5
Kag Paglaygay sa mga Maguyang
Ngasing, para sa inrong mga maguyang it mga nagtutu-o kang Kristo, inggwa ako it gustong ibisaya sa inro dahil ako ay usang maguyang ra ninro, ag ako kag nagpamatuor tungor sa pagpahirap nak naaguman ni Kristo. Ag ako ra ay maagom it Ida kahimayaan nak Ida ipakita sa palaabuton.
Ag tuyar sa pagbantay it mga manugbantay sa inra mga karnero, kamo ay dapat nak magbantay ra sa sinakupan it Dios nak ingtugyan sa inro. Himu-a kali nak inggwa't kasadyahan pramas kag Dios ay mamuot, ag buko nak napipilitan yang kamo. Tumana kali it hugot sa inro tagipusuon ag buko yang sa paghingabot it suhoy. Pati, indi kamo magminarako sa mga tawo nak ingtugyan sa inro it Dios, kundi maging maadong ehemplo kamo sa inra. Ag pagbalik ni Hesu-Kristo nak imaw kag Pinaka-mataas nak Manugbantay, Ida kamo ataw-an it premyo* 5:4 Sa Griyegong kultura kali ay “kuruna” o “garland” nak hinuman sa rahon o buyak. Ag kali ay ingkukuruna sa nagraraog. nak kag kahimayaang waya't kapantay ag indi mawagit kag balor.
Kag Paglaygay sa mga Bata Pa
Ag kamong mga bata ra, magpasakop kamo sa inro mga maguyang sa pagtu-o. Ag kamong tanan ay maging mapainubuson sa inro pagserbisyo sa usa'g-usa. Dahil nakasuyat sa Sagradong Kasuyatan nak,
“Laban kag Dios sa mga nagmamataas,
pero ingpapaka-maado Nida kag mga mapainubuson.” 5:5 Kab. 3:34.
Kada, magpairayom kamo sa rakong gahom it Dios agor itaas Nida kamo sa oras nak Ida ingtalaga. Itugyan ninro sa Dios kag tanang inro mga ingkakalibgan, dahil nagkakabayaka ra Sida sa inro.
Maging hingisipan kamo ag maging alisto. Dahil kag inro kaaway nak si Satanas ay nupay liyon nak naghahagong habang nagbabalik-balik sa paghanap it ida masisiba. Kada raya kag inro matibay nak pagtu-o, labani sida. Dahil matuor, kag parehong hirap nak inro nararayanan ay imaw ra kag nararayanan it inro mga hali sa pagtu-o sa bug-os nak kalibutan.
10 Pero pagkatapos it kaling hirap nak inro nararayanan nak pangsamantala yang, apahilwayoney kamo it Dios, apatibayon ra kag inro pagtu-o ag apakusugon kag inro buot, dahil Sida ay abang adong Dios sa ato. Gingpili Nida kita para magpakig-usa kang Kristo sa Ida kahimayaan nak waya't katapusan. 11 Sida kag Mananakop it tanan hastang sa waya't katapusan. Kabay pa.
KAG PAGTAPOS AG PAGPANGAMUSTA
12 Parayan sa pagbulig ni Silas 5:12 o “Silvanus.” (Basaha ra sa Bin. 15:22—18:5 ag 1-2 Tes. 1:1-2b.) nak ato masasaligang hali sa pagtu-o, ako ay napasuyat it kaling suyat nak ako ingpaparaya sa inro. Sa malip-ot nak parayan yang, ingsuyat nako kali agor pakusugon kag inro buot ag magpamatuor tungor sa klarong kaaduhan it Dios. Kada magpaninrugan kamo raha.
13 Ingkakamusta kamo it inro mga hali sa pagtu-o rili sa Babilonya.§ 5:13 o “Ingkakamusta ra kamo it kabade sa Babilonya.” Kag gustong bisayahon it kabade ay “usang grupo it mga nagtutu-o kang Kristo.” Ag Babilonya kag inra tawag sa syudad it Roma, dahil kag mga sinakupan it Dios ay nahihirapan ruto. Kali ay tuyar sa naaguman it mga lahi it Hudyo it kato sa unang syudad it Babilonya sa Mesopotamya, nak ngasing ay sakop it Iraq. (Basaha ra sa Dan. 5 ag Pah. 17-18.) Sinra ay pinili it Dios pareho sa inro nak maging Ida sinakupan.
Ingkakamusta ra kamo ni Markos nak pay ako sariling anak.
14 Kamustaha ra ninro kag usa'g-usa sa mapinalanggaon nak parayan bilang maghali.* 5:14 o “Magkamustahan kamo sa usa'g-usa parayan sa haro nak inggwa't pagpalangga.”
Kabay pang kamong nagpakig-usa kang Kristo ay magkainggwa it katimunungan. Kabay pa.

*5:4 5:4 Sa Griyegong kultura kali ay “kuruna” o “garland” nak hinuman sa rahon o buyak. Ag kali ay ingkukuruna sa nagraraog.

5:5 5:5 Kab. 3:34.

5:12 5:12 o “Silvanus.” (Basaha ra sa Bin. 15:22—18:5 ag 1-2 Tes. 1:1-2b.)

§5:13 5:13 o “Ingkakamusta ra kamo it kabade sa Babilonya.” Kag gustong bisayahon it kabade ay “usang grupo it mga nagtutu-o kang Kristo.” Ag Babilonya kag inra tawag sa syudad it Roma, dahil kag mga sinakupan it Dios ay nahihirapan ruto. Kali ay tuyar sa naaguman it mga lahi it Hudyo it kato sa unang syudad it Babilonya sa Mesopotamya, nak ngasing ay sakop it Iraq. (Basaha ra sa Dan. 5 ag Pah. 17-18.)

*5:14 5:14 o “Magkamustahan kamo sa usa'g-usa parayan sa haro nak inggwa't pagpalangga.”