2 TESALONICA
KAG MGA PAUNANG BISAYA TUNGOR SA PANGRUHANG SUYAT NI APOSTOL PABLO PARA SA
MGA TAGA-TESALONICA
Kaling suyat ay imaw kag pangruha sa ruhang suyat ni Apostol Pablo sa mga kahalihan sa pagtu-o sa syudad it Tesalonica. Ingsuyat nida kali mga 22 tuig pagkatapos sa kamatayon ni Hesus. (Kali ay ingbibilang nak 52 A.D.) Gusto ni Pablo nak maipahadag pa sa inra kag sabat sa tanan nak inra mga pangutana tungor sa pagbalik ni Kristo.
Kag siling ni Pablo rili ay bag-o magbalik si Kristo ay mapakahimo anay it subrang kayainan kag mga tawo, laloey sa pagpanguna it kaling gingtatawag nak “pinaka-pinuno it kayainan” nak imaw kag malaban sa Gino-o.
Gingtugon ni Pablo kag mga nagsusunor kang Kristo nak magpaninrugan sa inra pagtu-o aber sa tunga it ni-o mang subida ag pagpahirap sa inra, ag magtrabaho para sa inra pagpangabuhi tuyar sa inghimo nina Pablo, ag padayon ra nak maghimo it maado.
KAG SUYOR IT 2 TESALONICA
Kag Pagpangamusta 1:1-2
Kag Pagpasalamat ag Pagpuri na Pablo 1:3-12
Kag Nahanungor sa Pagbalik ni Kristo 2:1-17
Kag Pagtudlo Tungor sa Matimunong nak Pagpangabuhi 3:1-15
Kag Bendisyon 3:16-18
Kag Pangruhang Suyat ni Apostol Pablo para sa
MGA TAGA-TESALONICA
1
KAG PAGPANGAMUSTA
1-2 Mga pinalangga namong kahalihan sa pagtu-o nak nagtitipon sa pagdayaw sa Dios raha sa syudad it Tesalonica,* 1:1-2a Puyding basahon nato sa Bin. 17:1-15 kung pauno nakaabot kag Maadong Balita sa Tesalonica sa probinsya it Macedonya. It kato kaling mga lugar ay sakop pa it Roma.
Kami nak sina Pablo, Silas 1:1-2b o “Silvanus” (Basaha ra sa Bin. 15:22—18:5 ag 1 Tes. 1:1-2b.) ag Timoteo kag nagsusuyat it kali.
Kabay pang kag kaaduhan ag kag katimunungan nak halin sa Dios nak Tatay ag Ginoong Hesu-Kristo ay mapasa-inrong tanan raha nak nagpapasakop sa inra.
KAG PAGPASALAMAT AG PAGPURI NINA PABLO
Kag Pagpakusog sa Tunga it Pagpahirap
Mga hali namo sa pagtu-o, talagang dapat yang nak kami ay perming magpasalamat sa Dios dahil sa inro. Tama yang nak pasalamatan Sida, dahil sa lalong pagrako it inro pagtu-o, ag sa pagrugang it inro pagpinalanggaan sa usa'g-usa. Kada ngani kamey mismo it nagmamarako sa inro ruto sa tanang hali nato sa pagtu-o nak nagtitipon sa pagdayaw sa Dios sa ibang mga lugar, dahil sa inro pagpaninrugan ag pagtu-o sa mga pagpahirap sa inro, ag sa inro pagtiis sa tunga it mga subida nak inro gingrarayanan.
Kaling pagtu-o ag pagtiis ninro it hirap ay imaw kag nagpapamatuor nak matarong kag paghusgar it Dios sa mga tawo sa palaabuton. Dahil sa parayan it mga kahirapan nak inro ingrarayanan ngasing, gingpapakita it Dios nak kamo ay magiging angay yang nak mapabilang sa gingharian Nida. Tama yang ra nak bayusan it Dios kag mga nagpapahirap sa inro. Ag kamo nak nagtitiis it kaling inra mga pagpahirap ay ataw-an ra it kapahuwayan, ag imaw ra kami, sa pagbalik it Ginoong Hesus pagkakita nato sa Ida nak nagpipilhig halin sa langit kaibahan kag Ida gamhanan nak mga anghel. Sa Ida pagbalik Sida ay makikita sa tunga it kayado nak nagrarayab-rayab.
Ida abayusan kag mga waya gikilaya sa Dios ag waya gisusunor sa Maadong Balita tungor sa ato Ginoong Hesus. Maaguman ninra kag waya't katapusan nak parusa ag mabubuyag sinra sa presensya it Gino-o ag sa himaya it Ida gahom. 10 Kali ay matatabo sa adlaw it Ida pagbalik pramas mababaton Nida kag kahimayaan halin sa Ida tanang sinakupan nak nagtutu-o sa Ida. Akatingayahan Sida it tanang nagtutu-o, kaumir kamo dili, dahil gingpatihan ninro kag amo pagpamatuor nahanungor sa Ida.
11 Dahil ngani rili, permi namo kamo nak ingpapangamuyo, nak kabay pang himuon it ato Dios nak maging angay kamo sa Ida pagkatawag sa inro nak maging Ida mga katawuhan. Ag kabay pang parayan sa Ida gahom ay Ida taw-an it katuparan kag tanang inro maadong hanrom, ag pakamaaduhon kag tanang trabaho nak bunga it inro pagtu-o. 12 Kali ay agor kag pangayan it ato Ginoong Hesus ay mataw-an ninro it kahimayaan, ag kamo ay Ida ra abaluran kumporme sa rakong kaaduhan it ato Dios ag ato Ginoong Hesu-Kristo.

*1:1-2 1:1-2a Puyding basahon nato sa Bin. 17:1-15 kung pauno nakaabot kag Maadong Balita sa Tesalonica sa probinsya it Macedonya. It kato kaling mga lugar ay sakop pa it Roma.

1:1-2 1:1-2b o “Silvanus” (Basaha ra sa Bin. 15:22—18:5 ag 1 Tes. 1:1-2b.)