2
Kag Mensahe ni Apostol Pablo Tungor kang Kristo
Ako mga hali sa pagtu-o, it katong nagpanha ako sa inro pramas magbantala it kamatuuran nak ingpaayam it Dios sa ako tungor kang Kristo, waya ako'g tudlo parayan sa mga mataas nak pamisaya o parayan sa mga marayom ag mahirap intyendihon nak mga kaayaman. Kumo kag ako plano nak itudlo ay waya't iba kundi kag tungor kang Hesu-Kristo, lalong laloey kag tungor sa Ida pagkamatay sa krus.
Habang nagdadayon ako sa inro, ako ay mayuda, ingyayawhakan ag nagpapanguyog, sabaling indi nako kayang tumanon kag responsibilidad nak ingtugyan it Dios sa ako. Ag kag ako pagbisaya ag pagtudlo ay buko parayan sa pamisaya yang nak nagpapakita it ako sariling kaayam pramas ingganyuhon kamo, kundi ingpapakita kali kag rakong gahom it Ispirito it Dios. Tuyar kag ako pagwali pramas kag inro pagtu-o ay indi'g basi sa kaayaman it tawo, kundi sa gahom it Dios.
Kag Matuor nak Kaayam it Dios
Pero kag kaayam nak ato ingtutudlo sa mga inggwa't pagtu-o nak matibay, ay buko tuyar sa kalibutanhong kaayam it tawo, o aber tuyar sa kaayam it mga naggagahom dili sa kalibutan nak mawawagit yang. Kundi kaling kaayam nak ato ingtutudlo ay imaw kali kag plano it Dios nak Ida ingbuot bag-o pa ingtuga kag kalibutan, nak umiron kita sa Ida kahimayaan. Pero datey waya pa Nida kali gipahadagan sa tawo. Kaling plano it Dios ay waya nak gador naintyendihe it aber usang naggahom sa duta it kato. Dahil kung naayamaney tan-a ninra kina, ay dey wayaey ninra gilansangan sa krus kag Gino-o nak Mahimayaon. Ugaling kumporme sa gingpasuyat it Dios sa Sagradong Kasuyatan,
“Waya it tawo nak nakakita
o nakarungog
o nakaisip it mga butang
nak ing-amaney it Dios para sa mga
nagpapalangga sa Ida.”* 2:9 Basaha ra sa Isa. 64:4.
10 Pero kita kag Ida mga ingpahadaganey it kali parayan sa Ida Ispirito, kumo kag Ispirito it Dios kag nag-uusisa sa tanan, aber kag pinaka-marayom nak isip it Dios. 11 Dahil si-o ara kag nakakaayam it isip it tawo, kundi kag ida mismong ispirito. Imaw ra kag tungor sa Dios. Waya it nakakaayam it isip it Dios, kundi kag Ida ra Ispirito mismo. 12 Pero kita nak nagtutu-o ay buko tuyar kag ato isip sa pag-isip it tawo nak waya nagtutu-o sa Dios, kundi kag ato kaisipan ay ingtutuytuyan it Ispirito nak halin sa Dios, pramas maintyendihan nato kag tanang ingta-o sa ato it Dios, dahil imaw kag Ida gusto.
13 Ag dahil dili, kag amo ingtutudlo ay kinang ingtutudlo sa amo it Ispirito it Dios, ag buko kag ingtutudlo it mga maayam nak tawo. Ag kag Ispirito it Dios ay imaw kag nagpapahadag it mga ispirituhanong butang sa mga tawo nak hina sa inra kag Ida Ispirito. 14 Pero kag tawo nak waya sa ida kag Ispirito it Dios ay waya gibabaton it ingtutudlo it Ida Ispirito, kumo kali ay kamangmangan yang sa ida. Ag indi ra nida kali maintyendihan, kumo kali ay ida yang maintyendihan parayan sa bulig it Ispirito it Dios. 15 Ngasing kag tawo yang nak ingtitineran it Ispirito it Dios kag inggwa it kakayahan nak maintyendihan kag gustong bisayahon it tanang ingsisiling it Ispirito it Dios sa ida. Pero indi sida maintyendihan it ibang tawo nak waya gititinire it Ispirito it Dios, 16 kumo it kato ingpasuyat it Dios kag,
“Waya it nakakaayam it isip it Gino-o!
Ag waya ra it tawo nak puyding maglaygay sa Ida!” 2:16a Basaha ra sa Isa. 40:13.
Pero kita nak nagtutu-o ay ingtaw-an it kaisipan ni Kristo. 2:16b Waya it pagkakaiba kag isip it Gino-o ag kag isip ni Kristo kumo parehong Dios sinrang ruha.

*2:9 2:9 Basaha ra sa Isa. 64:4.

2:16 2:16a Basaha ra sa Isa. 40:13.

2:16 2:16b Waya it pagkakaiba kag isip it Gino-o ag kag isip ni Kristo kumo parehong Dios sinrang ruha.