6
Waya Gikilay-a si Hesus it Ida mga Kasimanwa sa Nazaret
(Mateo 13:53-58; Lukas 4:16-30)
Pagkatapos, naghalin si Hesus ruto ag nagpauli sa Ida sariling banwa kung hariin Sida girako, kanunot kag Ida mga manugsunor. Pag-abot it Adlaw it Inugpahuway ay nagpagto sinra sa sinagoga ag ruto Sida nagtudlo. Maramong mga tawo ruto, ag pagkarungog ninra it Ida mga ingtutudlo ay nagkatingaya sinra ag napasiling,
“Hariin Sida gibaoy it Ida kaayam? Niong kaayam kaling Ida ingtutudlo? Pauno Sida nakakahuman it Ida mga milagro? Buko baga kali katong panray nak anak ni Maria, ag hali* 6:3 o “maguyáng.” nina Santiago, Jose, Judas ag Simon? Ag di baga dili ra sa ato nag-iistar kag Ida mga hali nak kabade?” Ag waya nak gador ninra nakilaya Sida.
Pagkarungog it kali ni Hesus, nagbisaya Sida sa inra, “Kag usang propeta ay ingtatahor aber hariin, puyra yang sa Ida sariling banwa, sa tunga it Ida mga kahalihan ag sa Ida pamilya.” Kada ngani waya Sida nakahuman it maramong milagro ruto puyra sa pilang tawo nak Ida ginghuytan ag gingpaado. Ag natingayang gador Sida dahil waya sinra it pagtu-o sa Ida.
Gingpapanaw ni Hesus kag Ida Doseng Apostoles agor Magbantala
(Mateo 10:5-15; Lukas 9:1-6)
Pagkatapos it kina inglibot nina Hesus kag ibang mga baryo ag nagtudlo. Ag gingtawag Nida kag Ida doseng apostoles, ag sinra ay Ida ingpapanaw it tig-ruha-ruha, ag ingtaw-an Nida it karapatan ag gahom nak magpalayas it mga mayaot.
Sa inra pagpanaw, sinra ay Ida gingtugon nak indi magraya it aber niong gamit, puyra yang sa inra bakulo. Indi ra kuno sinra magraya it bayon nak pagkaon, o magbitbit it binagtong, o magsuksok it kwarta sa inra panghagkos. Indi ra kuno ninra puyding dublihon kag inra suksok nak baro, pero puyde sinrang magsuksok it inra sandalyas. 10 Gingsiling pa sinra ni Hesus, “Pag abatunon kamo it usang tagbayay, ay ruto yangey kamo madayon sa inra bayay hastang maghalin kamo rutong lugar. 11 Kung indi gibatunon o girunggan kag inro ingtutudlo sa usang lugar, ay halin kamo raha. Pero sa inro paghalin ay paypage anay it taybo kag inro siki bilang pamatuor it inro paandam sa inra nak wayaey kamo it salabton sa inra kabuhi.”
12 Kada, nagpanaw sinra ag nagwali nak kag mga tawo ay dapat maghinuysoy sa inra mga kasal-anan. 13 Nagpalayas sinra it maramong mayaot sa mga tawo, ag kag ibang masakit ay ingbanlusan ra ninra it lana it olibo ag gingpaado.
KAG PAGMATAY KANG JUAN NAK MANUGBAWTISMO
(Mateo 14:1-12; Lukas 9:7-9)
14 Waya narugay, narunggan ni Haring Herodes Antipas 6:14 Prinsipe Herodes Antipas kag usa sa mga anak ni Haring Herodes nak Bantog. kag mga inghihimo ni Hesus, dahil Sida ay bantog. Inggwa't mga nagsiling, “Sida kuno ay si Juan nak Manugbawtismo nak nabanhaw, kada inggwa Sida it gahom pramas makahuman it milagro!”
15 Pero kag iba ay nagsiling, “Sida ay si Propeta Elias!”
Ag kag siling ray it iba ay, “Sida ay usang propeta nak tuyar sa mga propeta it katong una!”
16 Pero kag siling ni Haring Herodes Antipas ay, “Ingpapugutaney nako si Juan nak Manugbawtismo! Nabanhaw baga sida?”
17 Nasiling nida kali dahil sa ida inghimo kang Juan it kato. Ida ingparakop si Juan, ingpagapos ag ingpapriso, dahil imaw kag gusto it ida asawa nak si Herodias. Kaling si Herodias kag dating asawa it maguyáng ni Herodes nak imaw si Felipe. Ag parehong ingbuyagan nina Herodes ag Herodias kag inra unang asawa agor sinrang ruha kag maasawa. 6:17 Nagpakasay si Herodias kang Haring Felipe nak ida tiyuhon bag-o nag-iba kang Prinsipe Herodes Antipas nak manghor it kali. 18 Dahil dili, puat ingbibisayahan ni Juan si Herodes nak, “Bawal sa Kasuguan it Dios nak asawahon nimo kag asawa it imo maguyáng.”§ 6:18 Basaha ra sa Lev. 18:16.
19 Kada, nagpahimot si Herodias kang Juan, ag gustong gador nidang ipamatay kali. Ugaling, indi nida kali mahimo, 20 dahil si Juan ay ingtago ni Haring Herodes sa prisuhan. Inghimo nida kali dahil nahadlok sida kang Juan, kumo ayam nida nak kali ay maadong tawo ag balaan. Ag inggwa ra it oras nak gusto nidang magrungog sa ingwawali ni Juan, aber sida ay nakukunsensya sa mga bisaya nak ida narurunggan.
21 Pero it katong huli, nagkainggwa't lugar si Herodias nak tumanon kag ida hanrom. Nag-abot kag kumpli-anyo ni Haring Herodes, ag nagkainggwa't rakong punsyon para sa mga opisyales, mga pinunong sundalo, ag mga dungganong tawo sa probinsya it Galileya. 22 Sa tunga it inra kasadyahan ay nagsuyor ag nagsadaw kag rayagang anak ni Herodias. Namut-an kali ni Haring Herodes ag ida mga bisita.
Kada, napasiling si Haring Herodes sa rayaga, “Hagara kag aber niong imo magustuhan ag ako kali ita-o sa imo!” 23 Ag nagsumpa pa sida, “Aber ni-o kag imo hagaron ay ako ita-o, aber katunga pa it ako gingharian.”
24 Nagliwas anay kaling rayaga ag nagpangutana sa ida nanay, “Nay, ni-o kag ako ahagaron?”
Sabat ni Herodias, “Kag uyo nganat ni Juan nak Manugbawtismo.”
25 Sa nak raan ay nagrayagan kaling rayaga pabalik sa Hari ag nagsiling, “Kag gusto nako nak ita-o nimo sa ako ngasing nak raan ay kag uyo ni Juan nak Manugbawtismo nak nakabutang sa bandihado.”
26 Dahil dili nasubo nak gador si Haring Herodes, pero dahil sa ida gingpromisa sa atubangan it ida mga bisita ay waya sida it gustong baliwayaon kag ida binisayahan sa rayaga. 27 Kada sa nak raan gingpapagto nida sa prisuhan kag usang sundalo ag ingsugo nak bay-on kag uyo ni Juan. Nagpagto katong sundalo sa prisuhan ag ingpugutan si Juan. 28 Gingraya it kali kag uyo ni Juan nak nakabutang sa bandihado ag ingta-o sa rayaga. Pagkabaton nida, ingta-o ray nak raan nida kina sa ida nanay. 29 It katong nabalitaan kali it mga manugsunor ni Juan, gingpagtuan ninra ag ingbaoy kag ida yawas ag ingyubong sa usang pantyon.
KAG MINISTERYO NI HESUS SA PALIBOT IT GALILEYA
Kag Pagpakaon ni Hesus sa Subrang Limang Libo nak Tawo
(Mateo 14:13-21; Lukas 9:10-17; Juan 6:1-14)
30 Ngasing, nagbalikey kag mga apostoles ni Hesus sa Ida, ag nag-uma sinra it tanan nak inra nahimo ag naitudlo. 31 Ag nagsiling si Hesus sa inra, “Kitay, mapagto anay sa usang lugar nak medyo mayado-yado sa karamuan agor makapahuway kamo.” Ida kali gingsiling dahil waya gitutungon kag pag-inabot it mga tawo, ag halos ay nawawar-aney sinra it oras nak makapahuway o makakaon it maado.
32 Kada, nagsakay sinra sa rayapang patabok sa lugar nak waya't mga tawo. 33 Pero nakita sinra it maramong tawo ag naayaman ninra kag inra rumbo, kada nagrali-rali sinra it baktas halin sa iba't-ibang mga banwa, ag kag iba ay nauna pa ruto kana Hesus.
34 Pagrunggo nina Hesus sa habig it baybay, nakita ninra kag abang ramong tawo. Naluoy si Hesus sa inra, dahil sinra ay tuyar sa mga karnero nak waya it manugbantay.* 6:34 Basaha ra sa Bil. 27:17 ag Eze. 34:5. Ag sinra ay Ida ingtudluan it maramong mga bagay.
35 Tong pasugbuhoney kag adlaw, kag Ida mga disipulos ay nagpayungot sa Ida ag nagsiling, “Bukir pa man kali ag haponey. 36 Kada papagtu-a anay kinang mga tawo raha sa inggwa't mga bayay ag sa mga baryo nak asa palibot, pramas makabakay sinra it inra makakaon.”
37 Pero nagsabat si Hesus sa inra, “Kamo it mapakaon sa inra.” 6:37a Basaha ra sa 2 Hari 4:42-44.
Ag nagpangutana sinra, “Hariin ra namo abay-on kag kwartang ibakay it ipakaon sa inrang tanan? Kung mabakay kami it tinapay nak ipakaon sa inra ay halos tuyar sa wayong buyan nak kita 6:37b Kali ay 200 denaryo sa inra kwarta. it trabahador kag amo magagastos!”
38 Nagsiling ray si Hesus sa inra, “Pilang gador kag tinapay nak hina sa inro? Hala, 'toy ag usisa-a anay.”
Pagkausisa ninra ay nagsiling sinra, “Inggwa yang dili sa atong tanan it limang bilog nak tinapay ag inggwa ra it ruhang bilog nak tinapahan nak isra.”
39 Gingpaingkor sinrang tanan ni Hesus it punsok-punsok sa bag-ong tubo yang nak hilamunon. 40 Ngani, kag mga tawo ay nag-iningkor it punsok-punsok. Kag iba ay sanggatos, kag iba ay singkwenta.
41 Gingbaoy ni Hesus kinang limang bilog nak tinapay ag ruhang bilog nak tinapahang isra. Nagtanga Sida sa langit ag nagpasalamat anay sa Dios. Pagkatapos ay Ida gingparti-parti kaling mga tinapay hastang kali ay nagramo ag ingta-o sa Ida mga disipulos agor sinra kag magpana-o sa tanang mga tawo. Ag imaw ra kag Ida inghuman sa ruhang bilog nak tinapahang isra.
42 Nagkinaon sinrang tanan ag nabusog. 43 Pagkatapos, ingpangtipon it mga disipulos kag mga naturang tinapay ag tinapahan nak isra, ag nakapuno pa sinra it doseng tabig.
44 Kag ingbilang yang ninra ruto sa mga nagkaon ay mga kayake nak nag-abot it limang libo.
Kag Pagpanaw ni Hesus sa Ibabaw it Ragat
(Mateo 14:22-33; Juan 6:15-21)
45 Pagkakaon, ingpasakay nak raan ni Hesus kag Ida mga disipulos sa rayapang ag ingpauna sa tabok it ragat papagto sa banwa it Betsayda habang Ida ingpapauli kag mga tawo. 46 Pagkahalin it mga tawo, ausa Sidang nabilin ruto ag nagtukar Sida sa baguntor agor magpangamuyo.
47 It katong gumab-ey asa yaworey kag rayapang nak ingsasakyan it mga disipulos ni Hesus, ag Sida ay nabilin ruto sa takas nak ausa. 48 Nakita ni Hesus nak napapaka-hirapan sa paggaor kag Ida mga disipulos dahil sungsungon kag hangin. Mga bandang alas kwatro it aga,§ 6:48a o “pang-ap-at nak pagrilyebo it gwardya sa gab-i.” Kali ay tuna sa mga bandang alas tres hastang alas sais. natyamparan sinra ni Hesus nak nagpapanaw sa ibabaw it tubi,* 6:48b Basaha ra sa Job 9:8 ag Sal. 77:19. ag pay alampasan tan-a sinra ni Hesus.
49 Pero nakita Sida it Ida mga disipulos nak nagpapanaw sa ibabaw it tubi ag kabi ninra Sida ay murto, kada napaukaw sinra. 50 Tanan sinra ay nakakita sa Ida ag abang kahadlok ninra.
Pero sa nak raan nagbisaya si Hesus sa inra, “Aya kamo gikahadlok! Ako kali! Kusuge kag inro buot!” 51 Masunor, nagsakay Sida sa inra rayapang ag naggulpi it kalma kag hangin. Ag subra kag inra katingaya, 52 dahil waya pa gihapon ninra naisip kung sin-o talaga Sida aber it katong Ida mapakaon kag karuramong tawo it pilang bilog yang nak tinapay, dahil buko pa ninra kali kayang isipon.
Kag Pagpaado ni Hesus sa mga di Sakit sa Genesaret
(Mateo 14:34-36)
53 Pagkatapos, nagtabok sinra sa ragat ag nagrunggo sa lugar it Genesaret ag inra ingsaog kag inra ingsakyan nak rayapang. 54 Pagkasalta ninra, nakilaya nak raan si Hesus it mga taga-ruto, 55 ag gingpamalitang raan sa tanang lugar palibot ruto kag pag-abot Nida. Ag naggayak sinra pramas ray-on kag inra mga masakit, aber katong mga asa rudan, aber hariin man sinrang lugar nak inra narunggan nak hagto si Hesus. 56 Ngani, aber hariin Sida magpagto, sa mga banwa, baryo o bukir man, ay ingraraya it mga tawo kag inra mga di sakit sa inra mga plasa. Nagpapakitluoy sinra sa Ida nak aber pahuytan yang kag gadar it Ida baro 6:56 Basaha ra sa Bil. 15:38-39. agor sinra ay mag-ado. Ag kag tanang mga tawo nak nakahudot rili ay talagang nag-ado.

*6:3 6:3 o “maguyáng.”

6:14 6:14 Prinsipe Herodes Antipas kag usa sa mga anak ni Haring Herodes nak Bantog.

6:17 6:17 Nagpakasay si Herodias kang Haring Felipe nak ida tiyuhon bag-o nag-iba kang Prinsipe Herodes Antipas nak manghor it kali.

§6:18 6:18 Basaha ra sa Lev. 18:16.

*6:34 6:34 Basaha ra sa Bil. 27:17 ag Eze. 34:5.

6:37 6:37a Basaha ra sa 2 Hari 4:42-44.

6:37 6:37b Kali ay 200 denaryo sa inra kwarta.

§6:48 6:48a o “pang-ap-at nak pagrilyebo it gwardya sa gab-i.” Kali ay tuna sa mga bandang alas tres hastang alas sais.

*6:48 6:48b Basaha ra sa Job 9:8 ag Sal. 77:19.

6:56 6:56 Basaha ra sa Bil. 15:38-39.