Yichəɨ mbra ŋwaʼaŋlɨ
Jouŋ
Kāoŋ nu pa thɔ nnu
Jouŋ nāʼaŋ ŋwaʼaŋlɨ yei nɔ chhu nu ni Gayu ŋa ju, Gayu, ya fāʼa nu shiʼi. A nāʼaŋ nɔ piŋ nu pichəɨ pa ŋgwa ŋa a taoŋ moŋ chɔshi yei, ndɔ yichəɨ nthishɨ fɔ, ligi yi pɔ Diotrefɛ, lāa vugu lāa. Diotrefɛ ni ndāa njɨ Jouŋ ti nchəɨŋ moŋ yɛ nthɨŋkwo ŋa a fuʼu ŋgwa pɛ ŋa pugu ghɛ̄rɛ ŋgwa haʼaŋ Jouŋ taoŋ nɛ moŋ chɔshi. Gayu ni ndɔ̄gɔ ghaŋ chhu chrà Minnwi pei, (ŋa Diotrefɛ ni ndāa ŋa kiʼi pi ghɛ̄rɛ vugu nɛ), ŋgə̄ɨ ni pugu nda yu, ŋgɛ̄rɛ vugu, pugu chwīe fàʼa yugu. Jouŋ, moŋ chhu nu ŋa Gayu fāʼa nu shiʼi, nōoŋ ŋa a nnu kakaʼo nɔ ghɛ̄rɛ nu pa ŋgwa ŋa pugu nyīeŋ nthɔ nchīi chrà Minnwi ndɔ nchhɔ nu moŋ nnu shini nɛ.
1
Māʼaŋ nu chrà
Ŋwaʼaŋlɨ yei llɔ pi mbhɔ mu, Jouŋ, mbɔ nthishɨ moŋ chɔshi, ŋgə̄ɨ nu mbhɔ Gayu ŋa ŋ̀khwā shishini nɛ.
Ŋkiɛŋ ndǐŋ a, ǹduoŋ ŋa ŋguoŋ pa nnu tɔgɔ shiʼi, pugu pa ŋa ɔ fāʼo noŋ nyieŋ ntɨnɨ wuʼɔ nɔ haʼaŋ pa nnu nyīeŋ nu shishiʼi ni nchə̌ɨ yɔ nɛ. Mi ni mfāʼo pwanjuʼɔ ŋkiɛŋ ntou yi ndɨɨ ŋa pichəɨ ghaŋ piŋ ni nthɔ nshwei a ni fɨʼɨ niʼiŋ njùʼɔ ŋa ɔ fāʼo ŋkuoŋ nnu shini nɛ, nɔ haʼaŋ shishini ɔ chhɔ nu moŋ nnu shini nɛ. Ǹdɔ njiʼi mfāʼo pwanjuʼɔ a yiɛŋ nchaa yei: yaʼo nu ŋa pa puoŋ paŋ chhɔ nu moŋ nnu shini.
Lɨna nu ni ghaŋ fàʼa Minnwi
Ŋkiɛŋ ndǐŋ a, ɔ ya mfāʼo taʼanjuʼɔ ni fɨʼɨ fàʼa ŋa ɔ fāʼa nu mbɨŋ pichəɨ ghaŋ piŋ njiʼi nthɛ pi nɔ haʼaŋ pugu pɔ pi pa ghɨ̀nɨ nɛ. Pugu ni nchīi ni ŋgwa moŋ chɔshi fɨʼɨ khwǎ ŋa ɔ ni nōoŋ ni pugu nɛ. A shi mbɔ nnu shiʼi nɔ haʼaŋ ɔ ŋgɛ̄rɛ vugu nɔ haʼaŋ a nshi mfɛ pwanjuʼɔ ni Minnwi nɛ ndɨɨ ŋa pugu llɔ nyìeŋ nɛ. Nthɛ ŋa pugu nyīeŋ pi nɔ ligi Taathɔ ki lɔ njiʼi nthɔ mbiŋ ŋkwe sheshe yaoŋ mbhɔ ghaŋ ki piŋ Minnwi. Nthɛ yie ghɔ, a pie ŋa pia ghɛ̄rɛ ŋkwaŋ ŋgwa pei, nnɛ ŋa minthɛ pia ŋkaa pia pɔ ghaŋ fàʼa moŋ yɛʼi nu nnu shini.
Ŋ̀kwo nāʼaŋ yaoŋ mfɛ ni chɔshi, ndɔ Diotrefɛ ŋa a khwā nɔ nūʼɔŋ nu noŋ yi shhɨ nɛ shiʼa ŋkhwā nɔ yaʼo nu mbhɔ pigi. 10 Ǹshi ŋga nthɔ hɛnɛ, kaŋ ǹshi ntaoŋ ni pa nnu pɛ ŋa a chwīe nu nɛ páa, pa nnu wuwuru ŋa a chrā nthɛ vigi nɛ. Nɔ haʼaŋ pei nnu wuʼɔ ŋkɨgəɨ kɨgəɨ, a pɨnɨ nuʼuŋ ndāa nɔ chhu nu thɔ a pwa ni ghaŋ piŋ, ndɔ mbɨnɨ nuʼuŋ ndāa ni ŋgwa pɛ ŋa pugu tāʼa nchhu ŋa pugu thɔ a pwa ni pugu nɛ, ti mfuʼu vugu fuʼu moŋ chɔshi.
11 Ŋkiɛŋ ndǐŋ a, kiʼi pəɨ pīni nnu pɨphɨ. P̂əɨ pīni pi nnu shiʼi. Shesheŋoŋ ŋa a chwīe nnu shiʼi nɛ, pɔ pi yi Minnwi. Shesheŋoŋ ŋa chwīe nnu pɨphɨ lɔ naa nji Minnwi.
12 Shesheŋoŋ chrā nnu shiʼi nɔ ligi Demetriu. A gha nchhɔ chɔmbhi yi ŋkwaŋ haʼaŋ nnu shini Minnwi chhu nɛ, yei nōoŋ ŋa a ŋkiɛŋ ŋoŋ. Pigi ŋkaa pigi, pīgi nchhu yigi nnu shiʼi nthɛ vi, ɔ ji ŋa nnu ŋa pigi chhu nɛ nnu shini.
Ndugwi chrà
13 M̀fāʼo ntou nnu nɔ chhu nu vɛ, ndɔ paʼa ǹdɔ njiʼi ntāʼa nu nāʼaŋ nāʼaŋ moŋ ŋwaʼaŋlɨ. 14 Ŋ̀kwāʼa nɔ yəɨ nu ghɔ moŋ kuo ndɨɨ yei, pɔgɔ yəɨ ligi nchrā.
15 Minnwi fɛ ghɨghrɨ vɛ. Ŋguoŋ pa shuoŋ pɔ hɛiŋ māʼaŋ chrà yɔ. Chrā ni ŋguoŋ pa taannu pɔ, pa taʼa taʼa.