5
Kag Ato Langitnong Yawas
(1 Corinto 15:35-58; Pilipos 1:19-26)
Ngasing ayam nato nak kaling ato yawas ay tuyar yang sa tolda nak ato ing-iistaran dili sa duta. Ag maabot kag oras nak kali ay masisira, kada abayduhaney it ibang yawas nak pay ato matuor nak bayay sa langit nak mapadayon hastang sa waya't katapusan. Ag kaling bag-ong yawas nato ay buko human it tawo, kundi human it Dios. Ngani, myentras kita ay nagpapangabuhi dili sa duta, kita ay pay nag-aaguyo habang ingpapaka-huyat nak gador nato kaling langitnong yawas nak imaw kag isubli. Tuyar kag ato ingpapaka-huyat pramas kag ato ispirito ay magkainggwa't isuksok agor indi kita masiling nak nakauba.
Matuor talaga, nak habang kita ay nagpapangabuhi sa ato yawas dili sa duta, kita ay pay nag-aaguyo dahil sa kahirapan nak ato naaaguman. Buko nak kita ay naghahanrom nak badaan kag ato yawas ag mamatay, kundi kag ato inghahanrom ay pay makasuksok kita it bag-ong yawas nak indiey mamatay. Kag Dios kag naghanra sa ato para riling kabuhi nak waya't katapusan. Ag inghimo Nida kali parayan sa Ida Ispirito nak Ida ingta-o sa ato bilang pamatuor nak Ida atumanon kung ni-o kag Ida ingpromisa. Kada, perming kampanti kag amo buot.
Ag ayam namo nak myentras kami ay padayon nak nagpapangabuhi dili sa duta, ay indi pa mapasa-amo kinang maadong kamutangan nak kung hariin ay kaibahan kag Gino-o. Ag habang hali pa kami sa duta, kag amo pagpangabuhi ay parayan sa pagtu-o, buko parayan sa mga butang nak amo nakikita. Ngani, kampanti gihapon kag amo buot. Ag mas gusto namong badaan kaling amo yawas pramas mapagto kami ruto sa langit kung hariin ay maging kaibahan namo kag Gino-o. Kada ngani kung rahali kami sa kalibutan o aber ruto sa langit, kag amo nak gador inghahanrom ay mamut-an kami Nida. 10 Dahil sigurado nak kitang tanan ay dapat mag-atubang kang Kristo pramas husgaran kita, agor bawat usa ay mabaton it kabadaran sa ida inghimo dili sa duta, maado man o mayain.
Kag Ministeryo it Pagpasag-uli it Tawo sa Dios
(Roma 5:9-11; Colosas 1:19-22)
11 Kada ngani, dahil inggwa kami it kahadlok sa Gino-o ay amo ing-iingganyo kag tawo nak magtu-o sa Ida. Ayam ra it Dios nak maado kag amo inghihimo ag kabay pang maayaman ra ninro kali. 12 Buko namo gusto nak ipagmarako sa amo sarili tungor rili sa amo ingbisaya. Kundi gusto tan-a namo nak inggwa kamo it puyding ipagmarako tungor sa amo, pramas masabat ninro katong mga tawo nak kag ingpapahalagahan yang ay katong pangliwas nak kamutangan, ag buko katong mga butang nak sa tagipusuon.
13 Ag kung inggwa it magsiling ara nak kami ay pay buang-buang, pabad-i yang sinra, dahil tanan nak amo ginghihimo ay para sa kadayawan it Dios. Ag pag inggwa ra it nagsiling nak kag amo ing-iisip ay tama, kali ay para sa inro kaaduhan. 14 Aber ni-o man kag inra ingsisiling, kag pagpalangga gihapon ni Kristo ay imaw it naggagahom sa amo kumo nagpapatey kami nak si Kristo ay namatay para sa atong tanan,* 5:14 Buko kag gustong bisayahon it kali ay kag tanang tawo ay naluwasey, kundi aber sin-o kag magtu-o riling kamatayon it Ginoong Hesus sida ay maluwas nak gador sa kaparusahan nak waya't katapusan para sa ida kasal-anan. (Basaha ra sa Bin. 16:31.) ag nagpapati ra kami nak kitang tanan ay pay namatayey ra sa ato dating mayain nak pagkatawo, dahil nagtungoney kita sa ato mayaing inghihimo. 15 Sida ay namatay alang-alang sa tanang tawo, pramas kita nak ingtaw-an it bag-ong kabuhi parayan sa Ida ay indiey magpangabuhi para sa ato sarili yang, kundi para kang Kristo nak namatay ag nabanhaw alang-alang sa atong tanan.
16 Kada ngasing, waya namo igsusukuya kag aber sin-ong tawo kumporme sa ida kamutangan yang bilang tawo, aber it kato, tuyar ra kag amo pagsukoy kang Kristo. Pero ngasing bukoey tuyar kag amo inghihimo, 17 kumo aber sin-o man kag mapakig-usa kang Kristo, sida ay abag-uhon it Dios nak pay bag-ong tugay. Katong ida dating pagkatawo ay ingbaoyey, ag muyati ninro, sida ngasing ay bag-oy. 18 Dios mismo kag naghimo it kali, kumo Ida gingpasag-uli kita sa Ida parayan kang Kristo. Ag pagkatapos it kina, Ida ingtugyan ray sa amo kag pagministeryo it pagpasag-uli it tawo sa Ida.
19 Kag amo ingsisiling ay Dios kag naghihiwas parayan kang Kristo sa pagpasag-uli it tawo sa Ida. Inghimo Nida kali parayan sa kamatayon ni Kristo agor bay-on kag mga sala nak nagraya sa tawo papayado sa Dios. Kada wayaey Nida gibibilanga nak nakasala sinra ag dapat pangparusahan. Ag kag mensahe tungor sa pagpasag-uli it tawo sa Dios ay Ida ra ingtugyaney sa amo. 20 Kada bilang mga suguon ni Kristo, Dios kag nag-iingganyo sa mga tawo parayan sa amo. Kada ngani kami, bilang Ida mga ingsugo ay nagpapangabay sa tawo nak magpasag-uli sa Dios. 21 Matuor, si Kristo ay waya nak gador it sala, pero aber tuyar, Sida ay ingbilang it Dios nak naging makasal-anan, imbes nak kita. Ing-ako Nida kali pramas kita ay ahimuon nak matarong sa pagmuyat it Dios, dahil sa ato pagpakig-usa kang Kristo.

*5:14 5:14 Buko kag gustong bisayahon it kali ay kag tanang tawo ay naluwasey, kundi aber sin-o kag magtu-o riling kamatayon it Ginoong Hesus sida ay maluwas nak gador sa kaparusahan nak waya't katapusan para sa ida kasal-anan. (Basaha ra sa Bin. 16:31.)