Pwa Pishaʼakhɔ ŋkwaŋ haʼaŋ
Maaku
fɨ̄ʼɨ nɛ
Kāoŋ nu pa thɔ nu
Ŋwaʼaŋlɨ yei nāʼaŋ Maaku. Moŋ ghɔ, Maaku jɛ̄ nāʼaŋ nu nchhu nu ŋa a pwa pishaʼakhɔ nthɛ Jishɔ Krishto, mbɔ Muuŋ Minnwi. Maaku nōoŋ Jishɔ ŋa a pɔ pi ŋgaŋ chwīe pa nnu ndɔ mbɔ ŋoŋ ŋa a fāʼo njɨ nɛ. Jishɔ nōoŋ njɨ yi ghɔ moŋ ŋkwaŋ haʼaŋ a ni njɛʼi nu nɛ, pugu pa fuʼu nu pa miŋwɛiŋ, pugu pa līʼɛ nu phɨ ŋgwa. Jishɔ nduthɔ yi moŋ ŋwaʼaŋlɨ yei yəɨ noŋ yi nɔ Muuŋ Ŋoŋmishua ŋa a ni nthɔ nɔ fɛ nu chɔmbhi yi ŋkhu nthɛ ŋgwamishua nɛ.
Maaku fɨ̄ʼɨ mishweishwei nɔ ligi Jishɔ nja nja pi ndaoŋ, mfɛ ndɨɨ ntou yi ŋkuoŋ pa nnu ŋa Jishɔ ni nchwīe nɛ, ki lɔ mfɛ pi ŋkuoŋ pa yaoŋ ŋa a ni njɛʼi nɛ pugu pa nnu pɛ ŋa a ni nchhu nɛ. Maaku gha nchrā shɨgɛi ŋkuoŋ nnu phi Jouŋ ŋgaŋ fɛ ŋkhǐ pugu pa nnu kwe ŋkhǐ Jishɔ pugu pa mōoŋ nu mi, ŋkiʼi ndɔ ŋgəɨghəɨ shhɨ nchrā nu ntou yi ŋkuoŋ nnu fàʼa Jishɔ, ŋkuoŋ nnu yɨ̄gɨ nu pa ghɨ̄nɔ pugu pa yɛʼi nu ŋgwa. Nɔ haʼaŋ ndɨɨ ni ŋgə̄ɨ nu nɛ, pa ghaŋ younjiŋ Jishɔ ji vi mbīgi ŋgə̄ɨ shhɨ. Ndɔ pa mbɨ̌na pi pɨ̄na vi mbīgi ŋgə̄ɨ shhɨ ŋkaa pugu. Ŋwaʼaŋlɨ yei gha ndugwi nchrā ŋkuoŋ ŋkwaŋ haʼaŋ chɔmbhi Jishɔ ŋkuoŋ mbhi hɛiŋ ni ndugwi nɛ, mbɔ kwiŋ nu mi ŋkuoŋ wáʼa pugu pa kuʼɔ nu mi moŋ gu.
1
Jouŋ Ŋgaŋ Fɛ Ŋkhǐ pīri shɛndaoŋ
Yei njɛ̄ pwa pishaʼakhɔ Jishɔ, mbɔ Ju ŋa Minnwi Chuʼɔ Ntaoŋ nɔ Ŋkwe nɛ, mbɔ Muuŋ Minnwi.
Pi nāʼaŋ moŋ ŋwaʼaŋlɨ njəɨlɨʼɨ Minnwi mbɔ Ishaya ŋa,
“Līi njəɨ, ǹshi ntaoŋ ŋgaŋ ntaoŋ a,
a ghə̄ɨ shhɨ pəɨ mbīri ndaoŋ ni pəɨ,
Ŋoŋ chəɨ thɔ mfɛ gɛ̀ moŋ ŋkǔnu njó ŋa: ‘Pīri shɛndaoŋ Taathɔ,
chwīe pa lɨʼɨ tɔgɔ yi pɔ yi tithi.’ ”
Nɛnnɛ, Jouŋ Ŋgaŋ Fɛ Ŋkhǐ ni nthɔ mbɔ moŋ ŋkǔnu njó nthɔ mfɛ ŋkhǐ ni ŋgwa, ndɔ nchīi nu ŋa, “Pəɨ pāʼa ŋkǔnu yəɨ ni phɨ, m̀fɛ ŋkhǐ ni pəɨ, Minnwi līʼɛ phɨ yəɨ.” Ŋguoŋ ŋgwa moŋ laʼataoŋ Judia, pugu pa ŋguoŋ ŋgwa Jerushalɛiŋ taoŋ ŋgə̄ɨ njəɨ vi, a kwe vugu ni ŋkhǐ moŋ nɨnəɨ Jodaŋ. Pugu yūa phɨ yugu. Jouŋ ni māʼaŋ ndhwí ŋa pi chwīe pi ni ŋgì yichəɨ ŋkwaŋ minyieŋ pi mɛ̄iŋ ni kamela,* 1:6 Minyieŋ yei pɔ nɔ minyieŋləɨ. Ŋgwa ghà nyīeŋ ŋkuoŋ ghɔ ŋgei pa laʼataoŋ ŋkǔnu njó. ni ŋkandaŋ ŋgrào minyieŋ nɔ ntuʼu yi, maoŋ jɨ pi ni mbɔ ŋgwíŋ pugu pa llɔ̌ ŋkǔnu. A ni nchīi nu ŋa, “Ŋoŋ ŋa a shi nthɔ njiŋ a nɛ ghaʼo nchaa a, paʼa ǹdɔ njiʼi ŋkāʼo ŋoŋ ŋa minthɛ ǹtuʼu noŋ a mfēi ŋkɨ̌ɨ tra yi nɛ. Mi ni ŋkwe vəɨ pi ni ŋkhǐ, ndɔ a shi ŋkwe vəɨ pi ni Jijwɛ Minnwi.”
Jishɔ kwe ŋkhǐ ndɔ nii moŋ mōoŋ nu
(Matio 3:13–4:11; Luka 3:21-22; 4:1-13)
A ni mbɔ moŋ llɛ́ pighɔ, Jishɔ thɔ llɔ Nasharɛ moŋ Galili, Jouŋ kwe vi ni ŋkhǐ moŋ nɨnəɨ Jodaŋ. 10 Jishɔ gha mbɨʼɨ noŋ yi ntaoŋ moŋ ŋkhǐ ghɔ nɛ, njəɨ po ŋaʼaŋ chomilaoŋ ghɔ, Jijwɛ Minnwi shwiʼi nu mbɨŋ yu mbɔ nɔ mintuʼɔlibuŋ. 11 Ŋggì taoŋ po, nchhu nu ŋa, “Ɔ muuŋ a ŋa ŋ̀khwā, ǹja mfāʼo pwatua nthɛ ghɔ.”
12 Wuʼɔ chomilaoŋ ghɔ, Jijwɛ ghɔ chwīe a ghə̄ɨ moŋ ŋkǔnu njó. 13 A ni mbɔ moŋ ŋkǔnu njó ghɔ nɔ khwɛ wuŋ llɛ́, Shata thɔ mōoŋ vi. A ni mbɔ fɔ pugu pa mimaoŋ mooŋ trǔ, ndɔ pa ghaŋ ntaoŋ Minnwi chhɔ ŋgɛ̄rɛ vi.
Jishɔ mɛ̄iŋ khwɛ ghaŋ ŋgunu
(Matio 4:12-22; Luka 4:14-15; 5:1-11)
14 Pi ni ŋga ŋkwo wɛ̄iŋ Jouŋ ti mfɨ̄nɨ, Jishɔ ghə̄ɨ Galili nthɔ nchīi ŋkɨ̀nɨ pwa pishaʼakhɔ Minnwi, 15 nchhu nu ŋa, “Ndɨɨ kwo kāʼo, Shaʼafuoŋ Minnwi kwo para, pəɨ pāʼa ŋkǔnu yəɨ ni phɨ, ŋkara mbiŋ pwa pishaʼakhɔ.”
16 Jishɔ ni ŋga nyīeŋ nu ŋkɨŋ mmɛ ŋkhǐ Galili, njəɨ Shemu pugu Andru ndǐŋ vi, pugu thɔ māʼaŋ ndáŋ moŋ ŋkhǐ, nthɛ ŋa pugu ni mbɔ pa ghaŋ ŋgunu. 17 Jishɔ chhu ni pugu ŋa, “P̂əɨ yōu njiŋ a, ǹchwīe pəɨ pɔ ghaŋ wɛ̄iŋ ŋgwamishua.” 18 Wuʼɔ ndɨɨ ghɔ pugu mieŋ ndáŋ pugu njōu njiŋ yi.
19 A ni ŋga nyīeŋ ŋgə̄ɨ shɨgɛi, njəɨ Jɛiŋ mbɔ muuŋ Shebedi pugu Jouŋ ndǐŋ vi, pugu pɔ moŋ kikuoŋ yugu ntaʼa pa ndáŋ pugu. 20 Wuʼɔ chomilaoŋ ghɔ Jishɔ mɛ̄iŋ vugu, pugu mieŋ tǎa vugu, mbɔ Shebedi, moŋ kikuoŋ pugu pa puoŋ fàʼa, njōu njiŋ Jishɔ.
Jishɔ yɨ̄gɨ ghɨ̌nɔ ŋoŋ ŋa a ni mfāʼo jijwɛ pɨphɨ
(Luka 4:31-37)
21 Pa Jishɔ ni ŋgə̄ɨ Kapanuŋ, wuʼɔ chomilaoŋ ghɔ, a gha mbɔ llɛ́ ji, a nii moŋ nda luoŋ Minnwi nthɔ njɛʼi ŋgwa. 22 Pa ŋgwa pɛ ŋa pugu ni njaʼo a yɛʼi nu nɛ ghrāo ŋkwaŋ haʼaŋ a ni njɛʼi nu nɛ, nthɛ ŋa a ni njɛʼi nɔ mmɛŋoŋ ŋa a fāʼo ghrɨ́, a shini ndɔ njɛʼi pi nɔ ghaŋ yɛʼi gɨ́ Mushi.
23 Wuʼɔ ndɨɨ ghɔ, yichəɨ ŋoŋ ni jijwɛ pɨphɨ nii moŋ nda luoŋ Minnwi yugu, ŋkə̄ɨ nchhu nu ŋa, 24 “Pia fāʼo pi khɔ Jishɔ llɔ Nasharɛ? Ɔ thɔ pi nɔ pɨrɨ nu vigi? Ǹji ŋoŋ ŋa ɔ yie nɛ, ɔ yi taoŋtaoŋ llɔ mbhɔ Minnwi.”
25 Jishɔ pɨ̄ga vi, nchhu nu ŋa, “Lɛrɛ laŋ ndɔ ntaoŋ mbɨŋ yu.” 26 Jijwɛ pɨphɨ ghɔ shwiʼi miprɨligi mbɨŋ yu, ŋga ŋkə̄ɨ ŋkiɛŋ ni njɨ, ntaoŋ mbɨŋ yu kiʼɛ.
27 Ŋguoŋ ŋgwa pighɔ ghrāo ti mbie noŋ pugu ŋa, “Yei pɔ pi khɔ? A pɔ pi yichəɨ ŋkwaŋ yɛʼi yaoŋ fhi! A fɛ gɨ́ nɔ mmɛŋoŋ ni ghrɨ́, njiʼi nthɛ pi ni pa jijwɛ pɨphɨ, pugu yaʼo vi.” 28 Nthɛ pa nnu pei, ligi Jishɔ nɔ ŋoŋ ndiɛŋ ni nyīeŋ moŋ ŋguoŋ lɨʼɨ moŋ ŋguoŋ Galili ghao.
Jishɔ yɨ̄gɨ ghɨ̌nɔ ntou ŋgwa
(Matio 8:14-17; Luka 4:38-41)
29 Wuʼɔ chomilaoŋ ghɔ Jishɔ taoŋ moŋ nda luoŋ Minnwi ŋgə̄ɨ pugu pa Jɛiŋ ni Jouŋ nda Shemu pugu Andru. 30 Ndɨɨ ghɔ, ŋguŋ Shemu ni nthɔ ŋgɨ̄nɔ shɨ̀gao, pi shwei Jishɔ nɔ wuʼɔ ndɨɨ ghɔ. 31 A thɔ ŋgwɛ̄iŋ mbhɔ yi mbɨʼɨ vi tɔthɨ, shɨ̀gao ghɔ kiʼi ndɔ ntaoŋtaoŋ, ŋguŋ shemu ghɔ fɛ maoŋ ni pugu.
32 Ni fanaoŋ ghɔ moŋ nii minaoŋ, pi thɔ ni ŋguoŋ ghaŋ ghɨ̌nɔ pugu pa ŋgwa ŋa pa miŋwɛiŋ ni ŋgana vugu nɛ. 33 Ŋguoŋ ŋgwa moŋ mmɛ laʼataoŋ ghɔ kɨrɨ chonda ŋa a ni mbɔ fɔ nɛ. 34 A yɨ̄gɨ ghɨ̌nɔ ntou ŋgwa pɛ ŋa pugu ni nthɔ ŋgɨ̌nɔ ŋkwaŋ ŋkwaŋ ghɨ̌nɔ nɛ, mfuʼu ntou pa miŋwɛiŋ. A shini ndɔ mfɛ shɨna ni sheshe miŋwɛiŋ nɔ chrā nu nthɛ ŋa pugu ni nji vi.
Jishɔ chīi chrà Minnwi Galili
35 A ni ŋga mbɔ ŋkiɛŋ ni tutuʼu ki lɨʼɨ lɔ naa nja mfēi shiʼi, Jishɔ lɔllɔ ntaoŋ ŋgə̄ɨ lɨʼɨ ŋa ŋoŋ lɔ njiʼi mbɔ fɔ nɛ, nduoŋ Minnwi. 36 Shemu pugu pa ŋgwa pɛ ŋa pugu pugu ni mbɔ kaʼa nɛ taoŋ nthɔ ntāʼa vi. 37 Pugu ni ŋga njəɨ vi, nchhu ghɔ ŋa, “Ŋguoŋ ŋgwa thɔ nɛ ntāʼa ghɔ.”
38 Ndɔ a chhu ni pugu ŋa, “Pia ghə̄ɨ moŋ pichəɨ pa laʼataoŋ, nnɛ ŋa minthɛ ǹchīi chrà ni pugu fɔ ŋkaa pugu, nthɛ ŋa mi ni nthɔ nthɛ pi yie.” 39 Nnɛ, a nyīeŋ moŋ ŋguoŋ Galili ghao, nthɔ nchīi chrà Minnwi moŋ pa nda luoŋ Minnwi ndɔ mfuʼu pa miŋwɛiŋ.
Jishɔ yɨ̄gɨ ghɨ̌nɔ ŋgaŋ ghɨnɔmbaluŋ
(Matio 8:1-4; Luka 5:12-16)
40 Ŋgaŋ ghɨnɔmbaluŋ thɔ njəɨ vi, ndɨ̄gəɨ vi, ŋkwi kwɛ́rɛ yi shhɛ nchhu ŋa, “Ɔ̈ ŋkhwā, ɔ chwīe mbɔ yi taoŋtaoŋ.”
41 Nthɛ kwoshɨnɨ ŋa Jishɔ ni mfāʼo nɛ, Jishɔ shwīi mbhɔ yi ŋkaoŋ vi, nchhu ghɔ ŋa, “Ŋ̀khwā. Pɔ yi taoŋtaoŋ.” 42 Wuʼɔ chomilaoŋ ghɔ ghɨnɔmbaluŋ mmɛ mbɨŋ yu, a gū yi taoŋtaoŋ. 43 Nnɛ Jishɔ gha ŋkwo shūu tə́nə yi, nchhu ghɔ ŋa a ghə̄ɨ wuʼɔ ndɨɨ ghɔ. 44 Nchhu ghɔ ŋa, “Kiʼi nchhu ni shesheŋoŋ, ndɔ ghə̄ɨ nōoŋ noŋ yɔ ni ŋgaŋ fɛʼiŋgiɛŋ Minnwi a līi ghɔ, ndɔ mfɛ yaoŋ fɛʼiŋgiɛŋ nɔ haʼaŋ gɨ́ Mushi chhu nɛ, nɔ nōoŋ nu ŋa Minnwi yɨ̄gɨ ghɨ̌nɔ yɔ.”
45 Ndɔ a taoŋ njɛ̄ chrā nu nnu pighɔ ki lɔ ŋgīʼɛ, nthɔ nchīi nnu pighɔ. Nchrā ti nchəɨŋ moŋ nthɨŋkwo ŋa Jishɔ kaŋ ni mfɛ paʼa a lɔ nuʼuŋ nii moŋ laʼa shhɛnte, a ni ŋkɨna pi moŋ pa lɨʼɨ ŋa ŋgwa shi ki lɔ mbɔ fɔ nɛ, ŋgwa llɔ moŋ ŋguoŋ ntəʼɨ ŋgə̄ɨ nthɔ njəɨ vi.

*1:6 1:6 Minyieŋ yei pɔ nɔ minyieŋləɨ. Ŋgwa ghà nyīeŋ ŋkuoŋ ghɔ ŋgei pa laʼataoŋ ŋkǔnu njó.