Ŋwaʼaŋlɨ
Nnu Nōoŋ
Kāoŋ nu pa thɔ nnu
Pi ni nāʼaŋ ŋwaʼaŋlɨ pa nnu ŋa Jishɔ Krishto ni nōoŋ ni Jouŋ moŋ ndɨɨ ŋa pa ghaŋ piŋ ni ntɔgɔ nu moŋ ŋgəʼɨ nthɛ piŋ yugu mbɨŋ Jishɔ Krishto Taathɔ nɛ. Mmɛ thɔ nnu ŋwaʼaŋlɨ yei pɔ pi nɔ fɛ nu kwàʼa pugu pa māʼaŋ ghrɨ́ ni ghaŋ piŋ pei ŋa pugu tɔgɔ nu moŋ ŋgəʼɨ nɛ ndɔ mbɨnɨ ŋkwɛ̄nɛ vugu ŋa pugu thi a tɨnɨ.
Ŋwaʼaŋlɨ yei fāʼo ntou pa nnu nōoŋ pugu pa nnu ŋa Jouŋ yəɨ. Pi māʼaŋ fɨʼɨ nnu pighɔ pi ni pa chrā miliʼi ŋa a pɔ pi nɔ nnu lə̄ɨŋ ni ŋgwa nduoŋ ndɔ pa ghaŋ piŋ moŋ pɨɨ ndɨɨ ghɔ ni nji njiŋ yi. Pi piʼi pa thɔ nnu ŋwaʼaŋlɨ yei ŋkwaŋ haʼaŋ pi ghà mbiʼi ŋkhǐ yrāo nɛ moŋ pa nnu ŋa Jouŋ ni njəɨ nɛ.
Nnu ŋa Minnwi tāʼa nu ŋa pi ji llɔ moŋ njɛ̄ ŋwaʼaŋlɨ yei ŋgə̄ɨ nchəɨŋ moŋ ndugwi yi nɛ pɔ ŋa: Ntɔgɔ mbhɔ Jishɔ Krishto Taathɔ, Minnwi shi ŋgaʼa ŋguoŋ pa mbɨ̌na pi ghao ti mfɛ ni Shata nduthɔ yi, ndɔ ŋkɨnɛiŋ ŋgwa pi pi ndɨndɨ ni mbɔrɔ po fhi pugu pa shhɛ fhi ndɨɨ ŋa a mīʼɛŋ ghaʼa nu pa mbɨ̌na pi nɛ.
1
Njɛ̄ yi
Yei pa nnu ŋa Jishɔ Krishto ni nōoŋ, ŋa Minnwi ni mfɛ ghɔ ŋa a nōoŋ ni pa puoŋ fàʼa pi, mbɔ pa nnu ŋa a tɔthɔ ndɔ̄gɔ lɨʼɨ nɛ. Jishɔ ni ntaoŋ pi ŋgaŋ ntaoŋ Minnwi ŋa a ghə̄ɨ nchwīe Jouŋ muuŋ fàʼa yi ji pa nnu pei. Jouŋ ni nchhu ŋguoŋ nnu ŋa a yəɨ nɛ. Nnu pighɔ ni mbɔ chrà llɔ mbhɔ Minnwi pugu pa nnu ŋa Jishɔ Krishto ni nchhu shishini nɛ.
Mbɔrɔ pɔ ni ŋoŋ yɛ ŋa a mɛ̄iŋ chrà nnu nōoŋ yei ŋggì yi taoŋ nɛ, mbɔrɔ pɔ ni ŋgwa pɛ ŋa pugu yaʼo ndɔ nchwīe pa nnu ŋa a pɔ moŋ ghɔ nɛ, nthɛ ŋa ndɨɨ para.
Ŋkɨ̀nɨ ni khwachəɨ chɔshi
Ŋkɨ̀nɨ llɔ mbhɔ Jouŋ ŋgə̄ɨ mbhɔ khwachəɨ chɔshi ŋa a pɔ moŋ Eshia nɛ.
Pwapuŋ pugu pa ghɨghrɨ pɔ ni pəɨ llɔ mbhɔ ju yɛ ŋa a pɔ, ndɔ ni mbɔ, ndɔ mbɔ nɔ thɔ nu pugu pa llɔ mbhɔ khwachəɨ jijwɛ ŋa a pɔ yəɨ faaŋ yi nɛ, pugu pa llɔ mbhɔ Jishɔ Krishto mbɔ miŋkwentie ŋa a ghà ŋguʼɔ mfɨ̄ʼɨ pi nɔ haʼaŋ a yəɨ nɛ, mbɔ fǔoŋ ŋoŋ nɔ kuʼɔ nu moŋ gu, mbɔ ŋgaŋ shaʼa ŋguoŋ pa fùoŋ ghao moŋ mbhi.
Ni ju ŋa a khwā via, ŋkwe via llɔ moŋ pa phɨ pia ntɔgɔ pi moŋ chhǐ yi, ndɔ nchwīe via pia pɔ pa ghaŋ fɛʼiŋgiɛŋ moŋ Shaʼafuoŋ Minnwi yi mbɨnɨ mbɔ Tǎa vi nɛ, ŋguoŋ ndighaʼo ghao pugu njɨ ki ndugwi yi pɔ ghɔ. A pɔ nɛnnɛ.
Līi njəɨ, a thɔ nu nɛ moŋ lúluŋ,
ŋguoŋ ligi ghao shi njəɨ vi,
njiʼi nthɛ pi ŋgwa pɛ ŋa pugu ni nchwɛʼi vi nɛ,
ŋguoŋ pa laʼataoŋ ŋkuoŋ shhɛ ghao shi mbɔ ni tuʼuthɔ nthɛ vi.
A haʼaŋ a lɛ mbɔ nɛ. A yie.
Minnwi Taathɔ chhu ŋa, “Mi njɛ̄ yi ndɔ mbɔ ndugwi yi, mbɔ ju ŋa a pɔ, ni mbɔ, ndɔ shi nthɔ, ju ŋa a chaa ŋguoŋ njɨ nɛ.”
Muuŋ Ŋoŋmishua nōoŋ noŋ yi
A mmu, Jouŋ ndǐŋ vəɨ, mbɔ ŋgaŋ kwo yəɨ moŋ ŋgəʼɨ pugu pa Shaʼafuoŋ Minnwi pugu pa wɛ̄iŋ nu njùʼɔ moŋ tiishii ŋa pia tɔgɔ nu moŋ ghɔ nɔ ghaŋ younjiŋ Jishɔ. Pi ni nūʼɔŋ a ŋkuoŋ muuŋ ŋkǔnu ŋa pi mɛ̄iŋ ni Pamo titri ŋkhǐ nthɛ ŋa ŋki chīi chrà Minnwi pugu pa ŋa ǹchhu nnu shini ŋa a pɔ nthɛ Jishɔ nɛ 10 Mi ni mbɔ moŋ Jijwɛ moŋ llɛmbhi Taathɔ, njaʼo mmɛ ŋggì njiŋ mu nɔ ntàŋ, 11 a chhu nu ŋa, “Nāʼaŋ nnu ŋa ɔ shi njəɨ nɛ moŋ ŋwaʼaŋlɨ ntaoŋ ni khwachəɨ chɔshi pɛ ŋa pugu pɔ laʼataoŋ Ɛfɛshɔ, ni Shimaina, ni Pegamuŋ, ni Tiatira, ni Shadi, ni Filadefia, ni Laodeshia nɛ.”
12 Nnɛ ŋ̀kara nɔ yəɨ nu ŋggì ghɔ ŋa a ni nchrā nu vəɨ nɛ. Ŋ̀ga ŋkara, njəɨ khwachəɨ yaoŋ tigi laŋ ŋa pi chwīe ni laoŋgo. 13 Titri pugu, yichəɨ ŋoŋ ni mbɔ nɔ muuŋ ŋoŋmishua, māʼaŋ mmɛ ntaaŋ ndhwí, ŋgwara laoŋgo a tiri nɔ njùʼɔ yi. 14 Ŋgiithɔ yi fugu nɔ frǔ fhu, mbɨnɨ mfugu nɔ wěi. Ligi yi pɔ nɔ lɨŋ móŋoŋ. 15 Kwo mi pɔ nɔ yichəɨ ŋkwaŋ tɨ́nɨ ŋa pi tūoŋ moŋ móŋoŋ ndɔ njuʼɔ a lɨɨ. Ŋggì yi pɔ nɔ ntou ŋkhǐ ŋa a khīi ŋkhɔ̄ nu. 16 A tuo khwachəɨ ndigi fɨ́nəɨ ŋgei mbhɔ yi yi jɨ. Kafa chəchɨgəɨ ŋa a fāʼo paa ŋgei nɛ taoŋ nchò yu. Miŋi mi pɔ nɔ minaoŋ ŋa a ya nthɛ nu shiʼi.
17 Mi ni ŋga njəɨ, ŋgū shhɨ yu nɔ haʼaŋ ŋkukhu. Ndɔ a nūʼɔŋ mbhɔ yi yi jɨ mbɨŋ mu, nchhu nu ŋa, “Kiʼi mbɔgɔ gu. A mmu mbɔ fǔoŋ yi ndɔ mbɔ ndugwi yi, 18  mbɔ ju ŋa a yi maoŋ nɛ. Mi ni ŋkhu, ndɔ līi njəɨ, mi yi maoŋ ki ndugwi yi, ndɔ mfāʼo chuʼɔ fɨ̀nɨ gu pugu pa lɨʼɨ ŋgwa khu.
19  “Nthɛ yie ghɔ, nāʼaŋ pa nnu ŋa ɔ yəɨ nɛ, pa nnu pɛ ŋa a pɔ ndwɛ nɛ, pugu pa nnu ŋa a shi ndɔ̄gɔ lɨʼɨ ndɨɨ nduoŋ nɛ. 20  Ndɔ nɔ pa nnu lə̄ɨŋ nthɛ khwachəɨ fɨ́nəɨ pɛ ŋa ɔ ni njəɨ ŋgei mbhɔ a yi jɨ nɛ, pugu pa khwachəɨ yaoŋ tigi laŋ ŋa pi chwīe ni laoŋgo nɛ, khwachəɨ fɨ́nəɨ pighɔ ghaŋ ntaoŋ Minnwi ni khwachəɨ chɔshi pighɔ, khwachəɨ yaoŋ tigi laŋ pɔ khwachəɨ chɔshi pighɔ.”