1 TESALONICA
KAG MGA PAUNANG BISAYA TUNGOR SA PRIMERONG SUYAT NI APOSTOL PABLO PARA SA
MGA TAGA-TESALONICA
Kaling suyat ay imaw kag una sa ruha nak ingsuyat ni Apostol Pablo sa mga kahalihan sa pagtu-o sa syudad it Tesalonica pagkatapos it inra pagbantala it Maadong Balita ruto kaibahan sina Silas ag Timoteo. Kag syudad it Tesalonica ay imaw kag pinaka-kapitolyo sa probinsya it Macedonya nak sakop it Roma. Ingsuyat kali ni Pablo mga 21 tuig pagkatapos it kamatayon ni Hesus. (Kali ay ingbibilang nak 51 A.D.)
Pag-abot nina Pablo sa Tesalonica ay maado kag pagbaton sa inra mensahe it ibang mga tawo nak buko mga lahi it Hudyo. Pero nahili sa inra kag mga lahi it Hudyo ag sinra ay ingkukuntra. Pagkalipas it tatlong dominggo yang ay ingpalayas ninra sina Pablo sa Tesalonica. Pagkatapos ray it inra paglibot sa ibang mga banwa, ingpabalik ni Pablo si Timoteo sa Tesalonica pramas pamuyatan kag kahimtangan it mga nagtutu-o ruto.
Pagkabaton ni Pablo it masadyang balita tungor sa inra padayon nak pagtu-o ag pagpalanggaan, ida ingsuyat kali pramas pakusugon katong mga nagsusunor kang Kristo ruto. Ingparumrom nida sa inra kag ida parayan it pagpangabuhi it katong sida ay nagtitiner pa ruto. Masunor, ingtudluan nida kag mga nagtutu-o kung ni-o kag matatabo sa inra sa pagbalik ni Kristo, kaumir katong mga namatayey. Ida ra inglaygayan sinra kung pauno magpangabuhi habang inghuhuyat kag pagbalik ni Kristo. (Mababasa sa Bin. 17:1-9 kag tungor sa pagbisita nina Pablo sa Tesalonica.)
KAG SUYOR IT 1 TESALONICA
Kag Pagpangamutsa 1:1-2
Kag Pagpasalamat nina Pablo 1:3-10
Kag Nahanungor sa Pagtiner nina Apostol Pablo sa Tesalonica 2:1—3:13
Kag Pagtudlo nak Maging Malimpyo sa Parayan it Inra Pagpangabuhi 4:1-12
Kag Nahanungor sa Pagbalik ni Hesu-Kristo 4:13—5:11
Kag Katapusan it Suyat 5:12-28
Kag Primerong Suyat ni Apostol Pablo para sa
MGA TAGA-TESALONICA
1
KAG PAGPANGAMUSTA
1-2 Mga pinalangga namong kahalihan sa pagtu-o nak nagtitipon sa pagdayaw sa Dios raha sa syudad it Tesalonica,* 1:1-2a Puyding basahon nato sa Bin. 17:1-15 kung pauno nakaabot kag Maadong Balita sa Tesalonica sa probinsya it Macedonya. It kato kaling mga lugar ay sakop pa it Roma.
Kami kag inro kahalihan sa pagtu-o nak sina Pablo, Silas 1:1-2b o “Silvanus.” (Basaha ra sa Bin. 15:22—18:5 ag 2 Tes. 1:1-2b.) ag Timoteo nak nagsusuyat it kali.
Kabay pang mapasa-inrong tanan raha nak nagpapakig-usa sa Dios nak Tatay ag kang Ginoong Hesu-Kristo, kag kaaduhan ag kag katimunungan nak halin sa Dios.
KAG PAGPASALAMAT NINA PABLO
Kag Pagpangabuhi ag Pagtu-o it mga Taga-Tesalonica
Permi kaming nagpapasalamat sa Dios dahil sa inrong tanan, ag amo kamo perming gingsasambit sa amo pagpangamuyo. Waya ra namo gililimti nak magpasalamat sa ato Dios ag Tatay para sa inro mga ginghuhuman nak bunga it inro pagtu-o, inro maadong serbisyo dahil sa inro pagpalangga sa Gino-o, ag inro pagtiis it kahirapan nak bunga ra it inro pag-asa sa ato Ginoong Hesu-Kristo.
Mga hali namo sa pagtu-o, ayam namo nak pinalangga kamo it Dios, ag pinili kamo Nida, dahil kag Maadong Balita tungor kang Kristo, nak amo ingwali sa inro ay gingbaton ninro buko yang dahil sa mga bisaya, kundi dahil ra sa gahom it Ispirito Santo. Ag ingsisiguro nak gador namo nak katong Ida ingpabisaya sa amo ay matuor. Naayamaney ninro kag amo pagkatawo it katong kami ay kaibahan ninro raha dahil gingpakitang gador namo kali sa inro, alang-alang sa inro kaanduan. Ag gingpatuyaran ninro kami ag kag Ginoong Hesus sa pagtiis ninro it mga pahirap nak di kasadya halin sa Ispirito Santo, it katong ingbaton ninro kag mga bisaya it Dios.
Ngani, kamo ay naging ehemplo sa tanang nagtutu-o kang Kristo raha sa mga probinsya it Macedonya ag Acaya. 1:7 It kato, kaling ruhang probinsya ay sakop it Gresya. Ag ingpalapnag ninro kag mensahe tungor sa Gino-o buko yang raha sa Macedonya ag Acaya, kundi imaw ra sa ibang lugar kung hariin ay nakarungog ra kag maramong tawo tungor sa inro pagtu-o sa Dios. Kada bukoey kinahangyan nak magbisaya pa kami. Sinray mismo kag nag-uma sa amo tungor sa inro pagbaton sa amo, ag kung pauno ninro tinalikuran kag pagdayaw sa mga dios-diosan agor magsunor sa buhi ag matuor nak Dios. 10 Ag ngasing kamo ay naghuhuyat sa pagbalik halin sa langit it Ida Anak nak Ida gingbanhaw. Sida ay si Hesus nak imaw kag maluwas sa ato sa paabuton nak parusa it Dios sa mga makasal-anan.

*1:1-2 1:1-2a Puyding basahon nato sa Bin. 17:1-15 kung pauno nakaabot kag Maadong Balita sa Tesalonica sa probinsya it Macedonya. It kato kaling mga lugar ay sakop pa it Roma.

1:1-2 1:1-2b o “Silvanus.” (Basaha ra sa Bin. 15:22—18:5 ag 2 Tes. 1:1-2b.)

1:7 1:7 It kato, kaling ruhang probinsya ay sakop it Gresya.