16
KAG PAGKABANHAW AG MGA PAGPAKITA LIWAT NI HESUS
Kag Pagkabanhaw ni Hesus
(Mateo 28:1-8; Lukas 24:1-12; Juan 20:1-10)
Pagkagab-i nak lipasey kag Adlaw it Inugpahuway,* 16:1 Para sa mga lahi it Hudyo kali ay adlawey nak Dominggo, dahil kag inra usang adlaw ay nagtutuna sa pagsugbo ag matatapos sa pagsugbo ray. si Maria Magdalena, si Salome, ag si Maria nak nanay nina Santiago ay nagbakay it buyong ag pabangyo agor inra ihanra kag yawas para sa pagyubong. Abang aga pa it katong adlaw nak Dominggo 16:2 Sa inra pagbilang kali kag unang adlaw it inra usang dominggo. ay nagpagtoy sinra sa yuyubngan, ag bag-o sinra nakaabot ruto ay tamang pasubatoney kag adlaw. Habang nagpapanaw sinra ay nagpipinangutan-an sinra, “Si-o aboy kag ato mapapangabay nak magpaliger it katong bato sa bungaran it yuyubngan?”
Ugaling mayado-yado pa, naantawey ninra nak katong bato ay napaligirey!
Pagsuyor ninra sa yuyubngan nakita ninra kag usang binata nak nag-iingkor banda sa tu-o. Kali ay nakasuksok it mahaba ag maputi nak baro. Ag hinadlukan sinra.
Pero nagsiling sa inra katong kayake, “Aya kamo gikahadlok! Inghahanap ninro si Hesus nak taga-Nazaret nak inglansang sa krus. Wayaey sida rili, dahil nabanhawey Sida! Muyati ninro kag lugar kung hariin ingbutang kag Ida yawas. Kada pagkatapos ninrong mamuyatan, pagtoy kamo ag ibalita sa Ida mga manugsunor, laloey kang Pedro. Ag mauunay si Hesus sa inro papagto sa Galileya. Ruto ay makikita ninro Sida, kumporme sa Ida ingsiling sa inro it kato.”
Kada, nagrali-rali sinra it halin sa yubungan ag pumakarayagan. Sa inra kahadlok ag katingaya ay nagpinanguyog sinra, kada waya ninra napang-uma-uma aber kanin-ong inra nasapoy kung ni-o kag natabo.
KAG MAHABANG PAGTAPOS IT KALING LIBRO
Kag Pagpakita ni Hesus kang Maria Magdalena
(Mateo 28:9-10; Juan 20:11-18)
[It katong adlaw nak Dominggo nak nabanhawey si Hesus, abang aga pa ay nagpakitaey Sida kang Maria Magdalena nak imaw kag Ida unang ingpakitaan. Imaw kali kag kabade nak gingpaado ni Hesus it katong Ida ingpalayas kag pitong mayaot nak nagsanib sa ida. 10 Pagkatapos nak ida nakita si Hesus ay ida ingpagtuan kag mga manugsunor ni Hesus nak nagpapangalisor pa ag nagtitinibaw. Ag ida ing-uma sa inra kag ida nakita. 11 Pero waya ninra gipatihe kag ingsiling ni Maria nak buhi si Hesus ag nakita kuno nida.
Kag Pagpakita ni Hesus sa Ruhang Disipulos
(Lukas 24:13-35)
12 Masunor, nagpakita ray si Hesus sa ruha Nidang disipulos habang nagbabaktas sa bukir, pero yabot kag Ida hitsura. 13 Ag pagkakita ninra sa Ida ay nagbalik sinra sa Herusalem ag ing-uma ra sa inra mga kaibahan kag inra nakita, pero waya ra sinra gipatihe.
Kag Pagpakita ni Hesus sa Onseng Apostoles
(Mateo 28:16-20; Lukas 24:36-49; Binuhatan 1:3-8)
14 Pagkatapos, nagpakita ray si Hesus sa Ida onseng apostoles habang sinra ay nagkakaon. Sinra ay Ida gingbisayahan dahil sa katugasan it inra tagipusuon, kumo waya ninra gipatihe kag mga ingsiling it mga nakakita sa Ida nak nabanhaw Sida.
15 Ag katong huli nagsiling ra Sida sa inra, “Libot kamo sa bug-os nak kalibutan ag ibantala kag Maadong Balita sa tanang katawuhan. 16 Kung sin-o man kag magtu-o ag magpabawtismo ay maluluwas, pero kag indi magtu-o ay aparusahan it Dios sa adlaw it Ida huling paghusgar sa tawo. 17 Ag imaw kali kag mga pamatuor nak aray-on it mga nagtutu-o sa Ako. Sa paggamit it Ako Pangayan mapalayas sinra it mga mayaot. Mabisaya sinra it mga linggwahe nak waya ninra natun-e. 18 Kung mahuytan ninra kag mga sawa o makainom man sinra it mga di hilo, ay indi sinra mauno. Ag kung ipatong ninra kag inra mga damot sa mga di sakit, sinra ay maado.”
Kag Pagraya it Dios kang Hesus sa Langit
(Lukas 24:50-53; Binuhatan 1:9-11)
19 Pagkatapos it pagbisaya it Ginoong Hesus sa inra, gingraya Sida it Dios sa langit, ag hagto Sida nag-ingkor sa bandang tu-o it Dios. 20 Ag nagpanglibutan kaling mga apostoles ag nagpangwali aber riing lugar nak inra mapagtuan, ag sinra ay gingbubuligan it Gino-o. Ag Ida gingpamatuuran kag inra mensahe parayan sa mga milagrong inra inghuhuman. Dayawon kag Dios.] 16:20 Katong pinaka-unang mga kopya it kaling Maadong Balita ni Markos ay waya naumir sa pagsuyat kag mahabang pagtapos (Mar. 16:9-20.) ag malip-ot nak pagtapos sa Markos. (Mar 16:9-10.) Makikita nato nak kali ay huley narugang.
KAG MALIP-OT NAK PAGTAPOS IT KALING LIBRO
[ Katong tatlong kabade ay nagpagto kana Pedro ag ida mga kaibahan ag nag-uma it inra nakita sa yuyubngan, pati kag gingsiling it katong kayake ruto. Pagkatapos it kali, si Hesus mismo kag nagsugo sa Ida mga manugsunor nak iwali sa bug-os nak kalibutan kag Ida sagrado ag waya gililipas nak mensahe tungor sa kaluwasan nak waya't katapusan.]

*16:1 16:1 Para sa mga lahi it Hudyo kali ay adlawey nak Dominggo, dahil kag inra usang adlaw ay nagtutuna sa pagsugbo ag matatapos sa pagsugbo ray.

16:2 16:2 Sa inra pagbilang kali kag unang adlaw it inra usang dominggo.

16:20 16:20 Katong pinaka-unang mga kopya it kaling Maadong Balita ni Markos ay waya naumir sa pagsuyat kag mahabang pagtapos (Mar. 16:9-20.) ag malip-ot nak pagtapos sa Markos. (Mar 16:9-10.) Makikita nato nak kali ay huley narugang.