9
KAG PLANO IT DIOS PARA SA MGA LAHI IT HUDYO
Dahil ako ay nagpakig-usay kang Kristo, kada kag ako ingsisiling sa inro ay klaro ag buko pagbinakak. Ngani, kag ako kunsensya ra ay gingtutuytuyan it Ispirito Santo ag nagpapamatuor tungor hina. 2-3 Abang rakong gador kag ako pagkasubo nak pay perming mahapros kag ako tagipusuon, dahil sa kawar-an it pagtu-o it ako mga kalahing Hudyo. Kung puyde tan-a, hanraey ako nak parusahan it Dios ag ibuyag kang Kristo agor sinra nak ako mga hali sa rugo ay maluwas. Kaming mga lahi it Hudyo nak mga inanak ni Israel ay imaw kag gingpili it Dios it kato pramas aakuon nak Ida mga anak,* 9:4 o “ampon.” (Basaha ra sa Rom. 8:15a.) nak kung hariin Ida gingpakita kag Ida kahimayaan, ginghimuan it mga kasugtanan, gingtugyanan it Kasuguan, tamang parayan kung paunong dayawon Sida, pati Ida mga piling promisa. Kaibahan raha kag amo dungganong ginikanan, ag sa inra naghalin kag usa nak imaw it inghalinan ni Kristo tong Sida ay naging tawo. Kadayaw-dayaw kag Dios nak naggagahom sa tanan hastang sa waya't katapusan. Kabay pa.
Pero bad-ey giisipa nak kumo buko tanang ako kalahing Hudyo ay waya it pagtu-o kang Kristo, kada katong gingpromisa it Dios sa inra it kato ay waya natupar. Buko tuyar! Dahil buko tanang mga inanak ni Israel ay puyding magsiling nak sinra ay ida matuorey nak mga inanak sa ispiritwal. 9:6 Kaling mga ingtatawag nak “ida matuorey nak mga inanak sa ispiritwal” ay mga inanak ni Israel nak nagtutu-o sa Dios ag nagsusunor sa Ida tuyar sa inra ginikanan nak si Israel. Sida kag apo ni Abraham nak dating tinawag rang Jacob. Imaw ra, buko tanang mga inanak ni Abraham ay ingbilang nak Ida matuorey nak mga inanak sa ispiritwal, kumo gingsiling it Dios kang Abraham,
“Kang Isaac yang nak gador mahalin kag imo lahi nak maraya it imo pangayan.” 9:7 Hen. 21:12.
Kag gustong bisayahon it kali ay buko tanang mga inanak ni Abraham ay ingbibilang nak matuor nak mga inanak Nida, kundi kag mga inanak yang ni Isaac nak natawo bilang katuparan it gingpromisa it Dios sa ida. Dahil kali ra kag gingpromisa it Dios kang Abraham tungor kang Isaac,
“Sigurado nak mabalik Ako sa inro sa masunor nak tuig
sa tuyar rang panahon,
ag si Sara ay maanak it usang kayake.Ӥ 9:9 Hen. 18:10,14.
10 Ag buko yang kina, rumruma ra ninro kag natabo sa kapir nak ing-anak ni Rebeca sa ida asawa nak imaw kag ato ginikanan nak si Isaac. 11 Dahil bag-o ianak katong kapir, ag waya pa sinra it nahihimong maado ag mayain, kag usa sa inra ay gingpiliey it Dios pramas kag ingbuot Nida para rutong usa ay matutupar. 12 Ag Ida gingpaabot kali kang Rebeca bag-o sinra ging-anak, sa pagsiling nak,
“Kag maguyang kag maserbisyo sa manghor.”* 9:12 Hen. 25:23.
Kali ay ingpauna it siling it Dios sa ida agor ipakita nak kag pagpili it Dios sa tawo ay halin yang sa Ida pagbuot, ag buko dahil sa inra mga maadong buhat. 13 Ag nakasuyat ra sa Sagradong Kasuyatan nak nagsiling kag Dios,
“Gingpalangga Nako si Jacob, pero hangit Ako kang Esau.” 9:13 Mal. 1:2-3.
14 Ay ni-o ngasing kag ato masisiling? Masisiling baga nato nak buko tama kag ginghimo it Dios? Syempre indi nato masiling nak buko tama! 15 Dahil kag ingsiling it Dios kang Moises ay,
“Gingpapakita Nako kag Ako pagpalangga ag kaluoy
sa si-o mang Ako apilion.” 9:15 Exo. 33:19.
16 Kada, maayaman nato nak kag pagpili it Dios sa tawo ay buko basi sa kagustuhan it tawo o sa ida pagpangabudlay, kundi sa kaluoy it Dios sa tawo. 17 Kumo kag nakasuyat ra sa Sagradong Kasuyatan tungor sa gingsiling it Dios kang Paraon nak Hari it Ehipto ay,
“Ingbutang ka Nako sa mataas nak posisyon,
agor ipakita kag Ako rakong gahom.
Ag kag Ako ngayan ay mabantog sa ibabaw it kalibutan.Ӥ 9:17 Exo. 9:16.
18 Kada ngani nakikita nato nak gingkakaluy-an it Dios kag aber si-o nak gusto Nidang kaluy-an, ag gingpapatugas Nida kag tagipusuon it aber si-o nak gusto Nidang patugason.
19 Pero sabaling inggwa't iba sa inro nak gustong magsiling, “Ay kung tuyar asing abasuyon it Dios kag tawo? Dahil si-o ara kag mapaindi sa kabubut-on it Dios?” 20 Ay kag ako isabat ay, “Ikaw bilang tawo yang, sin-o ka nak mareklamo sa Dios? Halimbawa, di karapatan baga kag kuyon nak magreklamo sa naghuman sa ida sa pagsiling, ‘Ay asi? Asing ginghuman nimo akong tuyar it kali?’ ” 21 Ay dey baga kag manughuman it kuyon ay inggwa't karapatang magkurti it aber niong klasi it butangan halin sa usang hinalong yunang, mamahayon o baratuhon man? Matuor kina!
22 Ay imaw ra kag Dios. Kung gusto Nida nak ipakita kag Ida gahom ag kahangit sa kasal-anan parayan sa ibang mga tawo nak Ida pinili pramas parusahan, ay inggwa Sida it karapatan nak himuon kina. Ag kung agustuhon ra Nida nak pahabaon anay kag Ida pasensya it paghuyat habang ingtitiis Nida kag tanang kayainan nak inra ginghihimo, bag-o ipatupar kag parusa sa inra, ay puyde ra. 23 Matuor! Ag puyding himuon kina it Dios agor lalong ipakita Nida kag karako it Ida kahimayaan sa mga tawo nak Ida akaluy-an, nak Ida ra pinili, agor sinra ay maagom it kahimayaan sa langit. 24 Ag kita ay kaumir dili, dahil kita kag Ida gingtawag pramas makilaya Sida, kaming mga lahi it Hudyo, pati kamo rang mga buko. 25 Imaw kag gingpasuyat it Dios kang Propeta Oseas tungor sa mga buko Hudyo, nak nagsisiling,
“Kamo nak dating tinawag nak ‘buko Ako katawuhan,’
ay Akoey ingtatawag nak, ‘Ako katawuhan.’
Ag kag mga tawo nak dati ay ‘buko Nako palangga,’
ay ngasing ay ‘Akoey ingpapalangga.’ ”* 9:25 Ose. 2:23.
26 Ag nagsiling ra si Propeta Oseas,
“Kag mga tawo halin sa lugar nak datey Ako ingsilinggan nak,
‘Kamo ay buko Ako katawuhan,’
ay maabot kag adlaw kung sauno Nako sinra asilinggan nak,
‘Kamo ay mga anak Nako, Ako nak imaw kag buhi nak Dios.’ ” 9:26 Ose. 1:10.
27 Ag sa huli, nagbisaya ra it makusog si Propeta Isaias tungor sa mga lahi it Hudyo, nak mga inanak ni Israel.
“Aber kag ramo it mga inanak ni Israel ay tuyar
it ramo sa mga baybay sa habig it ragat,
ay apila yang gihapon kag maluluwas,
28 kumo atuparon it Ginoong Dios kag Ida pagparusa
sa mga tawo sa kalibutan,
ag apairayon Nida kali nak inggwa't pagpaninrugan
nak matatabo sa nak raan.” 9:27-28 Isa. 10:22-23.
29 Ag imaw ra kag unang gingbisaya ni Propeta Isaias. Siling Nida,
“Kung kag Makagagahom nak Dios ay waya gisugot
nak matutura kag apila nak mga lahi it Hudyo,
ay kitang tanan tan-a ay nawagitey sa ibabaw it kalibutan,
tuyar sa natabo sa mga taga-Sodoma ag Gomora.”§ 9:29 Isa. 1:9. Kag istorya tungor sa Sodoma ag Gomora ay raha sa Hen. 19:24-25. Basaha ra sa Glosaryo kag tungor sa “Sodoma ag Gomora.”
Kag mga Lahi it Hudyo ay Waya it Pagtu-o kang Kristo
30 Ay ni-o ngasing kag ato masisiling? Kag ato masisiling ay kag mga buko Hudyo nak waya gititinguha nak maging matarong sa pagmuyat it Dios, ay imaw yaki kag naging matarong parayan sa pagtu-o kang Kristo. 31 Pero kaming mga inanak ni Israel,* 9:31 o “mga lahi it Hudyo.” nak nagtitinguha nak maging matarong sa pagmuyat it Dios parayan sa pagtuman it Kasuguan, ay imaw it waya nakaagom it pagka-matarong. 32 Ay asi? Dahil waya gigbabasihan it ako mga kasimanwa kag inra pagiging matarong sa pagtu-o, kundi sa inra pagtuman it maadong buhat, kada tong narunggan ninra kag tungor kang Kristo, Sida ay pay usang marakong bato nak narurusmuan ninra. 33 Ag kali ay tuyar nak gador sa nakasuyat sa Sagradong Kasuyatan, nak ingsiling it Dios,
“Panimati it maado! Mabutang Ako it usang bato sa Sion, 9:33a It katong una pa kag usang baguntor sa tunga it Herusalem ay Sion kung hariin ingpatugrok ni Haring Solomon kag Templo. Herusalem kag pinaka-syudad it mga lahi it Hudyo ag kag ingpapatungran it kaling bato ay si Hesu-Kristo nak imaw kag inra marurusmuan. Matatabo kali dahil indi nak gador sinra magpati nak Sida kag Anak it Dios nak mapaali agor maagom it kaparusahan nak dapat tan-a ay para sa tawo. (Basaha ra sa Rom. 11:26.)
usang marakong bato nak marurusmuan ninra,
ag imaw ninra it ikakayain.
Pero kag tawo nak nagtutu-o sa Ida,
ay indi nak gador sida ikahuda.” 9:33b Isa. 8:14; 28:16.

*9:4 9:4 o “ampon.” (Basaha ra sa Rom. 8:15a.)

9:6 9:6 Kaling mga ingtatawag nak “ida matuorey nak mga inanak sa ispiritwal” ay mga inanak ni Israel nak nagtutu-o sa Dios ag nagsusunor sa Ida tuyar sa inra ginikanan nak si Israel. Sida kag apo ni Abraham nak dating tinawag rang Jacob.

9:7 9:7 Hen. 21:12.

§9:9 9:9 Hen. 18:10,14.

*9:12 9:12 Hen. 25:23.

9:13 9:13 Mal. 1:2-3.

9:15 9:15 Exo. 33:19.

§9:17 9:17 Exo. 9:16.

*9:25 9:25 Ose. 2:23.

9:26 9:26 Ose. 1:10.

9:28 9:27-28 Isa. 10:22-23.

§9:29 9:29 Isa. 1:9. Kag istorya tungor sa Sodoma ag Gomora ay raha sa Hen. 19:24-25. Basaha ra sa Glosaryo kag tungor sa “Sodoma ag Gomora.”

*9:31 9:31 o “mga lahi it Hudyo.”

9:33 9:33a It katong una pa kag usang baguntor sa tunga it Herusalem ay Sion kung hariin ingpatugrok ni Haring Solomon kag Templo. Herusalem kag pinaka-syudad it mga lahi it Hudyo ag kag ingpapatungran it kaling bato ay si Hesu-Kristo nak imaw kag inra marurusmuan. Matatabo kali dahil indi nak gador sinra magpati nak Sida kag Anak it Dios nak mapaali agor maagom it kaparusahan nak dapat tan-a ay para sa tawo. (Basaha ra sa Rom. 11:26.)

9:33 9:33b Isa. 8:14; 28:16.