28
KAG PAGKABANHAW AG MGA PAGPAKITA LIWAT NI HESUS
Kag Pagkabanhaw ni Hesus
(Markos 16:1-8; Lukas 24:1-12; Juan 20:1-10)
Pagkalipas it Adlaw it Inugpahuway, myentras aga-aga pa it adlaw nak Dominggo,* 28:1 Para sa mga lahi it Hudyo kali ay adlawey nak Dominggo, dahil kag inra usang adlaw ay nagtutuna sa pagsugbo ag matatapos sa pagsugbo ray. nagpagto sina Maria Magdalena ag katong usang Maria.
Katong oras mismo it yang gulpi't linog it makusog, dahil nagbaba halin sa langit kag usang anghel it Gino-o nak nagpayungot sa yuyubngan ag ingliger kag batong pangsara ruto bag-o nag-ingkor sa ibabaw it bato. Kag ida uda ay abang siga nak pay kilat ag abang puti kag ida baro. Sa kahadlok it mga sundalong nagbabantay sinra ay nagpanguyog, nagtinumba ag nawar-an it malay nak pay minatay.
Pero nagsiling kag anghel sa mga kabade, “Aya kamo gikahadlok. Ayam nakong inghahanap ninro si Hesus nak inglansang sa krus. Wayaey sida rili, dahil nabanhawey Sida kumporme sa Ida ingsiling! Maley, muyati ninro kag lugar kung hariin ingbutang kag Ida yawas. Pagkatapos ninrong mamuyatan, pagtoy kamo ag ibalita sa Ida mga manugsunor nak Sida ay nabanhawey. Ag mauunay Sida sa inro papagto sa Galileya. Ruto ay makikita ninro Sida. Aya ninro gilimti kaling ako ingsiling sa inro.”
Kada, nagrali-rali sinra it halin sa yubungan. Nahahadlok sinra pero rako ra kag inra kasadya. Paspasan sinra it rayagan papagto sa mga manugsunor ni Hesus para ibalita kag natabo. Habang nagrarayagan sinra, nasapoy ninra it gulpi si Hesus ag ingbugno sinra, “Pariin kamo?” Nagpayungot sinra sa Ida, ag inghuytan ninra kag Ida siki ag ingdayaw Sida. 10 Ingsilinggan sinra ni Hesus, “Aya kamo gikahadlok! Pagtoy ag silinggan kag Ako mga hali nak magpagto nganat sa Galileya. Makikita ninra Ako ruto.”
Kag Balita it mga Sundalong Nagbabantay sa Yuyubngan
11 Pagkahalin it katong mga kabade, kag ibang mga sundalo nak nagbabantay sa yuyubngan ay nagbalik ra sa syudad ag ingbalita sa mga Punong Saserdote kag tanang natabo. 12 Kada nagtinipon kag mga Punong Saserdote ag iba pang mga pinuno it mga Hudyo ag naghinuon kung ni-o kag inra ahimuon. Ingbadaran ninra it husto kag mga sundalo agor tumanon ninra kag inra plano, 13 ag ingsugo ninra kag mga sundalo nak ipamalita. Siling ninra, “Imaw kali kag inro isiling, ‘Katong gab-i habang katuyog kami, nagpagto kag mga manugsunor ni Hesus ag ingtakaw kag Ida yawas.’ 14 Ag aya kamo gikalibog, kung makaabot man kali sa gobernador, kami it bahala, nak magpaintyendi sa inro agor indi kamo maparusahan.” 15 Ngani, ingbaton it mga sundalo katong kwarta ag inghimo kag sugo sa inra. Kada hasta ngasing, imaw pa kali kag ing-iistorya it mga lahi it Hudyo.
Kag Huling Tugon ni Hesus sa Ida mga Disipulos
(Markos 16:14-18; Lukas 24:36-49; Binuhatan 1:6-8)
16 Ngasing, kag onseng disipulos kag nagpagto sa Galileya, sa bukir nak ingtudlo sa inra ni Hesus. 17 Pagkakita ninra kang Hesus, Sida ay inra ingdayaw. Pero kag iba sa inra ay nagdududa gihapon.
18 Nagpayungot sa inra si Hesus ag nagsiling, “Ingtaoy sa Ako kag tanan nak karapatan sa langit ag duta. 19 Kada pagtoy kamo sa tanang mga lahi ag tudluan sinra kung pauno maging manugsunor Nako. Bawtismuhe sinra sa ngayan it Dios nak Tatay, Anak ag Ispirito Santo. 20 Tudlu-e ra sinrang tumanon kag tanang sugo Nako sa inro. Ag tanra-e ninro, Ako ay puat kaibhanan ninro hastang sa katapusan it kalibutan.”

*28:1 28:1 Para sa mga lahi it Hudyo kali ay adlawey nak Dominggo, dahil kag inra usang adlaw ay nagtutuna sa pagsugbo ag matatapos sa pagsugbo ray.