2
Kag Pagpaado ni Hesus sa Yupog
(Mateo 9:1-8; Lukas 5:17-26)
Pagkalipas it pilang adlaw, nagbalik sina Hesus sa syudad it Capernaum. Nagkalat nak raan sa mga tawo ruto kag balita nak sinra ay nag-abotey. Maramong tawo kag nagpinagto kang Hesus ag nagtinipon ruto sa Ida gingdadayunan. Ag napuno it mga tawo kag suyor it kinang bayay hastang sa hagranan, kada indiey makasuyor kag iba. Ag ruto Sida ay nagwali it mga bisaya it Dios sa inra.
It kag Sida ay nagwawali, inggwa't aray-on tan-a sa Ida nak usang yupog nak gingbabadawan sa rudan it ap-at nak tawo. Pero dahil sa kasiot, waya sinra nakapayungot kang Hesus. Kada kag inra yangey ginghuman ay nagsaka sa diskanso sa ibabaw it bayay ag ingyubtan ninra kato sa tungor ni Hesus, agor iyusot katong yupog. Bag-o gingtunton ninra katong ida higraan nak rudan paubos. Pagkakita ni Hesus kung pauno't rako kag inra pagtu-o sa Ida, nagsiling Sida sa yupog, “Doy, gingpatawarey kag imo mga kasal-anan.”
Inggwa ra ruto it mga nag-iingkor nak pilang mga Manunudlo it Kasuguan. Ag pagkarungog ninra it kaling gingbisaya ni Hesus, nagpangutana sinra sa inra sarili, “Asing tuyar magbisaya kaling tawo? Rakong pasipala kali sa Dios! Kaling tawo ay pay nag-aako nak Sida ay kapareho it Dios! Asi, si-o pa it makakapatawar sa mga kasal-anan it tawo, di baga Dios yang?”* 2:7 Basaha sa Isa. 43:25 nak Dios yang kag makakatawar sa mga kasal-anan it tawo.
Pero ayamey ni Hesus kung ni-o kag inra ing-iisip, kada napasiling Sida sa inra, “Asing tuyar kag inro ging-iisip? Ni-o kag mas marali igsiling diling yupog? ‘Ingpatawarey kag imo mga kasal-anan,’ o ‘Bangoney ag ray-on kinang imo rudan ag pumanawey!?’ 10 Ako kali ingpapakita sa inro pramas pamatuuran nak Ako, nak dati pa ay ingtatawagey nak Anak it Tawo, 2:10 Kag tawag nak “Anak it Tawo” ay nabaoy sa Dan. 7:13-14. It kato nakita ni Daniel kag usa sa hitsura it tawo nak kaibahan it Dios sa langit. ay inggwa't karapatan dili sa duta nak magpatawar sa mga kasal-anan.” Kada nagsiling ray Sida sa yupog, 11 “Gingsisiling Nako sa imo, bangoney raha, ag ray-on kinang imo rudan ag pumauliey.”
12 Ag habang nagmumuyat sinra, nagtulay matuor kinang yupog ag nagpanaw. Abang katingaya it katong tanan nak nagmumuyat, ag sinra ay nagdayaw sa Dios nak napasiling, “Aba! Waya pang gador ako nakakita it tuyar kato!”
Kag Pagtawag ni Hesus kang Mateo
(Mateo 9:9-13; Lukas 5:27-32)
13 Pagkatapos it kina, nagbalik ray sa Hesus sa habig it Ragat it Galileya, ag ingragipunan Sida it maramong tawo, kada nagtudlo Sida sa inra. 14 Naghalin si Hesus ruto, ag sa Ida pagpanaw nakita Nida kag usang manugsukot it buhis nak kag ngayan ay Levi, 2:14 Si Levi ay ingtatawag rang Mateo. nak anak ni Alpeo. Sida ay nag-iingkor sa ida pwesto. Nagsiling si Hesus sa ida, “Maley, sunor sa Ako!” Nagtinrog matuor si Levi ag nagnunot sa Ida.
15 Marugay-rugay, habang nagkakaon sina Hesus ag Ida mga manugsunor sa bayay nina Levi, nag-inabot kag maramong manugsukot it buhis ag iba pang mga makasal-anang tawo, ag nagrungan sinra it kaon nina Hesus, dahil maramong tuyar nak tawo kag nagsinunor sa Ida.
16 Nakaabot sa mga Pariseo ag mga Manunudlo it Kasuguan nak nagrurungan it kaon yaki si Hesus sa mga manugsukot it buhis ag iba pang mga makasal-anan. Kada nagpangutana sinra sa mga manugsunor ni Hesus, “Asing nagrurungan Sida it kaon sa mga manugsukot it buhis ag iba pang mga makasal-anang tawo?”
17 Narunggan sinra ni Hesus, kada nagsabat Sida parayan sa usang kabisayahan, “Kag tawo nak waya't sakit ay bukoey kinahangyan kag doktor kundi kag inggwa yang it sakit. Kag rason kung asing nagpali Ako ay para tawagon kag mga makasal-anan, buko para sa mga nag-iisip nak sinra ay maadong tawo.”
Kag Bag-ong Pagtudlo ni Hesus ag kag Yumang Pagtudlo it mga Pariseo
(Mateo 9:14-17; Lukas 5:33-39)
18 Usang adlaw, it katong nagpupuasa kag mga manugsunor ni Juan nak Manugbawtismo§ 2:18 Kag mga Pariseo ay di kustombre nak magpuasa kada Lunes ag Hwebes agor magpakita it inra pagpaubos sa Dios. ag mga manugsunor it mga Pariseo ay inggwa't pilang tawo nak nagpayungot ag nagpangutana kang Hesus, “Asing katong mga manugsunor ni Juan ag mga manugsunor it mga Pariseo ay nagpupuasa, pero kag Imo mga manugsunor ay waya?”
19 Gingsabat sinra ni Hesus, “Asi, sa oras it kasay, mapuasa pa baga kag mga tigkayake kung kaibahan pa ninra kag kayake nak akasayon? Syempre indi! Myentras rahina pa kag kasayon nak kayake ay waya gipupuasa kag mga tigkayake. 20 Pero maabot kag mga adlaw kung sauno abay-oney sa inra kinang kayake nak kasayon, ag imawey kag adlaw nak sinra ay mapuasa.
21 “Waya it naghahakpoy it bag-ong yamit sa yumang baro, dahil maukyo kag bag-ong yamit nak inghakpoy ag lalong marako kag gisi it kinang yumang baro.
22 “Imaw ra, waya it nagsusuyor it bag-ong human nak ayak sa yumang susudlan nak human sa anit it hadop, dahil kung isuyor kina sa yumang susudlan, mayupok kag susudlan, mauudak kag ayak ag indiey mapuyusan kinang susudlan. Kag tamang himuon ay ibutang kag bag-ong human nak ayak sa bag-ong susudlan nak human sa anit it hadop.”
Si Hesus kag Yabaw kisa sa Adlaw it Inugpahuway
(Mateo 12:1-8; Lukas 6:1-5)
23 Usang adlaw nak Sabado nak imaw kag Adlaw it Inugpahuway it mga lahi it Hudyo, naparayan sina Hesus sa triguhan. Ag habang nagrarayan sinra ruto ay nagpuksi kag Ida mga manugsunor it uhay.* 2:23 Basaha ra sa Deu. 23:25. Kumporme sa pagtudlo it mga Pariseo kali ay usang trabaho, kada bawal sa Adlaw it Inugpahuway. 24 Pagkakita it mga Pariseo, nagsiling sinra kang Hesus, “Hay, muyati kag inra inghihimo! Asing inghihimo ninra kag ingbabawal sa Adlaw it Inugpahuway?” 2:24 Ingsisiling it mga pinuno it Hudyo nak Bawal sa inra Kasuguan nak mag-ani sa Adlaw it Inugpahuway, ag kaumir rili kag pagpuksi it ni-o mang klasing uhay.
25 Nagsabat si Hesus, “Waya baga ninro nabasa kag inghimo nina Haring David it katong inggutom sida ag ida mga kanunot? 26 It katong kapanahunan it Pinaka-mataas nak Saserdote nak si Abiatar, ay nagsuyor si David sa Bayay it Dios ag nagbaoy it tinapay nak hinalar sa Dios ag ingkaon, ag ida ra ingpakaon kag ida mga kaibahan. Kumporme sa Kasuguan ni Moises kina ay bawal kaunon it aber sin-o puyra yang sa mga saserdote.” 2:26 Basaha ra sa 1 Sam. 21:1-6.
27 Siling pa ni Hesus, “Ginghimo it Dios kag Adlaw it Inugpahuway alang-alang sa kaanduan it tawo, buko nak kag tawo ay ginghimo para sa Adlaw it Inugpahuway.§ 2:27 Exo. 23:12 ag Deu. 5:14. 28 Kada ngani Ako nak dati pa ay ingtatawagey nak Anak it Tawo kag inggwa it karapatan nak magsiling kung ni-o kag puyding himuon ag indi, sa Adlaw it Inugpahuway.”

*2:7 2:7 Basaha sa Isa. 43:25 nak Dios yang kag makakatawar sa mga kasal-anan it tawo.

2:10 2:10 Kag tawag nak “Anak it Tawo” ay nabaoy sa Dan. 7:13-14. It kato nakita ni Daniel kag usa sa hitsura it tawo nak kaibahan it Dios sa langit.

2:14 2:14 Si Levi ay ingtatawag rang Mateo.

§2:18 2:18 Kag mga Pariseo ay di kustombre nak magpuasa kada Lunes ag Hwebes agor magpakita it inra pagpaubos sa Dios.

*2:23 2:23 Basaha ra sa Deu. 23:25. Kumporme sa pagtudlo it mga Pariseo kali ay usang trabaho, kada bawal sa Adlaw it Inugpahuway.

2:24 2:24 Ingsisiling it mga pinuno it Hudyo nak Bawal sa inra Kasuguan nak mag-ani sa Adlaw it Inugpahuway, ag kaumir rili kag pagpuksi it ni-o mang klasing uhay.

2:26 2:26 Basaha ra sa 1 Sam. 21:1-6.

§2:27 2:27 Exo. 23:12 ag Deu. 5:14.