12
KAG PAGHALIN IT MGA ISRAELINHON SA EHIPTO
Kag Gingtunaan it Pista it Pagluwas sa Mga Israelinhon sa Ehipto
Nagsiling kag GINO-O kana Moises ag Aaron ruto sa Ehipto, “Kaling buyan kag magiging unang buyan it inro tuig. Silingga kag tanang Israelinhon nak imaw kali kag inra dapat ahimuon sa pitsa dyes it kaling buyan. Bawat tatay ay mabaoy it usang tureting karnero para sa ida pamilya, ag usa sa usang panimayay. Pero kung kag usang pamilya ay apila yang, nak indi makaubos it usang turete nak karnero, puyde sinrang magpisan sa inra kayungot, nak apila ra, agor husto yang para sa inra kag usang turete. Akarkuluhon kung pauno't ramo kag makakaon it kada usang tawo. Kag inro piniling turete ay dapat waya't diperensya, usang kayake nak nakaabot sa usang tuig. Kung waya't karnero ay kambing yangey.
“Abukuton kali ninro hastang sa ika-katorse it kaling buyan. Ag sa pagsugbo it adlaw it katong pitsa, rungan-rungan kaling aihawon ninrong tanan nak Israelinhon. Pagkayu-yo ninro, masayor kamo it rugo. Ag magbaoy it husto yang para ipahir sa syapar ag sa magkanyudong hamba it hagran it bayay, kung hariin kamo makaon. Bag-o, sa gab-ing kato, inro kina aasayon ag isuya sa pagkaon it tinapay nak waya't pangpaalsa,* 12:8 Dahil sa sugo it Dios dili, huley naayami it mga Israelinhon nak kag pangpaalsa (o “lebadora”) ay simbulo it kayainan, kada bawal nak iyakot sa tinapay para riling pista. kaibahan kag sawsawan nak mga mapait nak usbor it panamda. Indi kali ninro gikaunon it hilaw o yauda, kundi inasay, 12:9 It kato batasaney it mga nagdadayaw sa mga dios-diosan kag pagkaon it hilaw ag yinauda nak karne, kada ingbag-o kali it GINO-O para sa mga nagdadayaw sa Ida. kaumir kag siki, uyo ag mga kasudlan. 10 Aubuson ninro kali it kaon, ag aya gitura para sa aga. Pero kung inggwa't matura ay inro kali asunugon. 11 Bag-o kamo magkaon, dapat ay preparadoy kamo para sa inro paghalin, nakahagkosey, nakasuksokey it sandalyas ag hudotey kag inro bakulo. Kag inro pagkaon ay paspasan. Kag tawag it kali ay Pista it Pagluwas it GINO-O sa Ida katawuhan sa Ehipto. 12:11 Basaha sa footnote para sa Exo. 12:43 ag sa Glosaryo kag tungor sa “Pista it Pagkaluwas sa Ehipto.”
12 “Sa gab-ing kali, alibuton Nako kag bug-os nak bansa it Ehipto, ag amatyon Nako kag tanang panganay nak kayaking anak, maging tawo ag hadop, ag aparusahan Nako kag tanang gingkikilayang dios it mga Ehiptohanon. Ako yang kag GINO-O. 13 Kinang rugo, nak inro ipahir sa syapar ag sa mga hamba it inro hagran ay magiging tanra. Pag makita Nako kina ay Ako kamo aligaran.§ 12:13 Sa ibang mga linggwahe kag Pista it Pagkaluwas sa Ehipto ay ingtawag rang Pista it Pagligar dahil sa pagligar it Dios sa mga bayay it mga Israelinhon nak inggwa't tanra nak rugo sa mga hamba it inra hagran, ag waya't mamamatay sa inra mga anak. Waya't mamamatay sa inrong nakaistar rahang bayay parayan diling silot, sa oras nak parusahan Nako kag mga Ehiptohanon.”
Kag Gingtunaan it Pista it Tinapay nak Waya't Pangpaalsa
14 Nagpadayon pa sa pagbisaya kag GINO-O, “Imaw kali kag adlaw nak inro arumrumon. Kaling Pista* 12:14 Ingrurumrom it mga Israelinhon katong sinra ay nagrali-rali paliwas it Ehipto ag obligado nak kaunon kag tinapay nak waya't pangpaalsa. ay inro ahiwaton tuig-tuig bilang pagrumrom sa ginghimo it GINO-O sa inro, hastang sa pagbalhin it inro mga henerasyon. 15 Tuyar kali kag inro pagrumrom. Sa suyor it pitong adlaw ay makaon kamo it tinapay nak waya't pangpaalsa. 12:15 o “lebadora”. Sa unang adlaw, bay-a kag tanang pangpaalsa sa tinapay sa inro bayay, dahil aber si-o kag magkaon it inggwa't kali, tuna sa unang adlaw hastang sa ika-pito ay dapat iitsapuyra sa mga Israelinhon. 16 Kag una ag pangpitong adlaw ay inro agahinon agor magtipon ag magdayaw sa Ako. Sa suyor it ruhang adlaw nak kato, dapat waya't aber sin-o nak magtrabaho, puyra yang sa pag-intyendi it inro pagkaon. Imaw yang kato kag inro puyding himuon.
17 “Inro ahimuon kaling unang adlaw it Pista it Tinapay nak Waya't Pangpaalsa bilang pamatuor, nak sa adlaw nak kali ay Ako ingraya kag inro tanang lahi nak grupo-grupo paliwas sa Ehipto. Tuig-tuig ahiwaton ninro kali hastang sa pagbalhin it inro mga henerasyon. 18 Kada tuig, sa unang buyan, tuna sa gab-i it pitsa katorse hastang sa gab-i it pitsa beynte-uno, kag tinapay nak inro akaunon ay katong waya't pangpaalsa. 19 Sa sakop it pitong adlaw ay dapat waya't makikitang pangpaalsa sa tinapay sa suyor it inro bayay. Gingsisiling Nako sa inro nak sin-o man kag magkaon it di pangpaalsa ay dapat iitsapuyra sa lahi it Israelinhon, sida man ay matuor nak Israelinhon o buko. 20 Bawal nak kamo ay magkaon it tinapay nak di pangpaalsa. Aber hariin kamo giiistar, dapat tinapay yang nak waya't pangpaalsa.”
21 Pagkabisaya it GINO-O kang Moises, ingtawag ni Moises kag mga pinuno it mga Israelinhon, ag nagsiling, “Mga Tatay, pagtoy ag pili kamo it tureteng karnero para sa inro pamilya. Ag kali ay inro aihawon agor ahiwaton kag Pista it Pagkaluwas sa inro. 22 Pagkaihaw ninro kali, sayura kag rugo. Magbaoy kamo it pilang maintik nak sanga it isopo, 12:22 Kaling isopo ay usang klase it tanom nak ginggagamit nak pangyanggas sa ugar. ag itum-oy kina sa rugo, bag-o pahiran ninro kag syapar ag magkanyudong hamba it inro hagran. Pagkahimo ninro it kali, waya't maliwas sa inro hastang sa aga.
23 “Isag sa gab-i, malibot kag GINO-O sa bug-os nak Ehipto agor matyon kag mga panganay nak kayaking anak it mga Ehiptohanon. Pag nakita Nida kag rugo nak nakapahir sa syapar ag mga hamba it inro hagran, aligaran Nida kag inro bayay. Indi Nida gitugutan kag anghel nak manugmatay nak magsuyor raha pramas matyon kamo.
24 “Tumana ninro kaling inro dapat ahimuon hastang sa inro pagbalhin it mga lahi. 25 Pag rahagtoy kamo sa duta nak gingpromisa it GINO-O nak ita-o sa inro, dapat nak inro kali ahiwaton tuig-tuig. 26 Ag pag ingpangutana kamo it inro mga anak kung asing inro kali ginghihiwat, 27 masiling kamo nak, ‘Ginghihiwat nato kaling pagmatay it karnero bilang inughalar sa GINO-O agor rumrumon tong gingligaran Nida kag mga bayay it ato mga ginikanan sa Ehipto. Kada kag mga Ehiptohanon ay Ida gingpamatay, ag gingluwas kita.’ ”
Pagkarungog kali it mga Israelinhon, nagyinuhor sinra ag nagdinayaw. 28 Gingtuman it mga Israelinhon kag tanang gingsugo it GINO-O parayan kana Moises ag Aaron.
Kag Pagmatay sa mga Panganay nak Kayaking Anak it mga Ehiptohanon
29 Pagkatungang gab-i, matuor naglibot kag GINO-O sa Ehipto, ag gingpamatay kag tanang panganay nak kayaking anak it mga Ehiptohanon, magtuna sa panganay ni Paraon nak asa trono hastang sa panganay it ida mga priso nak asa bartulina, pati tanang unang anak it inra kahadupan.
30 Tong gab-ing kato nautoy kag pagkatuyog nina Paraon ag tanang ida mga opisyales, pati tanang Ehiptohanon. Matuor nak marurungog sa bug-os nak Ehipto kag makusog nak panambitan dahil waya't aber usang bayay nak waya't minatay.
Kag Paghalin it mga Israelinhon sa Ehipto
31 Tong gab-i rang kato, ingpatawag ni Paraon sina Moises ag Aaron ag nagsiling, “Hala, haliney kamo, ngasing nak raan! Kamong tanang mga Israelinhon pagtoy, ag magdayaw kamo sa inro GINO-O tuyar sa inro ginghahagar! 32 Pagtoy, ray-a kag inro tanang mga kahadupan tuyar ra sa inro ginghahagar ag pumagtoy kamo! Pangamuyuan ra ninro ako nak ako'y kaluy-an Nida!”
33 Pati kag tanang Ehiptohanon ay nagbubulig sa pagpalayas sa mga Israelinhon paliwas sa inra lugar sa pagsiling, “Halin kamo sabaling kaming tanan ay mamatay pa!” 34 Kada gingbaoy it mga Israelinhon ag gingbutang sa planggana kag inra minasang arina nak waya pa't pangpaalsa. Ag kali ay inra ingpuros it yamit pramas mapas-an bag-o maghalin.
35 Ag bag-o ra sinra nakahalin, gingtuman it mga Israelinhon kag gingbisaya sa inra ni Moises ag nagpanghagar sinra sa mga Ehiptohanon it mga alahas nak human sa pilak ag buyawan, pati mga baro. 36 Gingbuot matuor it GINO-O nak maging maatag kag mga Ehiptohanon sa inra, ag gingta-o kag inra ginghagar. Parayan dili, inra ingpangbay-an it mga ari-arian kag mga Ehiptohanon.
37 Ngasing kag mga Israelinhon ay naghalin sa lugar it Gosen nak ingtatawag rang Rameses, sa Ehipto, papagto sa Sucot. Mga sais syentos mil (600,000) nak mga kayake kag nagpanaw halin ruto, puyra pa sa mga kabade ag mga anak. 38 Buko yang kato kag inra ramo dahil inggwa't ibang mga buko Israelinhon nak nagnunot sa inra, pati kag inra maramong kahadupan, grupo-grupo it mga karnero, kambing ag baka. 39 Pagpahuway ninra, gingyuto ninra kag inra minasang arina nak waya't pangpaalsa. Gingraya ninra kali halin sa Ehipto tong sinra ay ingtabog ruto, dahil wayaey sinra it oras nak maghikot pa it inra bayon.
40 Kag rugay it pag-istar it mga Israelinhon ruto sa Ehipto ay ap-at nak gatos ag treyntang (430) tuig. 41 Sa katapusan it katong pang-ap-at nak gatos ag treyntang (430) tuig, imaw nak gador kato kag adlaw tong kag tanang katawuhan it GINO-O ay nagliniwas nak grupo-grupo halin sa duta it Ehipto. 42 Sa suyor it katong gab-i nak kato, gingbantayan nak gador sinra it GINO-O hastang makahalin sinrang tanan sa bansa it Ehipto. Kada bawat tuig, tuna it kato ay ingrurumrom it mga Israelinhon kaling pagbantay sa inra it GINO-O parayan sa pagramyag, bilang pagtahor sa Ida. Tuig-tuig ahiwaton ninra kali hastang sa pagbalhin it inra mga henerasyon.
Kag mga Puyding Mag-iba sa Pista it Pagkaluwas it mga Israelinhon sa Ehipto
43 Nagsiling kag GINO-O kana Moises ag Aaron, “Kali kag mga kasuguan nahanungor sa Pista it Pagkaluwas it mga Israelinhon sa Ehipto:§ 12:43 Basaha sa Glosaryo kag tungor sa “Pista it Pagkaluwas sa Ehipto.”
“Kag mga tawong buko Israelinhon ay indi puyding magkaon. 44 Ugaling kung inggwa kamo it mga nabakay nak ulipon sa inro panimayay ay puyde sinrang magkaon, basta sinra ay natuliey. 45 Pero kag mga nagbisita yang sa inro ag mga suhuyan nak trabahador ay indi puyding magkaon.
46 “Ag kinahangyan nak sa suyor yang it bayay dapat ninrong kaunon kaling karnero. Aya giraya it aber maisot sa liwas. Ag nahanungor sa mga suká it kali, dapat indi ninro gibalion.
47 “Kag tanang Israelinhon ay dapat maghiwat it kaling Pista.
48 “Kung inggwa't tawong buko Israelinhon nak nagsaydo raha sa inro, ag gustong mag-iba sa Pista it Pagkaluwas ninro sa Ehipto ay puyde sinra, basta kag tanang kayake sa inra pamilya ay natuliey. Dahil kung inra kali asunron, pay sinra'y mga Israelinhoney ra. Pero indi nak gador puyde magkaon kag mga waya pa natutuli. 49 Tanan ay naumir it kaling kasuguan, sida man ay matuor nak Israelinhon o katong mga nagsaydo raha agor mag-istar sa inro lugar.”
50 Gingsunor matuor it tanang mga Israelinhon kag tanang gingsugo it GINO-O kana Moises ag Aaron. 51 Ag tong adlaw nak kato gingliwas it GINO-O kag mga Israelinhon sa duta it Ehipto kumporme sa inra lahi nak grupo-grupo.

*12:8 12:8 Dahil sa sugo it Dios dili, huley naayami it mga Israelinhon nak kag pangpaalsa (o “lebadora”) ay simbulo it kayainan, kada bawal nak iyakot sa tinapay para riling pista.

12:9 12:9 It kato batasaney it mga nagdadayaw sa mga dios-diosan kag pagkaon it hilaw ag yinauda nak karne, kada ingbag-o kali it GINO-O para sa mga nagdadayaw sa Ida.

12:11 12:11 Basaha sa footnote para sa Exo. 12:43 ag sa Glosaryo kag tungor sa “Pista it Pagkaluwas sa Ehipto.”

§12:13 12:13 Sa ibang mga linggwahe kag Pista it Pagkaluwas sa Ehipto ay ingtawag rang Pista it Pagligar dahil sa pagligar it Dios sa mga bayay it mga Israelinhon nak inggwa't tanra nak rugo sa mga hamba it inra hagran, ag waya't mamamatay sa inra mga anak.

*12:14 12:14 Ingrurumrom it mga Israelinhon katong sinra ay nagrali-rali paliwas it Ehipto ag obligado nak kaunon kag tinapay nak waya't pangpaalsa.

12:15 12:15 o “lebadora”.

12:22 12:22 Kaling isopo ay usang klase it tanom nak ginggagamit nak pangyanggas sa ugar.

§12:43 12:43 Basaha sa Glosaryo kag tungor sa “Pista it Pagkaluwas sa Ehipto.”