3
Sabaling kabi ninro nak kami ay nagmamarako ray sa amo sarili, pero kinahangyan pa baga namong himuon kina? Kinahangyan pa baga namong magpakita it suyat bilang pamatuor sa inro tungor sa amo maadong pagtudlo ag pamatasan, ag maghagar ra sa inro it suyat bilang pamatuor para sa mga tawo nak amo apagtuan? Siguro ingkikinahangyan it iba kag tuyar nak suyat, pero para sa ato kina ay bukoey kinahangyan, dahil kamo mismo kag pay suyat nak ingraraya sa amo tagipusuon. Kina ay nababasa it tanan ag nakikita ninra nak maado kag amo inghimo sa inro. Talagang nakikita nak kamo ay tuyar sa suyat nak halin kang Kristo nak amo inghator. Pero buko tinta kag inggamit sa pagsuyat, kundi kag Ispirito it buhi nak Dios. Ag waya kali igsuyatan sa mayapar nak bato pareho sa ingsuyatan it kasuguan ni Moises,* 3:3 Exo. 34:29-35. kundi sa inro tagipusuon.
Ingsisiguro namo kag tungor riling mga butang, kumo Dios mismo kag nagtata-o sa amo it kakayahan parayan kang Kristo. Ayamey ra namo nak kami ay buko karapat-dapat nak maghimo it tuyar nak ministeryo parayan yang sa amo sariling kakayahan, ugaling kag amo kakayahan ay halin sa Dios. Ag Sida kag nagta-o sa amo it kakayahan bilang mga ministro nak imaw kag matudlo it tungor sa bag-ong kasugtanan sa mga tawo. Kaling bag-ong kasugtanan ay buko parayan sa kasuguan nak ingpasuyat kang Moises, kundi parayan sa ginghimo mismo it Ispirito it Dios, kumo katong nakasuyat nak kasuguan kag nagraraya it kamatayon ag kaparusahan nak waya't katapusan, pero kag Ispirito it Dios ay nagraraya it kabuhi nak waya't katapusan.
Kag Kahimayaan it Bag-ong Kasugtanan
(Hebreo 8:1-13)
Matuor, kinang dating kasuguan nak ingpatiltil it Dios kang Moises sa mga mayapar nak bato kag nagraraya it kamatayon ag pagparusa. Ugaling aber tuyar, abang rako gihapon kag kahimayaan nak nakita it katong kina ay ingta-o, kumo tong kina ay ingta-o, kag uda ni Moises ay nagsiga. Kada kag ida mga kaibahang inanak it Israel ay indi makamuyat sa ida uda, aber inot-inot nak nawawagit kag pagsiga. Ay dey baga mas lalo pang yabaw nak gador kag kahimayaan nak nakikita sa mga tawo sa pagta-o it Ida Ispirito sa inra? Dahil kung mahimayaon katong kasuguan nak nagraraya sa tawo it kaparusahan, ay dey laloey kag kahimayaan it bag-ong kasugtanan nak naghihimo sa tawo nak maging matarong sa pagmuyat it Dios. 10 Sa kamatuuran, kag kahimayaan it kato nak nakita it mga inanak it Israel ay mas nayabawan pa, kung ikumpara nato kina sa mas yabaw pa nak kahimayaan it kaling bag-ong kasugtanan. 11 Kumo kung katong nawagitey ay mahimayaon, ay dey laloey kaling bag-ong kasugtanan nak nagsubli ag mapabilin hastang sa waya't katapusan.
12 Ay kumo kaling bag-ong kasugtanan nak amo ing-aasahan ay mas yabaw, waya kami nahadlok nak ibantala kali. 13 Kami ay buko tuyar kang Moises nak nagtabon it bilo sa ida uda pramas sida ay indi makita it ida mga kaibahang inanak ni Israel nak inot-inot nawagit kag siga 3:13 Exo. 34:29-35. nak napasa-ida it katong ingta-o it Dios kag kasuguan sa ida. 14 Pero naging matugas kag inra kaisipan dahil waya ninra naiintyendihe kung ni-o kag natatabo kang Moises. Ag hastang ngasing ay pay inggwa pa gihapon it nagtatabon sa kaisipan it amo mga kasimanwang Hudyo nak mga inanak ni Israel, pag ingbabasa ninra katong Yumang Kasugtanan. Ag indi gihapon ninra maintyendihan kag matuor nak gustong bisayahon it kina. Mababaoy yang kina kung magtu-o ag magpakig-usa sinra kang Kristo.
15 Imaw ngani hastang ngasing, bawat beses nak ingbabasa ninra kag ingpasuyat it Dios kang Moises, ay pay inggwa pa gihapon it nagtatabon sa inra kaisipan. 16 Pero kung inggwa man it maghinuysoy ag magtu-o sa Gino-o, kaling ingsisiling nak nagtatabon sa ida kaisipan ay mababaoy. 3:16 Exo. 34:34. 17 Ngasing, kag Gino-o nak ako ingbibisaya dili ay kag Ispirito. Ag kung sin-o man kag ingtitineran it kaling Ispirito it Gino-o ay nagkakainggwa it kahilwayan. 18 Kada ngani kitang tanan nak nagtutu-o, ay bukoey tuyar kang Moises nak kag uda ay ingtatabunan. Kundi kita ay tuyar sa salamin nak nagpapakita it kahimayaan it Gino-o habang kita ay inot-inot nak ingbabag-o, hastang kita ay mag-ambit nak gador sa Ida. Ngani, kag naghihimo it kali sa ato ay Gino-o nak imaw kinang Ispirito it Dios.

*3:3 3:3 Exo. 34:29-35.

3:13 3:13 Exo. 34:29-35.

3:16 3:16 Exo. 34:34.