2
KAG INGBISAYA NI HESU-KRISTO PARA SA MGA NAGTUTU-O SA PITONG BANWA
Kag Ingbisaya ni Hesu-Kristo Para sa mga Nagtutu-o Ruto sa Epeso
Nagsiling pa Katong nakatinrog sa tunga it pitong buyawan nak butangan it iwag, “Kag imo isuyat sa anghel nak nagbabantay sa mga pagtipon it mga nagtutu-o ruto sa Epeso ay,* 2:1 It katong kapanahunan ni Apostol Juan kaling Epeso kag syudad nak sentro it maramong rayanan. Ag kali ay nabantog dahil inggwa ruto it Templo it Diana (o Artemis). Ngasing, kaling lugar ay nasasakopey it Turkey. Basaha ra sa Glosaryo kag tungor sa “Diana” ag “Epeso.”
“ ‘Ako nak di hudot it pitong bituon sa Ako tuong damot, ag nagpapanaw sa tunga it pitong iwag, kali kag Ako ibisaya sa imo.
“ ‘Ayam Nako kag parayan it inro pagpangabuhi. Mahugor ag matinis-anon kamo sa inro pagsunor sa Ako. Ako ra naayaman kung pauno ninro paindian kag mga naghihimo it kayainan, ag ingpupurbahan katong mga nagsisiling nak sinra ay mga apostoles kuno, pero buko. Ngani, ayamey ninro nak sinra ay nagbibinakak yang. Gingtiis ninro kag tanang hirap alang-alang sa Ako, ag nagpursige kamo sa inro pagtu-o nak waya giyuda.
“ ‘Pero inggwa Ako it buko gusto sa parayan it inro pagpangabuhi. Kag inro pagpalangga sa Ako ay bukoey pareho it tong una. Kada ngani rumruma ra ninro kag inro rakong pagpalangga sa Ako it kato, ag maghinuysoy kamo ag magbalik sa dating maadong ginghihimo. Ugaling kung indi kamo maghinuysoy, Ako ay mapanha raha sa inro para bay-on kinang inro iwag sa tamang lugar. Pero inggwa ra Ako it namumut-an sa inro. Inro inglalabanan kag kahuhudang pamatasan it mga ingtatawag nak Nicolaytanhon 2:6 Kaling mga Nicolaytanhon kag usang grupo it tawo it katong kapanahunan ni Apostol Juan nak nagtutudlo nak kag mga Kristyano kuno ay puyding magsunor gihapon sa inra mga mayaing hanrom ag magtuman sa mga dios-diosan, aber nagsusunor kuno kang Kristo. nak Ako ra inglalabanan.
“ ‘Kada, kamo nak nagrurungog, panimati kamo it maado sa ingsisiling it Ispirito it Dios sa mga pagtipon it mga nagtutu-o. Kung sin-o man kag maraog sa kayainan, ay ataw-an Nako it pribilehiyo nak magkaon it bunga it puno nak nagtata-o it kabuhi, 2:7 Basaha ra sa Hen. 2-3. nak nagtutubo hagto sa Paraiso sa lugar it Dios.’ ”
Kag Ingbisaya ni Hesu-Kristo Para sa mga Nagtutu-o Ruto sa Esmirna
Ag Sida ray ay nagsiling, “Kag imo isuyat sa anghel nak nagbabantay sa mga pagtipon it mga nagtutu-o ruto sa Esmirna ay,§ 2:8 It katong kapanahunan ni Apostol Juan kaling Esmirna kag magandang syudad kung hariin maramo kag nagdadayaw sa Emperador it Roma. Ngasing, kaling lugar ay nasasakopey it Turkey ag ingtatawag nak Izmir.
“ ‘Ako kag Una ag kag Huli. Ako ra kag namatay ag nabanhaw, ag kali kag Ako ibisaya sa imo.
“ ‘Ayam Nako kag inro kahirapan ag kapobrehon, pero sa kamatuuran, kamo ay mayaman sa ispiritual. Ako ra naayaman nak inggwa't mga lahi it Hudyo nak nagmamayain sa inro. Ugaling sinra ay buko klarong Hudyo dahil sinra ay buko mga sinakupan it Dios, kundi mga sinakupan ni Satanas.* 2:9 “mga sinakupan ni Satanas”: Kag ingsuyat sa bisayang Griyego ay “sinagoga ni Satanas.”
10 “ ‘Daey kamo gikahadlok sa kahirapan nak inro maaguman. Maghanraey kamo, ag mag-andam! Dahil kag iba sa inro ay ipapriso ni Satanas agor kag inro pagtu-o ay mapupurbahan. Kinahangyan nak aantusan ninro kina sa suyor it sampuyong adlaw. Pero magpaninrugan kamo sa inro pagtu-o sa Ako hastang kamatayon, ag bilang kuruna ataw-an Nako kamo it kabuhi nak waya't katapusan.
11 “ ‘Kada, kamo nak nagrurungog, panimati it maado sa mga ingsisiling it Ispirito it Dios sa mga pagtipon it mga nagtutu-o. Kung sin-o man kag maraog sa kayainan, ay ataw-an Nako it pribilehiyo nak indi maaguman kag ingtatawag nak pangruhang kamatayon nak imaw kag waya't katapusang pagparusa.’ ”
Kag Ingbisaya ni Hesu-Kristo Para sa mga Nagtutu-o Ruto sa Pergamo
12 Ag Sida ray ay nagsiling, “Kag imo isuyat sa anghel nak nagbabantay sa mga pagtipon it mga nagtutu-o ruto sa Pergamo ay, 2:12 It katong kapanahunan ni Apostol Juan kaling Pergamo kag kapitolyo sa probinsya it Asya ag kag mga taga-Roma ay inggwa't kuta ruto sa tumbo it mataas nak baguntor. Ngasing, kaling lugar ay nasasakopey it Turkey ag ingtatawag nak Bergama.
“ ‘Ako ay inggwa't espada nak dubli it tayom, ag imaw kali kag Ako ibisaya sa imo.
13 “ ‘Ayam Nako kung hariin kamo nakaistar. Kag inro banwa ay nupay trono ni Satanas. Pero aber tuyar, kamo ay padayon nak nagpapaninrugan sa inro pagtu-o sa Ako. Ag waya gihapon ninro Ako gigtalikri, aber tong gingmatay ninra kag inro hali sa pagtu-o nak si Antipas, nak matutom sa pagpamatuor tungor sa Ako raha sa inro banwa nak ingpapamunuan ni Satanas.
14 “ ‘Pero inggwa gihapon Ako it pilang butang nak buko Nako gusto sa parayan it inro pagpangabuhi, kumo kag iba sa inro ay nagsusunor gihapon sa ingtudlo it propeta nak si Balaam 2:14a Si Balaam kag usang propeta nak nagtudlo it yain ag nagkampi sa mga naglaban sa mga Israelinhon it katong sinra ay naghalin sa Ehipto. (Basaha ra sa Bil. 25:1-2; 31:16.) it kato. Ida ingtudluan kag hari it Moab nak si Balak§ 2:14b Si Balak kag hari it Moab nak naglaban sa mga Israelinhon it katong sinra ay naghalin sa Ehipto. (Basaha ra sa Bil. 22:4-5,7.) kung pauno tintaron kag mga inapo ni Israel nak magpakasala. Kada ngani si Balak kag nagraya sa inra para makikaon sa mga pagkaon nak hinalar sa mga dios-diosan ag mag-ubay hagto sa mga buko inra klaro nak asawa. 15 Ag imaw ra hina sa inro, inggwa it mga nagsusunor sa mga kahuhudang panudlo it katong mga Nicolaytanhon. 16 Kada maghinuysoy kamo. Ugaling kung indi kamo gihinuysoy, Ako ay mapanhang raan sa inro ag Ako agamiton kag espada nak nagliliwas sa Ako yuba* 2:16 Kag gustong bisayahon it kaling matayom nak espada nak nagliliwas sa Ida yuba ay kag Ida bisaya ay gamhanan. sa paglaban sa inro nak naghihimo it kina.
17 “ ‘Kada, kamo nak nagrurungog, panimati it maado sa ingsisiling it Ispirito it Dios sa mga pagtipon it mga nagtutu-o. Kung sin-o man kag maraog sa kayainan, ay ataw-an Nako it pagkaon nak ingtago sa langit nak ingpapatuyar sa “manna.” 2:17a Kinang “manna” kag pagkaon halin sa langit nak ingta-o it Dios sa Ida katawuhan tong ingliwas sinra sa Ehipto. Nagpapati kag mga lahi it Hudyo nak kag maisot nak parti it manna ay ingtago hastang sa pag-abot it Mesiyas sa palaabutong panahon. Inra ingpapaabot nak sa Ida pag-abot ay Sida kag mapakaon ray sa inra it kaling manna. (Basaha ra sa Exo. 16:1-34 ag Sal. 78:25.) Ag kada usa ay ataw-an ra it puting bato. Ag sa bawat bato 2:17b It kato kag mga bato ay inggwa it maramong puyos sa inra kultura. Halimbawa, kali ay inggagamit bilang tanra nak magsuyor sa usang punsyon o bilang tanra nak ingtata-o it dungganon nak tawo kung sida ay usang Manraraog. Kada kag gustong bisayahon it ingtaong bato dili sa Pahadag ay kag ingtaw-an it kina ay sinakupan it Manraraog, kada puyding magsuyor sa langit. nak Ako ita-o ay nakasuyat hina kag bag-ong ngayan nak buko ayam it iba, puyra yang katong tawo nak ataw-an it kina.’ ”
Kag Ingbisaya ni Hesu-Kristo Para sa mga Nagtutu-o Ruto sa Tiatira
18 Ag Sida ray ay nagsiling, “Kag imo isuyat sa anghel nak nagbabantay sa mga pagtipon it mga nagtutu-o ruto sa Tiatira ay,§ 2:18 It katong kapanahunan ni Apostol Juan kaling Tiatira kag usang syudad nak nabantog kung hariing sinra ay nagbabaligya it iba't-ibang mga butang nak inra inghuman, kinurtihan, sinaysay ag hinaboy. Ngasing, kaling lugar ay nasasakopey it Turkey ag ingtatawag nak Akhisar.
“ ‘Ako kag Anak it Dios nak kag mata ay pay kayado nak nagbabaga ag kag siki ay pagkarilag nak nupay dinalisay nak tanso. Ag kali kag Ako ibisaya sa imo.
19 “ ‘Ayam Nako kag parayan it inro pagpangabuhi. Kamo ay mapinalanggaon, inggwa it pagtu-o, nagsiserbisyo sa usa'g-usa ag matinis-anon sa mga hirap nak inro nadadangatan. Naayaman ra Nako nak kag inro inghihimo ngasing ay mas maado kisa it katong una.
20 “ ‘Pero inggwa Ako it buko gusto sa parayan it inro pagpangabuhi, kumo inggwa it usang kabade raha sa inro nak ingtatawag nak Jezebel,* 2:20a Kaling kabade ay ingpapatuyar it katong una pang Jezebel nak kag pamatasan ay talagang mayain ag nagkukuntra sa kabubut-on it Dios. (Basaha sa 1 Hari 21:1-25.) nak inro ingsusugtan nak magtudlo sa inro it buko matuor. Ida ingkikilaya kag ida sarili nak sida kuno kag gingsugo it Dios nak magbisaya. 2:20b “kag gingsugo it Dios nak magbisaya”: Kag ingsuyat sa bisayang Griyego ay “sida kuno ay propeta.” Pero sa kaklaruhan ida yang ingyayaag ag ingluluko kag mga nagsiserbisyo sa Ako parayan sa ida pagtudlo sa inro nak puyding mag-ubay sa buko inro klaro nak asawa, ag makikaon it mga pagkaon nak hinalar sa mga dios-diosan. 21 Ako sida ingtataw-an it pagkakataon nak maghinuysoy, pero indi gihapon sida gitungon sa ida pag-ubay sa buko ida sariling asawa.
22 “ ‘Kada gani muyati ninro, ataw-an Nako sida it sakit pramas indi sida makahalin sa ida higraan. Ag katong mga naghuhuman it imoralidad nak kaibahan nida kag maantos it subrang hirap kung indi sinra maghinuysoy sa inra malaw-ay nak paghiwas. 23 Ako ra apangwagiton katong tanang nupay ida mga anak nak nagsusunor sa ida mga inghihimo nak mayain. Ag parayan dili maayaman it tanang pagtipon it mga nagtutu-o nak Ako kag nakakakita it tanang ing-iisip ag inghahanrom it tawo. Ag Ako ra ataw-an it tamang kabadaran kag bawat usa, suno sa inra nahimo.
24 “ ‘Pero para sa inro raha sa Tiatira, kamo nak waya naraya it kinang inra panudlo, kada waya ninro natun-e kag inra ingsisiling nak marayom nak kaisipan halin kang Satanas, ay wayaey Ako't dapat irugang sa Ako mga sugo sa inro. 25 Ugaling, kag Ako yang masisiling sa inro ay padayon ninro nak apanghuytan kag inro pagtu-o sa Ako hastang sa Ako pagbalik.
26 “ ‘Kung sin-o man kag maraog sa kayainan, ag magpadayon sa pagtuman it Ako kabubut-on hastang sa katapusan, ay Ako ataw-an it karapatan nak maggahom sa mga nasyon, 27 tuyar sa pagta-o sa Ako it karapatan it Ako Tatay.
“ ‘ “Sida ra kag magahom sa inra tuyar sa di rayang pamakoy nak bakal,
nupay tawong nagbubuong it kuyon.” ’ 2:27 Sal. 2:8-9. Tuyar kali kag matatabo sa tanang tawo nak waya gipapasakop sa Dios.
28 “ ‘Ag tuyar sa pagta-o sa Ako it karapatan it Ako Tatay ay imaw ra kag Ako pagta-o sa inra it tala nak nakikita sa aga-aga.§ 2:28 It katong kag mga naggagahom sa mga nasyon ay mga taga-Roma ag kag inra pagkilaya dili sa tala ay bilang simbulo it pagraog.
29 “ ‘Kada, kamo nak nagrurungog, panimati kamo it maado sa ingsisiling it Ispirito it Dios sa mga pagtipon it mga nagtutu-o.’ ”

*2:1 2:1 It katong kapanahunan ni Apostol Juan kaling Epeso kag syudad nak sentro it maramong rayanan. Ag kali ay nabantog dahil inggwa ruto it Templo it Diana (o Artemis). Ngasing, kaling lugar ay nasasakopey it Turkey. Basaha ra sa Glosaryo kag tungor sa “Diana” ag “Epeso.”

2:6 2:6 Kaling mga Nicolaytanhon kag usang grupo it tawo it katong kapanahunan ni Apostol Juan nak nagtutudlo nak kag mga Kristyano kuno ay puyding magsunor gihapon sa inra mga mayaing hanrom ag magtuman sa mga dios-diosan, aber nagsusunor kuno kang Kristo.

2:7 2:7 Basaha ra sa Hen. 2-3.

§2:8 2:8 It katong kapanahunan ni Apostol Juan kaling Esmirna kag magandang syudad kung hariin maramo kag nagdadayaw sa Emperador it Roma. Ngasing, kaling lugar ay nasasakopey it Turkey ag ingtatawag nak Izmir.

*2:9 2:9 “mga sinakupan ni Satanas”: Kag ingsuyat sa bisayang Griyego ay “sinagoga ni Satanas.”

2:12 2:12 It katong kapanahunan ni Apostol Juan kaling Pergamo kag kapitolyo sa probinsya it Asya ag kag mga taga-Roma ay inggwa't kuta ruto sa tumbo it mataas nak baguntor. Ngasing, kaling lugar ay nasasakopey it Turkey ag ingtatawag nak Bergama.

2:14 2:14a Si Balaam kag usang propeta nak nagtudlo it yain ag nagkampi sa mga naglaban sa mga Israelinhon it katong sinra ay naghalin sa Ehipto. (Basaha ra sa Bil. 25:1-2; 31:16.)

§2:14 2:14b Si Balak kag hari it Moab nak naglaban sa mga Israelinhon it katong sinra ay naghalin sa Ehipto. (Basaha ra sa Bil. 22:4-5,7.)

*2:16 2:16 Kag gustong bisayahon it kaling matayom nak espada nak nagliliwas sa Ida yuba ay kag Ida bisaya ay gamhanan.

2:17 2:17a Kinang “manna” kag pagkaon halin sa langit nak ingta-o it Dios sa Ida katawuhan tong ingliwas sinra sa Ehipto. Nagpapati kag mga lahi it Hudyo nak kag maisot nak parti it manna ay ingtago hastang sa pag-abot it Mesiyas sa palaabutong panahon. Inra ingpapaabot nak sa Ida pag-abot ay Sida kag mapakaon ray sa inra it kaling manna. (Basaha ra sa Exo. 16:1-34 ag Sal. 78:25.)

2:17 2:17b It kato kag mga bato ay inggwa it maramong puyos sa inra kultura. Halimbawa, kali ay inggagamit bilang tanra nak magsuyor sa usang punsyon o bilang tanra nak ingtata-o it dungganon nak tawo kung sida ay usang Manraraog. Kada kag gustong bisayahon it ingtaong bato dili sa Pahadag ay kag ingtaw-an it kina ay sinakupan it Manraraog, kada puyding magsuyor sa langit.

§2:18 2:18 It katong kapanahunan ni Apostol Juan kaling Tiatira kag usang syudad nak nabantog kung hariing sinra ay nagbabaligya it iba't-ibang mga butang nak inra inghuman, kinurtihan, sinaysay ag hinaboy. Ngasing, kaling lugar ay nasasakopey it Turkey ag ingtatawag nak Akhisar.

*2:20 2:20a Kaling kabade ay ingpapatuyar it katong una pang Jezebel nak kag pamatasan ay talagang mayain ag nagkukuntra sa kabubut-on it Dios. (Basaha sa 1 Hari 21:1-25.)

2:20 2:20b “kag gingsugo it Dios nak magbisaya”: Kag ingsuyat sa bisayang Griyego ay “sida kuno ay propeta.”

2:27 2:27 Sal. 2:8-9. Tuyar kali kag matatabo sa tanang tawo nak waya gipapasakop sa Dios.

§2:28 2:28 It katong kag mga naggagahom sa mga nasyon ay mga taga-Roma ag kag inra pagkilaya dili sa tala ay bilang simbulo it pagraog.