5
GING-ATUBANG SI PARAON NINA MOISES AG AARON AG GINGHIMO IT DIOS KAG SAMPUYONG SILOT
Pagkatapos it paghinuon nina Moises ag Aaron sa inra mga pinuno, sinra ay nag-atubang kang Paraon ag nagsiling, “Halandong Paraon, imaw kali kag gingsiling it GINO-O nak Dios it mga Israelinhon, ‘Sugti nak magpanaw kag Ako mga katawuhan, agor sinra ay magkainggwa't pista bilang pagdayaw sa Ako sa disyerto.’ ”
Nagsabat si Paraon, “Siong GINO-O, si-o sida nak ako asunron ag papanawon kag mga Israelinhon? Buko nako kilaya kaling GINO-O nak inro gingsisiling. Ag lalong indi nako gipapanawon kag mga Israelinhon.”
Nagsiling ray sinra, “Halandong Paraon, kag Dios namong mga Hebreo ay nagpakita sa amo. Kada sugti kami nak magpagto sa disyerto, nak kag yado ay tatlong adlaw it baktas, agor ruto kami mahikot it amo inughalar bilang pagdayaw sa GINO-O nak amo Dios. Kung indi, baka kami ay madisgrasya ag mamatay sa sakit o sa gera.”
Pero nagsiling kag Paraon, “Moises ag Aaron, asing inro ging-aawat kaling mga tawo sa inra trabaho? Hala, balik kamo sa inro trabaho.”
Nagsiling pa kag Paraon, “Mas kailangan namo sinra dahil mas maramo sinra sa amo, ag inro pa sinra abay-on sa pagtrabaho!”
Tong adlaw mismo nak kato, gingpatawag ni Paraon kag mga mapintas nak manugmanda it mga kapatas, ag pati ra kag mga kapatas, bag-o nagsiling, “Tuna ngasing indiey ninro gitaw-an kag mga Israelinhon it mga uhot nak iyakot sa yunang para maging bloke. Bahala sinra nak maghanap ag maghakot para sa inra sarili. Pero obligaha sinra nak makahimo gihapon it tuyar sa dating ramo nak inra ginghihimo. Aya gibawasi aber usa, sa bilang nak dapat ninrang matapos. Nagtitinamar yang kina sinra! Kada nagpapangabay sinra nak mapagto kuno agor maghalar sa inra Dios. Rugangi pang gador kag inra trabahuon agor waya sinra it panahon nak magpanimati sa mga binakak.”
10 Pagkatapos it kali, katong tanang kapatas ag inra mga manugmanda ay nagliwas ag nagsiling sa mga Israelinhon, “Siling ni Paraon, ‘Indiey kamo gitaw-an it uhot. 11 Bahalaey kuno kamo nak maghanap ag maghakot it kina, kung hariin kamo makakakita. Pero tuyar gihapon it tong dati kag ramo it bloke kag dapat ninrong mahimo. Dapat ay indi kina mabuhinan.’ ”
12 Kada nagkalat kag mga tawo sa bug-os nak Ehipto sa paghanap it mga uhot. 13 Sinra ay gingsasahoy it mga mapintas nak punong kapatas sa pagsiling, “Tapusa ninro kag inro dating kuta it bloke nak inro natatapos sa usang adlaw, tuyar tong kamo pa ay gingtataw-an namo it uhot nak pangyakot sa yunang.” 14 Pag nagkuyang kag inra nahihimo, kag mga Israelinhong kapatas ay gingkakastigo it mga Ehiptohanong manugmanda, ag gingpapangutana, “Asing kuyang kag inro nahimong mga bloke it tahapon ag ngasing? Asing waya ninro gikumpletuha tuyar it tong dati?”
15 Dahil dili kag mga Israelinhong kapatas ay nagpagto ag nagpakitluoy kang Paraon, “Halandong Paraon, asing inro ra kami gingtutuyar, kaming imo mga suguon? 16 Kaming imo mga suguon ay wayaey gitataw-e it uhot pero gingsusugo gihapon kami nak himuon kag pareho't ramong mga bloke sa dati namong ginghihimo! Ag usa pa, kaming imo mga suguon ay gingkakastigo, samantalang kag imo mga tawuhan ra it di sala.”
17 Pero nagsiling kag Paraon, “Mga tamaran! Gingtatamaran yang kamo, kada kamo nagpapaka-pamuhon nak magpanaw agor maghikot it inro inughalar sa inro GINO-O. 18 Hala, balik kamo sa inro mga trabaho. Indiey nak gador kamo gitaw-an it uhot nak pangyakot sa yunang. Pero kag inro ahimuong bloke ay dapat tuyar sa inro dating nahihimo sa usang adlaw.”
19 Nakita it mga Israelinhong kapatas nak sinra ay asa hirap nak kahimtangan katong gingsilinggan sinra nak, “Kag inro ahimuong bloke ay dapat tuyar it ramo sa inro dating nahihimo sa usang adlaw.” 20 It kag pahalinoney sinra halin kang Paraon nasapoy ninra sina Moises ag Aaron nak naghuhuyat sa inra. 21 Siling ninra sa ruha, “Kabay pang bayusan kamo it GINO-O sa inro ginghimo! Dahil sa inro, pay kami ay mga mayaing tawo nak inghahangitan nina Paraon ag ida mga opisyales. Kamo kag nagta-o sa inra it rason nak kami ay matyon parayan sa pagpahirap sa amo sa pagtrabaho.”
Kag Promisa it GINO-O nak Haw-ason kag mga Israelinhon
22 Pagkatapos it kali, naghalin si Moises ruto, bag-o nagpayungot sida sa GINO-O ag nagpangamuyo, “Ako GINO-O, asing Imo gingtuyar kaling mga tawo? Asing Imo pa ako gingsugo rili? 23 Dahil tuna tong nag-atubang ako kang Paraon ag nagbisaya it kumporme sa Imo ingsugo sa ako, ida gingpakapintasan pa lalo sinra. Ag waya rang gador Nimo sinra gitabangi.”