɔ pugu pa pakwo pi chwīe nu nɛ, ndɔ ntīi shii moŋ chwīe nu shiʼi.
1
Māʼaŋ nu chrà
Ŋwaʼaŋlɨ yei llɔ mbhɔ mu Pɔɔ, ni Shaila* 1:1 Pi pɨnɨ mɛ̄iŋ vi ni Shivanu., ni Timoti. Pigi nāʼaŋ mfɛ ni ŋgwa chɔshi Teshalonika, mbɔ ŋgwa Minnwi Tǎa via pugu Jishɔ Krishto, mbɔ Taathɔ.
Pwapuŋ pugu pa ghɨghrɨ llɔ mbhɔ Minnwi, mbɔ Tǎa via, pugu Jishɔ Krishto, mbɔ Taathɔ, pɔ ni pəɨ.
Tōo nu nthɛ piŋ pugu pa tiishii
Pigi fāʼo nɔ fɛ nu tōo nu ni Minnwi ŋguoŋ ndɨɨ nthɛ vəɨ, ma pa lǐŋ paŋ, nɔ haʼaŋ a kāʼo nɛ. Nthɛ ŋa piŋ yəɨ ya ŋkuʼɔ nu shiʼi, khwǎ yəɨ mbɨŋ pa lǐŋ pəɨ pɨnɨ nja mbīgi nu. Nthɛ yie ghɔ, pigi ni noŋ yigi ghà ŋkwēi njùʼɔ nthɛ vəɨ moŋ pa chɔshi Minnwi nthɛ fɨʼɨ tiishii yəɨ pugu pa piŋ moŋ ŋguoŋ ŋgəʼɨ ŋa pi fɛ nu ni pəɨ, pugu pa ghaghaʼa ŋa pəɨ thɔ ŋgwɛ̄iŋ njùʼɔ moŋ ghɔ nɛ.
Yei pɔ pi nɔ lì ŋa sháʼa Minnwi pɔ pi yi ndɨndɨ, ŋa minthɛ pi shia vəɨ ŋa pəɨ kāʼo nɔ pɔ nu ŋgia Shaʼafuoŋ Minnwi, ŋa pəɨ thɔ njəɨ ŋgəʼɨ nthɛ yie ghɔ nɛ. Ŋa Minnwi ghà ŋguʼɔ nshaʼa sháʼa yi pi ndɨndɨ nɛ, a shi nduʼu ŋgəʼɨ ni ŋgwa pɛ ŋa pugu thɔ mfɛ ŋgəʼɨ ni pəɨ nɛ. A shi mfɛ fɛrɛnoŋ ni pəɨ ŋa pi thɔ mfɛ ŋgəʼɨ ni pəɨ nɛ, mbɨnɨ mfɛ ni pigi ŋkaa pigi, ndɨɨ ŋa pi nōoŋ Jishɔ Taathɔ llɔ po pugu pa tɨtɨnɨ ghaŋ ntaoŋ pi nɛ. A shi nthɔ pugu pa ghaŋ ntaoŋ pi pighɔ moŋ lɨŋ móŋoŋ nɔ fɛ nu njɔ́ ni ŋgwa pɛ ŋa pugu lɔ njiʼi nji Minnwi nɛ pugu pa ŋgwa pɛ ŋa pugu lɔ njiʼi nchwīe nnu ŋa pwa pishaʼakhɔ Jishɔ Taathɔ via chhu nɛ. Pugu shi njəɨ ŋgəʼɨ moŋ njɔ́ pɨrɨ nu ki ndugwi yi, ki lɔ mbara yəɨ Taathɔ pugu pa ndighaʼo ŋa ghrɨ́ yi nōoŋ nɛ. 10 Ndɨɨ ŋa a shi nthɔ moŋ llɛ́ ghɔ nɛ, pa ŋgwa pi pi taoŋtaoŋ fɛ ndighaʼo ghɔ, ŋguoŋ pa ŋgwa ŋa pugu piŋ vi nɛ lɨnaoŋ ni ghrāo nu, nthɛ vi. Pəɨ ŋkaa pəɨ pɔ shɨna pugu nthɛ ŋa pəɨ ni mbiŋ chrà ŋa pigi ni nchīi ni pəɨ nɛ.
11 Nthɛ yei nnu, pigi ghà nduoŋ Minnwi mfɛ ni pəɨ ŋguoŋ ndɨɨ ghao, nnɛ ŋa Minnwi yia chwīe pəɨ kāʼo moŋ chɔmbhi ŋa a gɛ̄ vəɨ ŋa pəɨ chhɔ nɛ, mbɨnɨ nchwīe ŋguoŋ pa nnu shiʼi ŋa pəɨ khwā nɔ chwīe nu pugu pa ŋguoŋ pa fàʼa ŋa pəɨ tāʼa nu mfāʼa nthɛ piŋ yəɨ nɛ lɔ̄gɔ lɨʼɨ ntɔgɔ pi ŋkuoŋ ghrɨ́ yi. 12 Nji ŋa ndighaʼo shi mbɔ nɔ ligi Taathɔ via Jishɔ llɔ mbhɔ pəɨ, ndɔ mbɨnɨ mbɔ ni pəɨ llɔ mbhɔ yu, ntɔgɔ pi ŋkuoŋ pwapuŋ Minnwi via pugu pa Jishɔ Krishto, mbɔ Taathɔ.

*1:1 1:1 Pi pɨnɨ mɛ̄iŋ vi ni Shivanu.