14
Kag Abilidad nak Magbisaya it mga Linggwahe nak Waya pa Natutun-e ag Magbisaya it mga Mensahe Halin sa Dios
Magtinguha permi nak maging mapinalanggaon, habang ingtitinguha ra ninro nak mataw-an kamo it mga abilidad nak ingtata-o it Ispirito Santo, laloey kag abilidad sa pagbisaya it mga mensahe halin sa Dios. Dahil kag tawo nak nagbibisaya it linggwahe nak waya pa nida natutun-e, kag ida ingbibisayahan ay kag Dios, buko tawo. Ngani, waya it tawong nakakaintyendi it ida ingbibisaya, aber kinang tawo mismo nak nagbibisaya, kumo pag sida ay nagbibisaya, sida ay inggagamhan it Ispirito it Dios ag kag ida ingbibisaya ay kag mga butang nak waya gipapahadagan it Dios sa iba. Pero kag tawo nak nagbibisaya it mga mensahe halin sa Dios, ay ida kina ingbibisaya pramas pakusugon kag pagtu-o ag buot it mga nagpapanimati ag buligan sinra nak indi mawar-an it pag-asa sa inra ingrarayanang kahirapan.
Ag kinang tawo nak nagbibisaya it linggwahe nak waya pa nida natutun-e, ay ida sariling pagtu-o kag ida ingpapakusog. Pero kinang nagbibisaya it mga mensahe halin sa Dios nak naiintyendihan it tanang tawo, ay kag ida ingpapakusog ay kag pagtu-o it ida mga hali nak nagtitipon sa pagdayaw sa Dios. Gusto tan-a nako nak kamong tanan ay magkainggwa it abilidad nak magbisaya it mga linggwahe nak waya pa ninro natutun-e. Pero mas lalong gusto nako nak kamong tanan ay magkainggwa it abilidad nak magbisaya it mga mensahe halin sa Dios pramas maiintyendihan it tanan. Kumo kag nagbibisaya it mensahe halin sa Dios ay yabaw pa sa nagbibisaya it linggwahe nak waya pa ninro natutun-e, puyra yang kung inggwa ra sida it abilidad nak magpahadag it gustong bisayahon it kina pramas maintyendihan it mga nagtitipon sa pagdayaw sa Dios, ag maging makusog pa kag inra pagtu-o.
Ngasing, ako mga hali sa pagtu-o, isipa ninro kali. Kung ako tan-a ay mapanha sa inro ag sa ako pagtudlo ay magamit ako it ibang linggwahe nak waya pa ninro natun-e, ni-o ara kag kaaduhan nak inro mababaton halin raha? Ay syempre waya, kung indi ra nako igsiling sa inro kag kapahadagan, o kaayaman, o mensahe, o pagtudlo nak ingta-o it Dios sa ako. Aber sa mga instrumento nak waya't kabuhi, tuyar sa plawta ag arpa, kung pareho kag tunog it inra nota nak ingpapatogtog ay indi maaayaman it mga nakakarungog kung niong kanta kag ingtutugtog o ingkakaskas. Imaw ra sa paghuyop it trumpeta it sundalo. Kung kag pagbudyong it kina ay buko para sa tamang sinyales, ay pauno sinra makakahanra sa labanan?
Ay tuyar ra kamo. Kung mabisaya kamo sa linggwahe nak indi maintyendihan it mga nagpapanimati ay pauno maaayaman ninra kag inro ingbibisaya? Pay tuyar yang kamo sa nagbibisaya sa hangin. 10 Matuor, maramong iba't-ibang linggwahe sa kalibutan ag tanan ay inggwa it gustong bisayahon. 11 Pero kung indi nako maintyendihan kag ingbibisayang linggwahe it usang tawo, kag ida pagmuyat sa ako ay pay ako ay taga-ibang lugar ag imaw ra sida sa ako. 12 Ngani kamo ra, sa inro kagustuhan nak magkainggwa it mga abilidad nak ingtata-o it Ispirito Santo, ay kag inro dapat tinguhaon ay kinang mga abilidad nak nagtata-o it pagpakusog sa pagtu-o it inro mga hali nak nagdadayaw sa Dios.
13 Kada ngani kung inggwa't tawo nak di abilidad sa pagbisaya it linggwahe nak waya pa nida natun-e, sida ay dapat magpangamuyo nak taw-an ra sida it abilidad nak magpahadag it gustong bisayahon it ida ingsisiling. 14 Dahil kung sa ako pagpangamuyo ako ay nagbibisaya it linggwahe nak waya pa nako natutun-e, kag ako ispirito kag imaw it nagpapangamuyo, pero waya naintyendihe it ako isip kung ni-o kag ako ingsisiling. 15 Ay kung tuyar kina, ni-o ara kag ako dapat himuon? Ako ay mapangamuyo sa linggwahe nak ingpapabisaya sa ako it ako ispirito, ag mapangamuyo ra ako sa linggwahe nak ako naintyendihan. Imaw ra, makanta ako sa linggwahe nak ingpapakanta sa ako it ako ispirito, ag makanta ra ako sa linggwahe nak ako naintyendihan.
16 Dahil halimbawa, kung madayaw ka ag magpasalamat sa Dios sa ibang linggwahe nak ingpapabisaya sa imo it imo ispirito, ay pauno makumporme kag imo mga kaibahan, sa pagsiling “Kabay pa!” kung waya ninra naintyendihe kag imo ingsisiling? 17 Aber maado kaling imo pagpasalamat ay indi gihapon mapakusog kag pagtu-o it imo kaibahan. 18 Ako ay nagpapasalamat sa Dios nak subra kag ako abilidad sa inrong tanan nak magbisaya sa mga linggwahe nak waya pa nako natutun-e. 19 Pero kung ako ay nag-iiba sa mga hali sa pagtu-o nak nagtitipon sa pagdayaw sa Dios, mas gusto nako nak magbisaya it limang bisaya yang sa linggwahe nak naiintyendihan it ako mga kaibahan pramas puyde sinrang tudluan, kisa sa magbisaya it sampuyong libong bisaya sa linggwahe nak indi ra ninra maintyendihan.
20 Ako mga hali sa pagtu-o, kag inro mga isip ay indi dapat magpatuyar sa isip it mga posit. Ugaling tungor sa kayainan maado kung kag inro mga isip ay tuyar sa posit nak waya pa it ayam tungor sa kayainan. Kag inro pagkaintyendi ay dapat magpatuyar sa pagkaintyendi it maguyang nak maramoey kag natun-an tungor sa Dios. 21 Isipon ninro kag ingpasuyat it Ginoong Dios sa Sagradong Kasuyatan,
“Maabot kag adlaw kung sauno kag mga tawo halin sa ibang nasyon
nak nagbibisaya it ibang linggwahe
ay maabot raha sa lugar it Ako katawuhan,
ag sinra kag mapaayam kung ni-o kag Ako gustong ipabisaya para sa inra.
Pero aber tuyar kag Ako ahimuon, indi gihapon ninra Ako'g runggan.”* 14:21 Isa. 28:11-12. It katong sa kapanahunan ni Propeta Isaias, nagpaandam kag Dios sa mga inanak ni Israel nak sa palaabutong panahon ay iparaya Nida kag mga taga-Asirya pramas parusahan sinra, dahil waya sinra nagpati sa Ida. Ag imaw ra kag natabo. Ag ngasing sa kapanahunan ni Apostol Pablo tong nagtutudlo sida sa mga taga-Corinto, sa irayom it gahom it Ispirito Santo ay ida inggamit kaling ingsisiling it Dios para itudlo sa inra tungor sa abilidad it pagbisaya sa mga linggwahe nak waya pa ninra natutun-e.
22 Halin raha makita nato nak kag abilidad nak magbisaya it ibang linggwahe nak indi maintyendihan it tawo ay imaw kag tanra it gahom it Dios para sa mga waya nagtutu-o sa Ida, buko para sa mga nagtutu-o. Pero kag abilidad it nagbibisaya it mensahe halin sa Dios ay imaw kag tanra para sa mga nagtutu-o.
23 Kada, pag magtipon kamong mga nagtutu-o pramas magdayaw sa Dios, ag tanan kamo ay magbisaya it iba't-ibang linggwahe nak waya ninro naintyendihe, ay ni-o ara kag aisipon it inro mga bisita nak waya nagtutu-o? Di baga sinra ay makakasiling nak kamo ay pay mga buang-buang? 24 Pero kung kamong tanan ay nagbibisaya it mga mensahe halin sa Dios sa linggwahe nak naintyendihan, ag inggwa it nag-abot nak bisita nak waya nagtutu-o o waya pa it ayam tungor riling mga abilidad, ay di baga sida ay makukunsensya dahil sa ida narurunggan nak mga bisaya tungor sa ida mga inghimo nak sala, 25 kaumir kag mga sikreto nak kabi nida ay nakatagoey sa ida tagipusuon. Ag pagkatapos it kina mayuhor sida pramas maghinuysoy ag magdayaw sa Dios sa pagsiling, “Matuor nak gador nak kaibahan ninro kag Dios.” 14:22-25 Tungor anay sa mga bersikulo 22-23: Aber kag mga waya nagtutu-o ay natitingaya riling tanra it gahom it Dios pag kag mga nagtutu-o ay nagbibisaya it linggwahe nak waya pa ninra natutun-e, ay indi gihapon sinra maghinuysoy sa inra inghimong mga sala pramas magtu-o. Kag inra yang ing-iisip ay subrang tutom kag mga nagtutu-o sa inra relihiyon nak pay mga buang-buangey. Kada kumporme sa ingsisiling ra sa mga bersikulo 24-25, importante nak magkainggwa it pagpahadag sa tanang ingsisiling sa ibang linggwahe.
Kag Tamang Ahimuon Pag Matipon Kita sa Pagdayaw sa Dios
26 Ngasing, ako mga hali sa pagtu-o, ni-o ara kag maado ninrong ahimuon? Pag magtipon kamo para sa pagdayaw sa Dios, maado kung bawat usa sa inro ay inggwa't ikanta, inggwa't itudlo, o inggwa't ibisaya it ingpahadag sa ida it Dios. Puyde ra nak inggwa it mabisaya sa linggwahe nak waya pa nida natun-e ag kag iba ay mapahadag it gustong bisayahon it ida ingsiling. Basta kag tanang inro inghihimo ay pangpakusog sa tanang nagtutu-o. 27 Kung inggwa it gustong mabisaya sa linggwahe nak waya pa nida natun-e ay kinahangyan nak ruha o tatlo yang, ag dapat ay pasunor. Ag kinahangyan ra nak magkakainggwa it mapahadag it gustong bisayahon sa ingsiling it kada usa. 28 Pero kung waya it mapahadag it kina sa tanan, ay dapat maghipos yangey anay sinra pag magtipon kag mga nagtutu-o kang Kristo, ag maghuyat hastang sinra-sinra yangey ag puyding magbisayay sa Dios sa linggwahe nak waya pa ninra natun-e.
29 Imaw ra, kung inggwa it mga gustong mabisaya it mensahe halin sa Dios ay kinahangyan nak ruha o tatlo yang, ag dapat ay pasunor. Ag habang nagbibisaya sinra kag iba ay dapat nak mag-usisa kung kag inra ingbibisaya ay talagang halin sa Dios. 30 Ag kung inggwa it nagbibisaya pa, ag kag ibang tawo nak nakaingkor ay magkainggwa it pagpahadag sa ida it Ispirito Santo para sa tanan, ay kinang nagbibisaya ay dapat magtungon anay pramas makabisaya katong iba. 31 Dahil kung pasunor kag inro pagbisaya, kamong tanan nak inggwa it mga mensahe halin sa Dios ay magkakainggwa it lugar nak magbisaya, pramas kag tanan ay makakatuon ag kag pagtu-o it tanan ay mapapakusog. 32 Ugaling kag mga nagbabaton it mensahe halin sa Dios para sa tanan ay bukoey obligado nak magbisaya. Puyde sinrang maghipos yangey o magtungon it pagbisaya.
33-34 Dahil indi mamut-an it Dios nak kag pagtipon it Ida mga sinakupan ay salamuskawo, kundi kag Ida namumut-an ay kag tama ag matimunong nak paghiwas, tuyar sa inghihimo sa ibang mga lugar kung hariin ra nagtitipon kag ato mga hali sa pagtu-o. Dahil dili kag mga kabade ay dapat maghipos sa oras nak nagtitipon kag mga nagtutu-o. Sinra ay waya gitutugute nak magbisaya sa atubangan it tanan, kundi sinra ay dapat nak magpasakop sa mga kayake tuyar sa ingsisiling sa Kasuguan. 35 Kung inggwa tan-a sinra it gustong ayamon, sinra ay dapat maghuyat anay hastang makapauli bag-o magpangutana sa inra asawa, kumo buko tama nak kag kabade ay mabisaya sa atubangan it tanan. 36 Tamaey baga kali para sa inro? Rumruma ninro nak kag mga bisaya it Dios ay waya gihalin sa inro, ag buko yang kamo kag nagbaton it kina.
37 Kung inggwa it hali raha sa inro nak sa ida isip sida ay ingtaw-aney it abilidad it Ispirito Santo nak magbisaya it mga mensahe halin sa Dios para sa tanan, o kung sida ay ingtaw-aney it ibang abilidad halin sa Ispirito Santo, sida ay dapat magpati nak kaling ako ingsusuyat sa inro ay sugo halin sa Gino-o. 38 Pero kung inggwa it hali raha nak indi magpati dili, sida ra ay indi igkilay-on. 39 Kada ako mga hali sa pagtu-o, magtinguha nak gador kamo nak mapasa-inro kag abilidad nak magbisaya it mga mensahe halin sa Dios, pero aya ra gibawali kag mga nagbibisaya it linggwahe nak waya pa ninra natun-e. 40 Ag siguraduha pati nak kag tanang inro inghihimo pag magtipon kamo para sa pagdayaw ay tama ag matimunong.

*14:21 14:21 Isa. 28:11-12. It katong sa kapanahunan ni Propeta Isaias, nagpaandam kag Dios sa mga inanak ni Israel nak sa palaabutong panahon ay iparaya Nida kag mga taga-Asirya pramas parusahan sinra, dahil waya sinra nagpati sa Ida. Ag imaw ra kag natabo. Ag ngasing sa kapanahunan ni Apostol Pablo tong nagtutudlo sida sa mga taga-Corinto, sa irayom it gahom it Ispirito Santo ay ida inggamit kaling ingsisiling it Dios para itudlo sa inra tungor sa abilidad it pagbisaya sa mga linggwahe nak waya pa ninra natutun-e.

14:25 14:22-25 Tungor anay sa mga bersikulo 22-23: Aber kag mga waya nagtutu-o ay natitingaya riling tanra it gahom it Dios pag kag mga nagtutu-o ay nagbibisaya it linggwahe nak waya pa ninra natutun-e, ay indi gihapon sinra maghinuysoy sa inra inghimong mga sala pramas magtu-o. Kag inra yang ing-iisip ay subrang tutom kag mga nagtutu-o sa inra relihiyon nak pay mga buang-buangey. Kada kumporme sa ingsisiling ra sa mga bersikulo 24-25, importante nak magkainggwa it pagpahadag sa tanang ingsisiling sa ibang linggwahe.