Ŋwaʼaŋlɨ chɔshi
Galashia
Kāoŋ nu pa thɔ nnu
Nɔ haʼaŋ ŋkɨ̀nɨ pwa pishaʼakhɔ Krishto ni ŋgə̄ɨ nu shhɨ ti pa ŋgwa ŋa pugu shi lɔ njiʼi mbɔ ŋgwa Juu jɛ̄ pɔ nu ghaŋ piŋ nɛ, píe ni mbɔ ŋa a pie ŋa ŋoŋ ŋa a lɔ njiʼi mbɔ ŋoŋ Juu nɛ nii ŋgunu mbrɛi ŋkaoŋ maa mbɔ ŋgaŋ piŋ? Pɔɔ fɨ̄ʼɨ ni pia moŋ ŋwaʼaŋlɨ yei ŋa a lɔ mbie ŋa ŋoŋ nii ŋgunu mbrɛi ŋkaoŋ maa mbɔ ŋgaŋ piŋ. A fɨ̄ʼɨ moŋ ŋwaʼaŋlɨ yei ŋa a wuʼɔ mbɔ pi fāʼo nu piŋ mbɨŋ Krishto ŋa minthɛ ŋoŋ kie fɔ ndūgu. Pɔɔ ni nāʼaŋ ŋwaʼaŋlɨ yei kiʼɛ nɔ chwīe nu ŋgwa pɛ ŋa pugu ni ŋkwo chhɔ fāaŋ ndaoŋ ntɔgɔ ŋkuoŋ yaoŋ yɛʼi təɨtəɨ nɛ, pɨ̄nɨ shɛndaoŋ ŋa a kāʼo nɛ. Pɔɔ gha ndugwi nu nōoŋ ŋa mbha nnu ŋoŋ ŋa a piŋ Minnwi nɛ ghà ndhɔ pi moŋ khwǎ ŋa a fāʼo mbɨŋ Minnwi pugu pa ŋgwamishua, ntɔgɔ ŋkuoŋ piŋ ŋa a fāʼo nɛ.
1
Māʼaŋ nu chrà
Ŋwaʼaŋlɨ yei llɔ mbhɔ mu Pɔɔ, mbɔ ŋgaŋ ntaoŋ Jishɔ, ki lɔ ndhɔ pi mbhɔ ŋgwamishua, ki ntɔgɔ pi mbhɔ ŋoŋ. A tɔgɔ pi mbhɔ Jishɔ Krishto, pugu Minnwi, mbɔ Tǎa vi, ŋa a ni ŋkuʼɔ ni ju moŋ gu nɛ.
Pigi pa ŋguoŋ ghaŋ piŋ, ŋa pigi pugu pɔ hɛiŋ kaʼa nɛ, chrā ni pa chɔshi moŋ Galashia.
Pwapuŋ pugu pa ghɨghrɨ llɔ mbhɔ Minnwi mbɔ Tǎa via, pugu Jishɔ Krishto, mbɔ Taathɔ pɔ ni pəɨ. Jishɔ yei ni mfɛ noŋ yi ŋkhu nthɛ phɨ yia, nɔ fuʼu nu via moŋ mbhi pɨphɨ yei, ŋkwaŋ nɔ haʼaŋ Minnwi ndɔ mbɔ Tǎa via ni ntāʼa nu nɛ, ŋguoŋ ndighaʼo ghao ki ndugwi yi pɔ ji. A yie.
Ŋkɨ̀nɨ pwa pishaʼakhɔ wuʼɔ taʼa yi
Ǹja ŋgrāo ŋkwaŋ nɔ haʼaŋ pəɨ kwo thɔ ntei Ŋoŋ yɛ ŋa a gɛ̄ vəɨ, ntɔgɔ pi ŋkuoŋ pwapuŋ Krishto, ŋka thɔ njōu pi njiŋ ŋkwaŋ pwa pishaʼakhɔ nduoŋ nɛ. Yichəɨ pwa pishaʼakhɔ nduoŋ lɔ njiʼi mbɔ fɔ, a pɔ pi ŋa pichəɨ pa ŋgwa thɔ mfɛ ŋgəʼɨ ni pəɨ, ntāʼa nu ŋkwri pwa pishaʼakhɔ Krishto. Ndɔ, ä njiʼi nthɔ pigi ki ŋgaŋ ntaoŋ Minnwi llɔ po, nchīi pwa pishaʼakhɔ ki a lɔ mbɔ pi yɛ ŋa pigi ni nchīi ni pəɨ nɛ, nchɔ̀nɔ pɔ mbɨŋ yu llɔ mbhɔ Minnwi. Nɔ haʼaŋ pigi ni ŋkwo chhu, m̀bɨnɨ nuʼuŋ nchhu ndwɛ ŋkamuʼɔŋ nɛ, ŋa ŋ̈oŋ nthɔ nchīi pwa pishaʼakhɔ ni pəɨ, ki a lɔ mbɔ pi ŋkwaŋ yɛ ŋa pəɨ ni mbiŋ nɛ, nchɔ̀nɔ pɔ mbɨŋ ŋgaŋ vi, llɔ mbhɔ Minnwi.
10 Mi chhɔ ndwɛ mbaʼo pi ŋa ŋgwamishua piŋ a, ki mi paʼo pi ŋa a piŋ Minnwi mbiŋ a? Ki mi paʼo pi nɔ chwīe nu ŋa túa ŋgwamishua pwa? A kaŋ ni mbɔ ŋa ŋ̀guʼɔ mbaʼo pi nɔ chwīe nu ŋa túa ŋgwamishua pwa, ǹshi kaŋ njiʼi mbɔ muuŋ fàʼa Krishto.
A gɛ̄ Minnwi ŋgɛ̄ Pɔɔ
11 Ǹaʼaŋ nchwīe pəɨ ji, ma lǐŋ paŋ, ŋa pwa pishaʼakhɔ yɛ ŋa a ni nchīi mmu nɛ lɔ ndhɔ pi mbhɔ ŋgwamishua. 12 Nthɛ ŋa a shini ndɔ mfɛ sheshe ŋoŋmishua vəɨ, ndɔ paʼa pi lɔ njɛʼi a yɛʼi nɔ ghɔ. A thɔ vəɨ ntɔgɔ pi moŋ nnu ŋa Jishɔ Krishto ni nōoŋ vəɨ nɛ.
13 Pəɨ ni njaʼo ŋkwaŋ haʼaŋ chɔmbhi a ni mbɔ, ndɨɨ ŋa mi ni nthɔ njōu njiŋ ŋkwaŋ nnu Minnwi pa ŋgwa Juu nɛ, ŋkwaŋ haʼaŋ ŋki thɔ mfɛ tɨtɨnɨ ŋgəʼɨ ni chɔshi Minnwi, mbaʼo nu nɔ shiʼi nu vi nɛ. 14 Ŋki ghə̄ɨ shhɨ moŋ ŋkwaŋ nnu Minnwi pa ŋgwa Juu nchaa ntou pa kuo pigi, nthɛ ŋa ŋki ya mfāʼo ntou niʼiŋ njùʼɔ moŋ nùʼɔŋ pa ŋkhu tǎa paŋ.
15 Ndɔ ndɨɨ ŋa ju yɛ ŋa a ni ŋkwo chuʼɔ a llɔ ndɨɨ ŋa mǔuŋ a ni nshūu a nɛ, ndɔ mbɨnɨ nuʼuŋ ŋgɛ̄ a ntɔgɔ pi ŋkuoŋ pwapuŋ yi, 16 ni mfāʼo pwanjuʼɔ nɔ nōoŋ nu muuŋ vi vəɨ nnɛ ŋa minthɛ ǹchīi pwa pishaʼakhɔ nthɛ vi shɨna pa ŋgwa taoŋ nduoŋ nɛ, ǹshini ndɔ ŋgə̄ɨ mbhɔ shesheŋoŋ nɔ kwe nu ntɨ́gɨ. 17 Ǹshini ndɔ mbɨnɨ ŋkuʼɔ Jerushalɛiŋ nɔ yəɨ nu pa ŋgwa pɛ ŋa pugu ni mbɔ pa ghaŋ ntaoŋ Jishɔ ŋkaoŋ m̀aa mbɔ nɛ. Ŋ̀ki ka ghəɨghəɨ taʼa ŋgɛ́ moŋ laʼataoŋ Arabia, ndhɔ mbɨnɨ mbɨ̄nɨ Damashiku.
18 Trɛi ŋgaʼo ni ŋga ntɔgɔ, ŋ̀kuʼɔ Jerushalɛiŋ nɔ kra nu Kefa,* 1:18 Kefa pɔ pi ligi Pita moŋ chrà Gri. pigi yu chhɔ nɔ tiɛŋnchrɔ llɛmbhi. 19 Ǹshini ndɔ njəɨ kaŋ taʼa ŋgaŋ ntaoŋ Jishɔ ŋkiɛŋ Jɛiŋ ndǐŋ Taathɔ. 20 Nnu ŋa ǹaʼaŋ nɛ nnu shini. Minnwi ji ŋa ǹdɔ ndɛʼi pi ŋgiɛŋ.
21 A gha ndaʼa, ŋ̀gə̄ɨ moŋ pa krao ŋgei Shiria pugu Shilishia. 22 Moŋ ndɨɨ ghɔ, pa ŋgia chɔshi Krishto moŋ Judia shini ndɔ naa ma njəɨ a, 23 pugu ni ŋguʼɔ njaʼo yaʼo pi chhu nu ŋa, “Ŋoŋ vɛ ŋa a ni nthɔ mfɛ ŋgəʼɨ ni pia nɛ thɔ nɛ ndwɛ nchīi pi piŋ yɛ ŋa a ni ŋkaa nu nɔ shiʼi nu nɛ.” 24 Nnɛ, pugu ghaʼo Minnwi nthɛ a.

*1:18 1:18 Kefa pɔ pi ligi Pita moŋ chrà Gri.