3
KAG NAHANUNGOR SA BAG-ONG KABUHI KANG KRISTO
Ngasing ray para sa inro, kumo nagkainggwa kamo it bag-ong kabuhi kang Kristo, nak kag gustong bisayahon ay pay gingbanhaw kamo kaibahan Nida, ay dapat tinguhaon nak gador ninro kag mga bagay sa langit kung hariin si Kristo ay nag-iingkor sa bandang tu-o it Dios. Kag mga langitnong bagay kag permi ninrong aisipon, buko yang kag para rili sa kalibutan, kumo kamo ay pay namatay nak kaibhanan ni Kristo, ngasing ay nagkainggway kamo it bag-ong kabuhi sa Ida. Ag kaling inro bag-ong kabuhi ay nakatago kang Kristo nak kaibahan it Dios sa langit. Ag pag si Kristo nak imaw kag ginghalinan it ato kabuhi ay magpakita sa Ida mahimayaong pagbalik, kamo ay ipakita ra nak magiging kaibahan Nida nak inggwa it gahom ag balor.
Ngani, bay-a ninro kag ni-o mang kayainan nak rahina sa inro, halimbawa, kag pag-ubay sa buko inro sariling asawa, malaw-ay nak paghiwas, imoralidad, pagsunor sa inro mayaing hanrom ag kahakugan, kumo kag gingkakahakugan it tawo ay imaw kag ginghuhuman nak dios-diosan. Ag kumo sa tuyar nak mga paghiwas, kag kahangit it Dios ay maabot sa mga waya nagsusunor sa Ida. Matuor nak dati tuyar ra kag inro inghihimo, it katong kaibahan pa ninro kag mga tawong nagpapangabuhi it tuyar kina.
Pero ngasing, dapat ay ipangsikwayey ninro kag tanang mga tuyar nak paghiwas, pati kag pagka-mahangiton, pagpaugtas, pagpahimot, pagpangsira ag pang-insulto. Ag aya ra kamo gibinakak sa usa'g-usa, dahil gingsikwayey ninro kag inro dating mga mayaing isip ag pamatasan, 10 ag gingbayduhaney kina it bag-o. Aber kag inro pagkatawo nak perming gingbabag-o it Dios, agor makilaya pa ninro Sida ag maging tuyar nak gador sa Ida nak nagtuga sa inro.
11 Kada ngani kita nak nagkainggwa't bag-ong kabuhi kang Kristo ay wayaey it pagkakaiba sa usa'g-usa, maging lahi it Hudyo man o buko,* 3:11a o “Griyego.” tuli man o buko, halin sa ibang tribo nak maisog 3:11b o “taga-Skitiya.” o waya't inarayan, 3:11c o “Barbaryan.” ulipon man o buko. Kaling tanan ay bukoey importante basta nagtutu-o sinra kang Kristo, dahil Sida kag rahina sa inra tagipusuon ag Sida mismo kag pinaka-importante sa tanan.
12 Ngani kamo, bilang mga piniliey it Dios, mga ginahiney para sa Ida, ag Ida mga pinalanggaey, dapat nak magbag-o kamo. Kinahangyan nak kamo ay maging maluluy-on, mabuot, mapainubuson, mapahinunguron ag mapasensyahon. 13 Maging matinis-anon kamo sa mga kakuyangan it bawat usa, ag kung inggwa man kamo't kahangit sa iba raha sa inro ay magpinatawaran kamo. Kumo kamo ay ingpatawarey it Gino-o, dapat ra kamong magpatawar sa usa'g-usa. 14 Ag yabaw sa tanan, kamo ay dapat magpinalanggaan, dahil parayan raha sa inro pagpalanggaan sa usa'g-usa kag inro pagsinunranan ay magiging hanuyos.
15 Kinahangyan ra nak kag katimunungan nak gingtata-o ni Kristo kag perming maggahom sa inro tagipusuon. Dahil ngani gingtawag kamo it Dios agor magkainggwa kamo it maadong pagsinunranan ag magkausa sa pagsunor kang Kristo, tuyar sa usang yawas. Ag usa pa, aya ninro gilimti nak perming pasalamatan kag Dios. 16 Permi ninrong itanom sa inro isip kag mga bisaya ni Kristo. Maging maayam kamo sa inro pagtudlo ag paglaygay sa usa'g-usa. Ag kantaha ra ninro kag mga salmo, mga himno ag mga pagdayaw sa Dios nak inggwa't rayang pagpasalamat sa Ida raha sa inro tagipusuon. 17 Ni-o man kag inro ahimuon, sa bisaya man o buhat, dapat nak kali ay angay sa mga nagsusunor sa Ginoong Hesus ag magpasalamat kamo sa Dios nak Tatay parayan sa Ida.
Kag mga Tugon Nahanungor sa Pamilya
(Epeso 5:22-33; 1 Pedro 3:1-7)
18 Mga kabade, magpasakop kamo sa inro mga asawa, dahil kina ay angay sa mga nagsusunor sa Gino-o.
19 Mga kayake, palangga-a ninro kag inro mga asawa ag aya sinra gihaprusa.
20 Mga anak, tumana ninro kag inro mga maguyang sa tanang bagay, dahil namumuot kag Gino-o kung kali ay inro inghihimo.
21 Mga tatay, aya ninro gipakaistriktuhe kag inro mga anak, sabaling mawar-an sinra it hanrom nak magsunor.
Kag mga Tugon Nahanungor sa mga Ulipon ag Inra mga Amo
(Epeso 6:5-9; Tito 2:9-10; 1 Pedro 2:18-20)
22 Mga ulipon, tumana ninro it maado kag inro mga amo, buko yang kung hina nak nagmumuyat sinra, ag buko yang mga pakitang tawo agor paburan kamo, kundi tumana sinra it hugot sa tagipusuon nak inggwa't kahadlok sa Gino-o. 23 Ni-o man kag inro inghihimo ay himu-a nak inggwa't sinseridad, ag isipon ninro nak kag inro gingsiserbisyuhan ay Gino-o, ag buko tawo yang. 24 Dahil ayam ninro nak halin sa Gino-o kag inro mababaton nak suhoy nak Ida ing-aman para sa inro, kumo gingsiserbisyuhan ninro kag Kristo nak Gino-o. 25 Ag isipa ninro nak kag mga naghihimo it kayainan ay abayusan it Dios it tamang parusa, nak waya't pinilian.

*3:11 3:11a o “Griyego.”

3:11 3:11b o “taga-Skitiya.”

3:11 3:11c o “Barbaryan.”