25
KAG TOLDANG DAYAWAN AG PAGDAYAW SA DIOS
Kag mga Inughalar para sa Toldang Dayawan
(Exodo 35:4-9)
Nagsiling ray kag GINO-O kang Moises, “Silingga kag mga Israelinhon nak maghalar sinra sa Ako. Ikaw kag mabaton para sa Ako it mga halar nak gingtata-o it bawat tawo nak hugot sa inra tagipusuon. Imaw kali kag imo abatunon halin sa inra:
buyawan, pilak ag bronse,
mga bunang nak kulay asul, ubi ag puya, pati mga magandang klase it puting bunang nak lino,* 25:4 Kaling lino kag puting bunang halin sa usang mataas nak hilamunon nak nagtutubo ruto sa habig it Suba it Nilo sa Ehipto. Kag tela nak lino ay magandang muyatan ag indi mabasa nak raan pag inagaos.
mga bayukag it kambing,
mga anit it turong karnero nak ingtina it puya, ag mga pinong anit it katong isra nak naambit sa yumba-yumba, 25:5 Kaling isra nak naambit sa yumba-yumba ay dugong nak ingtatawag rang sea cow.
tabla nak akasya,
lana it olibo para sa mga iwag, mga mabangyong buyong para sa inugbanlos nak lana nak ginggagamit it mga saserdote ag para sa mabangyong insenso,
mga alahas nak tuyar sa marmol, pati iba pang mga mamahayong bato nak itakor sa ingsusuksok it Pinaka-mataas nak Saserdote, katong pangibabaw nak baro nak ingtatawag nak epod, 25:7a Kaling yamit nak epod ay human sa maramong kulay. (Basaha sa Exo. 28:6-14.) pati sa pangsukyob sa rughan.Ӥ 25:7b Kaling yamit nak pangsukyob sa rughan ay imaw kag gingtatakuran it doseng alahas bilang simbulo it doseng lahi it mga anak ni Israel. (Basaha sa Exo. 28:15-28.)
“Masunor, pahimu-e Ako sa inra it dayawan ag Ako ay maistar sa tunga ninra. Kumporme sa Ako ipakita sa imo tungor sa hitsura it Toldang Dayawan, pati tanang kagamitan raha, imaw kali kag dapat ninrong himuon.”
Kag Balaan nak Kaban nak Butangan it mga Tanra it Kasugtanan
(Exodo 37:1-9)
10 “Ngasing, nahanungor sa mga kagamitan nak kinahangyan para sa Toldang Dayawan:
“Maghimo kamo it kaban nak akasya. Kag haba ay an-om nak rangaw (3.75 pye o 110 centimetros), kag yapar ay ap-at nak rangaw (2.25 pye o 66 centimetros), imaw ra kag taas. 11 Inro kali apahuptan it purong buyawan, sa suyor ag sa liwas, bag-o kali ribitihan it buyawan palibot sa yuba. 12 Inro kali ahimuan it ap-at nak ragkong talinga nak buyawan ag itakor sa ida ap-at nak siki, tigruha sa magkanyudong habig. 13 Masunor, maghimo ra kamo it pangbadaw nak akasya ag pahuptan ra kali it buyawan. 14 Kaling pangbadaw ay inro isuksok sa mga talinga sa magkanyudong habig it kaban agor kali ay puyding badawan. 15 Kaling pangbadaw ay ruto yang sa mga talinga. Indi ninro kali gitangkason. 16 Pagkatapos, imo ibutang rahang kaban kag ruhang mayapar nak bato, kung hariin isuyat kag mga Kasuguan nak Ako ita-o sa imo, bilang tanra it Ako Kasugtanan sa inro.
17 “Masunor, mahimo kamo it takyob nak purong buyawan para sa Balaan nak Kaban. Kaling takyob ay imaw it maging ingkuran nak ingtatawag nak Ingkuran it Kaluoy, kung hariin mapapasa-inro kag kapatawaran sa inro mga sala. Kag haba it kali ay an-om nak rangaw (3.75 pye o 110 centimetros) ag kag yapar ay ap-at nak rangaw (2.25 pye o 66 centimetros). 18 Kag bawat ugbos it kali ay inro ahimuan it ruhang ingtatawag nak kerubin nak buyawan, 19 tig-usang kerubin sa bawat ugbos. Inro kali apurmahan sa takyob agor kag ruhang kerubin ag kag takyob ay usa yang. 20 Ahimuon ninrong magkaatubang kag ruhang kerubin nak nagmumuyat paubos sa takyob it kaban, nak parehong nakabuka kag mga pakpak nak gingsisinrungan kag takyob. 21 Pag kali ay natapos, butangan sa ibabaw it Balaan nak Kaban, kung hariin ibutang kag ruhang mayapar nak bato nak nasusuyatan it Kasuguan nak Ako ita-o sa imo. 22 Ruto sa takyob nak imaw kag Ingkuran it Kaluoy* 25:22 Kag takyob it Balaan nak Kaban ay imaw it naging ingkuran nak ingtatawag nak Ingkuran it Kaluoy, kung hariin napasa-inra kag kapatawaran sa inra mga sala. Kag manugpatunga yang para rili ay kag Pinaka-mataas nak Saserdote nak usang beses yang kada tuig kag ida pagsuyor sa Pinaka-sagradong Lugar kung hariin kaling Ingkuran it Kaluoy. Inghihimo nida kali sa Adlaw it Katubusan (o “Yom Kippur” sa bisayang Hebreo). Ag parayan diling tanang mga kagamitan ag paghimo it Pinaka-mataas nak Saserdote ay ingpapakita kag Presensya it Dios. (Basaha ra kag Heb. 9:5.) mapakigkita Ako sa imo sa tunga it ruhang kerubin nak asa ibabaw it Balaan nak Kaban, kung hariin nakabutang kag Kasuguan nak Tanra it Kasugtanan. Ruto ra Nako ita-o sa imo kag tanang kasuguan Nako para sa mga Israelinhon.”
Kag Lamesa Para sa Tinapay nak Hinalar sa Atubangan it Dios
(Exodo 37:10-16)
23 Nagpadayon pa kag GINO-O sa pagbisaya, “Maghimo ra kamo it lamesa nak akasya. Kag haba ay limang rangaw (3 pye o 88 centimetros), kag yapar ay ruha ag tunga (1.5 pye o 44 centimetros), ag kag taas ay ap-at nak rangaw (2.25 pye o 66 centimetros). 24 Inro kali apahuptan it purong buyawan ag ribitihan it buyawan sa palibot. 25 Inro kali ahimuan it sanipa paibabaw nak tunga sa rangaw kag yapar (75 milimetros), 25:25-27 Kag sanipa ay bilang pangpatibay sa lamesa. Buko mahadag kung ni-o kag hitsura it kali. Kumporme sa gingsisiling it mga maayam sa bisayang Hebreo, puyde nak kaling sanipa ay palibot sa ibabaw it lamesa o palibot sa tunga it mga siki. Puyde ra nak kaling sanipa nak palibot sa ibabaw it lamesa ay mayapar o mataas (3.75 purgada o 75 milimetros it yapar o taas). bag-o pahuptan ra kali ag ribitihan it buyawan sa palibot. 26 Inro kali ahimuan it ap-at nak ragkong talinga nak buyawan ag itakor sa ap-at nak pusor sa ibabaw it siki. 27 Ruto ninro itakor kaling mga talinga sa mayungot it sanipa pramas suksukan it pangbadaw it mga tawo. 28 Maghimo kamo it kaling pangbadaw nak akasya ag inro ra kali pahuptan it buyawan. Kali kag agamiton sa pagbadaw it lamesa. 29 Masunor, maghimo ra kamo it mga mayukong ag pinggan, pati mga pitsil ag tasa para sa pagbuhos it mga inughalar nak inumon sa atubangan it Dios. Ahimuon ninro kaling tanan sa purong buyawan. 30 Sa ibabaw it lamesa kung hariin permi kag Ako Presensya, ibutang ninro kag hinalar nak Tinapay. 25:30 Kaling hinalar nak tinapay ay mga saserdote yang kag puyde nak magkaon. Sa pagkaon ninra it kali ay ingpapakita kag pagpakig-usa ninra sa Dios.
Kag Kandilerio
(Exodo 37:17-24)
31 “Masunor, nak inro ahimuon ay kag kandilerio nak purong buyawan. Asaysayon ninro kali it bilog, kag puno, yawas, ag mga sanga, pati kag mga butangan it iwag sa tunga it pay buskar nak buyak nak inggwa't pilang alimudong§ 25:31 Kaling bisayang alimudong sa bisayang Bantoanon ay para sa buyak nak waya pa nabuskar. sa palibot. 32 Ahimuan ninro kali it an-om nak sanga, tig-tatlo sa magkanyudo. 33 Kada usa sa an-om nak mga sanga ay magkakainggwa it tatlong kurting buskar nak buyak nak inggwa't pilang alimudong sa palibot bilang pangpaganda.* 25:33 Kag ngayan it kaling buyak ay almendro. 34 Kag yawas it kaling kandilerio ay magkakainggwa it ap-at nak kurting buskar nak buyak nak inggwa't pilang alimudong sa palibot bilang pangpaganda. 35 Abutangan ra ninro it usang buskar nak buyak sa irayom it kada bukó it pares nak sanga. 36 Kag mga buskar nak buyak, alimudong ag sanga ay ahimuon ninrong unay sa yawas ag puno. Bilog kali nak ingsaysay sa purong buyawan.
37 “Bag-o, maghimo kamo it pitong iwag para sa kandilerio, agor mahadag kag atubangan. 38 Pagkatapos, maghimo kamo it mga gamit nak panglimpyo ag pangsayor halin sa purong buyawan. 39 Kag buyawan nak inro agamiton sa pagsaysay it kandilerio ag mga gamit ay treyntay kwatrong (34) kilo. 40 Sunra it maado kag Ako ingpapakita sa imo rili sa baguntor tungor sa hitsura it kaling kagamitan.”

*25:4 25:4 Kaling lino kag puting bunang halin sa usang mataas nak hilamunon nak nagtutubo ruto sa habig it Suba it Nilo sa Ehipto. Kag tela nak lino ay magandang muyatan ag indi mabasa nak raan pag inagaos.

25:5 25:5 Kaling isra nak naambit sa yumba-yumba ay dugong nak ingtatawag rang sea cow.

25:7 25:7a Kaling yamit nak epod ay human sa maramong kulay. (Basaha sa Exo. 28:6-14.)

§25:7 25:7b Kaling yamit nak pangsukyob sa rughan ay imaw kag gingtatakuran it doseng alahas bilang simbulo it doseng lahi it mga anak ni Israel. (Basaha sa Exo. 28:15-28.)

*25:22 25:22 Kag takyob it Balaan nak Kaban ay imaw it naging ingkuran nak ingtatawag nak Ingkuran it Kaluoy, kung hariin napasa-inra kag kapatawaran sa inra mga sala. Kag manugpatunga yang para rili ay kag Pinaka-mataas nak Saserdote nak usang beses yang kada tuig kag ida pagsuyor sa Pinaka-sagradong Lugar kung hariin kaling Ingkuran it Kaluoy. Inghihimo nida kali sa Adlaw it Katubusan (o “Yom Kippur” sa bisayang Hebreo). Ag parayan diling tanang mga kagamitan ag paghimo it Pinaka-mataas nak Saserdote ay ingpapakita kag Presensya it Dios. (Basaha ra kag Heb. 9:5.)

25:25 25:25-27 Kag sanipa ay bilang pangpatibay sa lamesa. Buko mahadag kung ni-o kag hitsura it kali. Kumporme sa gingsisiling it mga maayam sa bisayang Hebreo, puyde nak kaling sanipa ay palibot sa ibabaw it lamesa o palibot sa tunga it mga siki. Puyde ra nak kaling sanipa nak palibot sa ibabaw it lamesa ay mayapar o mataas (3.75 purgada o 75 milimetros it yapar o taas).

25:30 25:30 Kaling hinalar nak tinapay ay mga saserdote yang kag puyde nak magkaon. Sa pagkaon ninra it kali ay ingpapakita kag pagpakig-usa ninra sa Dios.

§25:31 25:31 Kaling bisayang alimudong sa bisayang Bantoanon ay para sa buyak nak waya pa nabuskar.

*25:33 25:33 Kag ngayan it kaling buyak ay almendro.