28
Nakaabot sa Takas sina Apostol Pablo sa Isla it Malta
Nakaabot kami* 28:1 Hali nato makikita nak si Lukas ay kaibahan gihapon ni Pablo. sa takas nak waya't natabo nak mayain sa amo, ag amo nasaduran nak katong isla nak amo nasagpaan ay gingtatawag nak Malta. Buko hamak-hamakon kag maadong ingpakita sa amo it mga taga-ruto. Maado kag inra pag-abi-abi sa amo ag inra kami ginghalingan it rap-ong, dahil pagkatakas namo ay nag-uyan ray ag kayamig-yamig.
Nagbulig si Pablo it pagpangahoy ag nakaraya sida it usang bugkos nak pangrabok. Tong ida kali ingbutang sa rap-ong, dahil sa init ay nagliwas kag usang maisot nak sawa nak inggwa't dalit, ag kali ay nagkudapot ag ingkagat kag ida damot. Pagkakita it mga taga-ruto riling nagbibiling sa ida damot, nagsiling sinra sa usa'g-usa, “Siguradong kaling tawo ay usang mamamatay. Yati ngani nak aber sida ay nalibre sa pagkayumos sa ragat ay waya ra gihapon sida nasalbar sa Paghusgar it Langit.”
Ugaling ida yang gingwislik kag sawa sa rap-ong ag waya sida nauno. Ginghuhuyat it mga tawo nak magpangyamhong o matumba it gulpi si Pablo ag mamatay. Pero tong sa inra kahuhuyat ag waya sinra it nakita nak mayain nak natabo sa ida, nagbag-o kag inra isip ag napasiling sinra, “Sida ay usang dios!”
Ngasing, kung hariin kami ay ruto ra mayungot kag asyenda it pinuno it isla nak kag ngayan ay si Publio. Ing-ikag anay kami nida sa ida bayay ag maado kag ida pagbaton sa amo sa suyor it tatlong adlaw. Natabuan ra nak kag tatay ni Publio ay gingbabalik-balikan it sagnat ag perming ingkukurso. Kada ingbisita sida ni Pablo ag ingpangamuyuan habang gingpapatong kag ida damot sa uyo it kinang tatay, ag sida ay nag-ado.
Pagkatabo it kali, kag tanang inggwa't sakit ruto sa isla ay nagpinagto ra kang Pablo ag sinra ra ay ida ingpaado. 10 Dahil dili kami ay inra gingregaluhan it maramong bagay, ag it katong kami ay pahalinoney ingpabayunan kami ninra sa batil it tanang amo akinahangyanon sa pagbiyahe.
Kag Pagbiyahe nina Apostol Pablo Halin sa Isla it Malta Papagto sa Roma
11 Tatlong buyan kag nakalipas bag-o kami nakasakay sa usang batil nak nagpalipas ra it tigyamig ruto sa isla. Kaling batil ay taga-syudad it Alejandria sa Ehipto ag asa pruwa it kali ay inggwa't kinurting mga uyo it kapir nak inra Patron. 28:11 Kaling kapir ay inra mga dios nak sina Castor ag Pollux. 12 Paghalin namo sa Malta, nagrayan kami sa banwa it Siracusa sa Isla it Sisilya ag nagtiner kami ruto it tatlong adlaw. 13 Halin ruto nagpadayon kami it payadag hastang nakaabot kami sa Pantalan it Regiyo sa punta it Italya. Pagkaaga naghudop ray kag hangin halin sa habagatan, kada tong masunor nak adlaw ay nakaabotey kami sa syudad it Putyuli. 14 Sa amo pagsalta ruto ay nakita namo kag pilang mga hali sa Gino-o, ag kami ay inra ing-ikag nak magdayon anay sa inra it usang dominggo. Imaw kali kag katapusan it amo pagtabok it ragat bag-o mabaktas ray kami pa-Roma. 28:14 Kali kag katuparan it ingsiling sa Binuhatan 1:8. Ngasing nak nakaabotey si Pablo sa Roma ay naiwaley kag Maadong Balita sa Kapitolyo it bug-os nak kalibutan, ag para sa inra kag Roma ay usa sa pinaka-mayadong mga lugar sa Herusalem.
15 Tong narunggan it mga hali namo sa Gino-o nak kami ay nakaabotey rili sa Putyuli, kami ay ingsapoy-sapoyey it iba sa banwa pa yang it Foro de Apyo,§ 28:15a Kaling banwa ay 69 kilometros halin sa Roma. ag kag iba ra ay ruto ray nagsapoy sa amo sa marakong baryo it Tres Tabernas.* 28:15b o “Tatlong Tinrahan.” Kaling baryo ay 53 kilometros halin sa Roma. Pagkakita sa inra ni Pablo, nagpasalamat sida sa Dios ag pay nag-isog kag ida buot.
Kag Pag-abot ni Apostol Pablo sa Roma
16 Pag-abot ni Pablo sa Roma, sida ay gingsugtan nak magtiner sa usang bayay it sida yang. Ruto, sida ay gingbabantayan it usang sundalo yang.
17 Pagkalipas it tatlong adlaw, ingpatawag ni Pablo kag mga pinuno it mga lahi it Hudyo sa Roma. Pagtipon ninra ruto, sida ay nagsiling sa inra:
“Mga hali nako, aber waya ako it nahimo nak mayain laban sa ato mga kasimanwa o laban sa mga sulunranon it ato mga ginikanan, ako ay ingrakop it ibang mga kasimanwa nato sa Herusalem ag ingta-o ako sa gobyerno it Roma bilang usang priso. 18 Pagkatapos ninra it pagbistigar sa ako, abuhianey tan-a ako, dahil waya ra sinra it nakita nak sala nak ikakahusgar sa ako it kamatayon. 19 Ugaling gingkuntra kali it ako mga kalahing Hudyo ruto, kada naobliga ako nak ipangabay nak ray-on kag ako kaso sa Cesar, aber waya ako it reklamo laban sa ako mga kalahi. 20 Kada ngani ngasing, ako inghagar nak magpakigkita sa inro ag makabisaya kita sa usa'g-usa, kumo alang-alang sa ging-aasahan natong mga Israelinhon, ako ay nakagapos it kaling kadina.”
21 Ag nagsabat sinra sa ida, “Waya kami it nababaton nak suyat halin sa Hudeya tungor sa imo. Ag kag ato mga hali nak nagpapaali ay waya ra it ging-uuma o ingbibisaya nak aber niong mayain tungor sa imo. 22 Pero gusto gihapon namo nak marunggan halin sa imo mismo kung niong gador kag imo masisiling, dahil ayam namo nak aber riin maramo kag nagbibisaya it kuntra sa sektang kali nak imo ingsusunor.”
23 It katong inra napagka-sugtan kag adlaw nak makabisaya it maado si Pablo sa inra, maramong mga tawo kag nagpagto sa gingtitineran nida. Ag tuna it aga hastang naghapon, sida ay nagpahadag sa inra ag nagpamatuor tungor sa paghari it Dios. Nagtinguha sida nak maingganyo sinra it tungor kang Hesus parayan sa mga ingsisiling sa Kasuguan ni Moises ag mga suyat it mga propeta.
24 Inggwa it mga naingganyo sa ida gingbisaya, ag inggwa ra't mga waya gipati. 25 Kada waya sinra nagkausa, ag bag-o sinra nagpauli ay nagsiling si Pablo it tuyar kali:
“Tama nak gador kag pagsiling it Ispirito Santo sa inro mga ginikanan
parayan kang Propeta Isaias tong nagsiling Sida nak,
26 ‘Pagto sa mga tawo nak kali, ag imo kali isiling sa inra,
“Aber magpakapanimati man kamo ay
indi gihapon kamo makaintyendi,
ag aber magpakamuyat man ay
indi ra gihapon ninro mabaoy
kung ni-o kag gustong bisayahon it inro nakikita,”
27 kumo indiey giruytan kag tagipusuon it kaling mga tawo,
nagpapabungoy-bungoy kag inra mga talinga,
ag gingpipilot ninra kag inra mga mata,
sabaling makakita pa matuor sinra,
makarungog pa kag inra mga talinga,
makaintyendi pa kag inra tagipusuon.
Waya nak gador sinra it gustong makaintyendi
sabaling maghinuysoy pa sinra,
ag paaduhon Nako.’ ” 28:27 Isa. 6:9-10.
28 Ag nagbisaya pa si Pablo, “Kada ngasing, ingpapaayam nako sa inro nak kaling kaluwasan halin sa Dios ay gingparayay sa mga buko nato kalahi, ag inra kali apanimatian.”
KAG KATAPUSAN IT SUYAT
29 [Ag pagkatapos kaling ingbisaya nida, nagpinauli kinang mga lahi it Hudyo nak nagsisinuay-suayan.] 28:29 Katong pinaka-unang mga kopya it kaling libro nak Mga Binuhatan ay waya naumir sa pagsuyat kag bersikulo 29. Makikita nato nak kali ay huley narugang.
30 Pagkatapos, nag-istar si Pablo sa ida gingpiplitihang bayay ruto sa suyor it ruhang tuig ag sida kag nagsusustener sa ida pagpangabuhi. Ag kag tanang nagpapagto sa ida ay ida ra gingbabaton. 31 Nagpadayon ra sida it pagwali nahanungor sa paghari it Dios, nak inggwa it kaisog ag waya it nagpipiga sa ida pagtudlo nahanungor kang Ginoong Hesu-Kristo.

*28:1 28:1 Hali nato makikita nak si Lukas ay kaibahan gihapon ni Pablo.

28:11 28:11 Kaling kapir ay inra mga dios nak sina Castor ag Pollux.

28:14 28:14 Kali kag katuparan it ingsiling sa Binuhatan 1:8. Ngasing nak nakaabotey si Pablo sa Roma ay naiwaley kag Maadong Balita sa Kapitolyo it bug-os nak kalibutan, ag para sa inra kag Roma ay usa sa pinaka-mayadong mga lugar sa Herusalem.

§28:15 28:15a Kaling banwa ay 69 kilometros halin sa Roma.

*28:15 28:15b o “Tatlong Tinrahan.” Kaling baryo ay 53 kilometros halin sa Roma.

28:27 28:27 Isa. 6:9-10.

28:29 28:29 Katong pinaka-unang mga kopya it kaling libro nak Mga Binuhatan ay waya naumir sa pagsuyat kag bersikulo 29. Makikita nato nak kali ay huley narugang.