Ŋwaʼaŋlɨ chɔshi
Koloshe
Kāoŋ nu pa thɔ nnu
Pɔɔ ni nāʼaŋ ŋwaʼaŋlɨ yei mfɛ ni chɔshi ŋa a ni mbɔ moŋ laʼataoŋ Koloshe nɛ. A shini ndɔ mbhī Pɔɔ mbhī chɔshi yei, ndɔ a ni mbɔ pi moŋ lɨʼɨ ŋa Pɔɔ ni mbīʼi ŋa a pie ŋa a lɨna nɔ ghɔ. A ni ntaoŋ ŋgwa llɔ Ɛfɛshɔ ŋa pugu ghə̄ɨ fɔ nchīi ŋkɨ̀nɨ pwa pishaʼakhɔ fɔ.
Pɔɔ ni njaʼo ŋa pa ghaŋ yɛʼi nnu ŋa a lɔ njiʼi ŋkāʼo nɛ ni mbɔ moŋ chɔshi ghɔ. Ŋgwa pighɔ ni nthɔ ntɨgɨ nu ŋa ŋoŋ ntāʼa nu nja nji Minnwi, a yīʼi ŋa a ghaʼo pichəɨ pa njɨ moŋ tɔthɨ. Pugu ni mbɨnɨ njɛʼi nu ŋa a yiʼi ŋa pi niʼiŋ ŋoŋ ŋgunu mbrɛi pugu pa ŋa ŋoŋ fāʼo nɔ nūʼɔŋ nu pichəɨ pa nùʼɔŋ nthɛ nnu maoŋ jɨ. Pɔɔ ni nāʼaŋ nɔ lāa nu ŋguoŋ nnu pei ghao ndɔ nchwīe ŋgwa ji yaoŋ yɛʼi ŋa a yi kaʼokaʼo ni ghaŋ piŋ nɛ.
Mmɛ nnu ŋa a yɛʼi moŋ ŋwaʼaŋlɨ yei nɛ pɔ ŋa minthɛ Jishɔ fɛ lūgu nu ni shesheŋoŋ ŋa a piŋ vi nɛ. Ŋoŋ lɔ nuʼuŋ mfāʼo nɔ nūʼɔŋ nu pi pa gɨ́ pighɔ ŋkaoŋ maa ndūgu. Pa nùʼɔŋ pighɔ ghà ŋka pɨʼɨ ŋgwa pɨʼɨ yəɨ Jishɔ Krishto. Minnwi ni ntɔgɔ pi mbhɔ Jishɔ nchwīe mbhi, ndɔ, ntɔgɔ pi mbhɔ Jishɔ, ŋguoŋ mbhi ghao shi mbɨnɨ mbɨ̄nɨ mbhɔ yu. A wuʼɔ mbɔ ntɔgɔ pi ŋkuoŋ pɔ nu taʼa yi pəɨ Jishɔ ŋa minthɛ ŋoŋ fāʼo kwàʼa moŋ mbhi yei. Pɔɔ ghə̄ɨ kiʼɛ shhɨ mfɨ̄ʼɨ ŋkwaŋ nɔ haʼaŋ mmɛ yaoŋ yɛʼi yei fāʼo nɔ kāoŋ nu chɔmbhi ghaŋ piŋ nɛ.
Taikiku, mbɔ ŋoŋ ŋa Pɔɔ ni ntaoŋ vi ni ŋwaʼaŋlɨ yei nɛ, ni ŋgə̄ɨ pugu Oneshimu. Oneshimu ni mbɔ ŋkǔna yɛ ŋa Pɔɔ ni nāʼaŋ ŋwaʼaŋlɨ ntaoŋ ni Filemu nɔ ligi yi nɛ.
1
Māʼaŋ nu chrà
Ŋwaʼaŋlɨ yei llɔ mbhɔ mu, Pɔɔ, mbɔ ŋgaŋ ntaoŋ Krishto Jishɔ ntɔgɔ pi ŋkuoŋ khwā njùʼɔ Minnwi, ni Timoti ndǐŋ via.
M̀fɛ nu ni pa ŋgwa Minnwi pi taoŋtaoŋ ndɔ mbɔ ghaŋ piŋ moŋ Krishto ŋa pugu pɔ Koloshe nɛ.
Pwapuŋ pɔ ni pəɨ pugu pa ghɨghrɨ llɔ mbhɔ Minnwi Tǎa via.
Tōo nu pugu pa luoŋ nu Minnwi
Pigi ghà ŋguʼɔ ntōo Minnwi mbɔ Tǎa Taathɔ via, mbɔ Jishɔ Krishto, ndɨɨ ŋa pigi luoŋ Minnwi mfɛ nu ni pəɨ nɛ. Fie nɔ haʼaŋ pigi ni njaʼo fɨʼɨ piŋ yəɨ moŋ Krishto Jishɔ pugu pa fɨʼɨ khwǎ ŋa pəɨ ni mfāʼo ni pa ŋgwa Minnwi pi taoŋtaoŋ nɛ, nthɛ pi fɨʼɨ kwàʼa ŋa pəɨ fāʼo ŋkuoŋ yaoŋ ŋa Minnwi nūʼɔŋ ni pəɨ po nɛ. Pəɨ ni ŋkwo fǔoŋ njaʼo yei moŋ chrà nnu shini, mbɔ ŋkɨ̀nɨ pwa pishaʼakhɔ, ŋa a thɔ ni pəɨ nɔ haʼaŋ shishini, a pɔ moŋ ŋguoŋ mbhi ghao nthɔ njuŋ ntíɛŋ, ŋkuʼɔ nu wuʼɔ nɔ haʼaŋ a yuŋ nu shɨna pəɨ jɛ̄ ndɨɨ ŋa pəɨ ni njaʼo ndɔ nji pwapuŋ Minnwi moŋ nnu shini, wuʼɔ nɔ haʼaŋ pəɨ ni njɛʼi mbhɔ Epafra ŋkiɛŋ ndǐŋ via ndɔ mbɔ ŋgaŋ kwò fàʼa yia. A ŋkiɛŋ muuŋ fàʼa Krishto yi shini, nɔ ligi yəɨ. A chwīe pigi ji khwǎ ŋa Jijwɛ Minnwi fɛ ni pəɨ nɛ.
Nɛnnɛ, jɛ̄ llɛ́ ŋa pigi ni njaʼo nɛ, pigi shini ndɔ nchaʼa luoŋ nu Minnwi mfɛ ni pəɨ, nduoŋ nu ŋa pəɨ lɨnaoŋ ni ji nu nnu ŋa Minnwi tāʼa nu nɛ, moŋ ŋguoŋ shiethɔ pugu pa ji nu llɔ mbhɔ Jijwɛ Minnwi, 10 nnɛ ŋa pəɨ chhɔ chɔmbhi yəɨ moŋ ŋkwaŋ shɛndaoŋ ŋa a kāʼo mbhɔ Taathɔ, ndɔ nchwīe túa yi pwa nu, nchhɔ njuŋ ntíɛŋ moŋ ŋguoŋ mbha fàʼa shiʼi ghao ndɔ ŋkuʼɔ nu moŋ ji nu Minnwi.
11 Ǹduoŋ ŋa pəɨ fāʼo ghrɨ́ ni ŋguoŋ njɨ ŋa a llɔ ŋkuoŋ njɨ yi moŋ ndighaʼo yi nɛ, nji ŋa pəɨ shi mfāʼo tiishii pugu pa wɛ̄iŋ njùʼɔ ni pwanjuʼɔ, 12 nchhɔ mfɛ tōo nu ni Tǎa ŋa a chwīe pəɨ kāʼo nɔ fāʼo nu yəɨ ghrà maoŋ haʼaŋ ŋgwa Minnwi pi taoŋtaoŋ ŋa pugu chhɔ moŋ líʼɛ shi mfāʼo nɛ. 13 A fuʼu via moŋ mbhi njiŋ, nchaʼa via mfɛ moŋ shaʼafuoŋ Muuŋ vi ŋa a khwā nɛ, 14 mbɔ Muuŋ vi yɛ ŋa pi tɔgɔ mbhɔ yu njuoŋ via mfuʼu, phɨ yia pɔ yi līʼɛ nɛ.
Ŋoŋ ŋa Krishto yie ghɔ nɛ, pugu pa fàʼa yi
15 Ju, Krishto, pɔ pi fhi Minnwi ŋa pi shiʼa njəɨ vi nɛ, a muuŋ shhɨ ŋa a chaa ŋguoŋ yaoŋ ŋa Minnwi ni mbuoŋ nɛ. 16 Ntɔgɔ pi mbhɔ yu, pi ni nchwīe ŋguoŋ yaoŋ ghao, po pugu pa shhɛ, pa yaoŋ ŋa minthɛ pi yəɨ, pugu pa yɛ ŋa minthɛ paʼa pi lɔ njiʼi njəɨ, pa njɨ moŋ jijwɛ,* 1:16 Pichəɨ pa Ŋwaʼaŋlɨ Minnwi fāʼo faaŋ nɔ lɨʼɨ njɨ moŋ jijwɛ. pa taathɔ, pa ghaŋ shaʼa ŋgwa ni pa thishɨ. Pi ni nchwīe ŋguoŋ yaoŋ ghao ntɔgɔ pi mbhɔ yu ndɔ nthɛ pi ju. 17 A pɔ ŋkaoŋ pi maa nchwīe sheshe yaoŋ. Ŋguoŋ yaoŋ wuʼɔ nchhɔ mbɔ nu, ntɔgɔ pi mbhɔ yu.
18 A ju mbɔ thɔ noŋ ŋa a chɔshi nɛ. A ju mbɔ njɛ̄ yi, mbɔ fǔoŋ muuŋ nɔ kuʼɔ nu moŋ gu, nnɛ ŋa moŋ ŋguoŋ nnu ghao â pɔ ju shhɨ. 19 Minnwi ni mfāʼo pwatua nɔ chwīe nu ŋa ŋguoŋ púoŋ yi lɨnaoŋ mbɨŋ ju Krishto. 20 Ndɔ ntɔgɔ pi mbhɔ yu, Minnwi pɨnɨ mbɨ̄nɨ ni ŋguoŋ yaoŋ ŋkuoŋ mbhi ŋa pugu pugu chīni ŋggì, ki a pɔ pi maoŋ ŋkuoŋ mbhi ki moŋ po. Minnwi chīni ŋggì pugu pugu ntɔgɔ pi ŋkuoŋ chhǐ yi ŋkuoŋ wáʼa.
21 Pəɨ ŋa pəɨ ni mbɔ yichəɨ ndɨɨ mbɔ pi yi fɛ̄nɛ yəɨ Minnwi, mbɔ ni nchhɔ̀ njùʼɔ pəɨ nthɛ vi, nthɔ nchwīe pa nnu pɨphɨ nɛ, 22 ndwɛ Minnwi chīni ŋggì pəɨ pugu moŋ frɛinoŋ muuŋ vi ntɔgɔ pi moŋ gu yi. A ni nchwīe nnɛ ŋa a nthɛ a thɔ ni pəɨ shhɨ ju Minnwi, pəɨ pɔ pi taoŋtaoŋ, ki kɔ̀rɔ, ki lɔ mfāʼo ntəɨ, 23 nɔ haʼaŋ pəɨ nja ŋgə̄ɨ shhɨ shishini moŋ piŋ ki lɔ nchɨʼɨ, ndɔ nthi a tɨnɨ, ki lɔ nchənə ndɔllɔ yəɨ kwàʼa pwa pishaʼakhɔ yɛ ŋa pəɨ ni njaʼo nɛ. Pi ni ŋkwo chīi pwa pishaʼakhɔ yei ni ŋguoŋ pa yaoŋ puoŋ laʼo po, mbɔ yɛ ŋa mmu, Pɔɔ, ni ŋgū muuŋ fàʼa pwa pishaʼakhɔ ghɔ nɛ.
Fàʼa Pɔɔ nɔ muuŋ fàʼa chɔshi
24 Ndwɛ, m̀fāʼo pwanjuʼɔ moŋ pa ŋgəʼɨ paŋ nthɛ vəɨ. Nthɔ ndwiʼi yaoŋ ŋa a pou nu moŋ ŋgəʼɨ Krishto, nthɛ noŋ yi, mbɔ chɔshi, 25 ŋa Minnwi chwīe a m̀bɔ muuŋ fàʼa chɔshi ghɔ nɛ. A ni mfɛ fàʼa ghɔ vəɨ ŋa m̂fāʼa nthɛ vəɨ, ŋa n̂chwīe pəɨ ya nji chrà Minnwi, 26 mbɔ nnu lə̄ɨŋ ŋa a ni mbɔ nɔ pa ŋgaʼo ŋgaʼo, pugu pa ŋgwrɛiŋgwa ŋkuoŋ ŋgwrɛiŋgwa, ndɔ ndwɛ, a chwīe ŋgwa Minnwi pi taoŋtaoŋ ji. 27 Minnwi ni ndɔ̄gɔ nthi mi nɔ chwīe nu pugu ji fɨʼɨ ŋkwaŋ haʼaŋ nnu lə̄ɨŋ yei ghaʼo shɨna ŋgwa haʼaŋ pugu lɔ mbɔ pa Juu nɛ, mbɔ ŋa Krishto pɔ njùʼɔ pəɨ, pəɨ fāʼo kwàʼa fāʼo nu ndighaʼo.
28 Pigi chīi pi Krishto ghɔ ni shesheŋoŋ, nchhɔ nshūu tə́nə yugu njɛʼi vugu ni ŋguoŋ shiethɔ, nnɛ ŋa minthɛ pigi thɔ ni ŋguoŋ yugu shhɨ Minnwi pugu kwo pɔ pa ntɨnɨmmɛ moŋ Krishto. 29 A chwīe nthɛ pi yei nnu ŋa ǹthɔ ŋgwie noŋ a, mbaʼo nu ni ŋguoŋ ghrɨ́ ŋa Krishto fɛ vəɨ nɛ, ŋa a chhɔ fāʼa nu mbɨŋ mu tɨtɨnɨ nɛ.

*1:16 1:16 Pichəɨ pa Ŋwaʼaŋlɨ Minnwi fāʼo faaŋ nɔ lɨʼɨ njɨ moŋ jijwɛ.