15
Kag Pagtapos sa Suyat
Ngasing, kita nak matibay ag marayom kag pagkaintyendi tungor sa pagtu-o ay kinahangyan nak batunon kag mga kahinayan it mga hali nak mayuda kag pagtu-o. Ag buko yang kag inro sariling kagustuhan kag dapat tumanon. Kundi ato ra isaalang-alang kag hanrom it iba, basta kina ay para sa ikakaado ag ikakapakusog sa inra pagtu-o. Kumo aber si Kristo ay waya gisusunor sa Ida sariling kagustuhan yang, kumporme sa nakasuyat sa Sagradong Kasuyatan tungor sa Ida, nak nagsiling,
“O Dios, pag Ikaw ay inglilibak, Ako kag nahahaprusan.”* 15:3 Sal. 69:9.
Aya gilimti nak tanang gingpasuyat it Dios it kato sa Sagradong Kasuyatan ay imaw it matudlo sa ato. Kumo parayan diling mga bisaya it Dios, kita ay nakakatiis it tanang hirap nak ato nararayanan ag ingpapakusog kag ato buot, agor lalong masiguro nato nak kita ay maagom it maadong kamutangan nak ato ing-aasahan.
Ag kabay pang kag Dios nak inghalinan it tanang pagtitiis ag pagpakusog it buot ay imaw it mata-o it pagkakausa it inro isip, kumporme sa gingpapakita ni Kristo sa Ida pagpangabuhi dili bilang tawo. Patuyare Sida agor maging maado kag inro pagsinunranan ag magkausa kamo sa pagdayaw sa Dios, nak imaw kag Dios ag Tatay it ato Ginoong Hesu-Kristo.
Ngani, tuyar sa pagbaton ni Kristo sa inro ay dapat ra nak batunon ninro kag usa'g-usa pramas madayaw kag Dios. Kumo gingsisiling nako sa inro nak si Kristo ay nagpaali bilang suguon para sa among mga lahi it Hudyo, pramas ipakita nak masasaligan kag Dios, ag apamatuuran nak atuparon nida kag Ida gingpromisa sa amo mga ginikanan. Ag nagpaali ra si Kristo agor kamong mga buko Hudyo ra ay magdayaw sa Dios, dahil sa Ida rakong kaluoy sa inro. Kada ngani it kato gingpasuyat it Dios sa Sagradong Kasuyatan kag tungor kang Kristo,
“Kaibahan it mga buko Hudyo, ag sa tunga ninra,
Ako ay madayaw sa Imo,
Ako ay makanta bilang pagdayaw sa Imo ngayan.” 15:9 Sal. 18:49.
10 Inggwa ra it nakasuyat nak,
“Kamo nak mga buko Hudyo,
magkinasadya kamo kaibahan
it mga katawuhan nak Ida pinili.” 15:10 Deu. 32:43.
11 Ag usa pa kag Ida ingsiling ay,
“Kamong tanang buko Hudyo,
nak taga-ibang mga nasyon,
dayawon kag Gino-o, dayawon Sida.Ӥ 15:11 Sal. 117:1.
12 Ag inggwa ray it gingsiling si Propeta Isaias nak,
“Maabot kag adlaw kung sauno magkainggwa
it usang ianak
halin sa mga inanak ni Haring David,
nak anak ni Jese.* 15:12a Para diling si Jese, ay sida kag tatay ni Haring David. (Basaha ra sa 1 Sam. 16:11-13.) Para kang Maria nak nag-anak kang Hesus, ay Sida kag usang inanak ni Haring David. Kada si Hesus kag imaw it ingpapatunguran it kali nak mahalin sa mga inanak ni Jese, ag kali ay natupar it katong Sida ay naging tawo.
Sida ay mayuaw pramas pamunuan
kag mga buko Hudyo,
ag Sida kag inra aasahan.” 15:12b Isa. 11:1,10.
13 Ngasing, kabay pang kag Dios nak inghahalinan it ato pag-asa, ay imaw it mata-o sa inro it rakong kasadya ag katimunungan alang-alang sa inro pagtu-o sa Ida, agor lalong masiguro ninro kag inro ing-aasahan, parayan sa gahom it Ispirito Santo.
KAG MINISTERYO NI APOSTOL PABLO SA MGA BUKO HUDYO
14 Ako mga hali sa pagtu-o, ako ay kumbinsido nak kag inro inghihimo ay maado. Ag naintyendihan ninro kag kamatuuran tungor sa Dios, kada puydey ninro nak laygayan kag usa'g-usa kung kinahangyan. 15 Pero aber tuyar, waya ako nahadlok nak parumruman kamo it pilang bagay dili sa ako pagsuyat. Kumo sa kaaduhan it Dios gingtaw-an Nida ako it pribilehiyo, 16 pramas magserbisyo kang Kristo Hesus parayan sa ako pagtudlo sa mga buko Hudyo. Bilang suguon Nida, ako ay pay saserdote nak nagtutudlo it Maadong Balita halin sa Dios, agor magkainggwa it mga buko Hudyo nak matu-o sa Ida. Ag imaw sinra kag pay ako inughalar sa Ida bilang kahalamut-an sa Ida atubangan, kumo sinra ay inggahin para sa Ida parayan sa Ispirito Santo.
17 Kada ngani, kumo ako ay nagpakig-usa kang Kristo Hesus, nasasadyahan ako sa inra bilang ako mga bunga sa ako pagserbisyo sa Dios. 18 Ag waya ako it ibang masisiling kundi kaling tanan ay parayan kang Kristo yang sa Ida paggamit it ako ingbisaya ag inghimo, agor maramong mga buko Hudyo kag masunor sa Ida. 19 Parayan ra sa gahom it Ispirito it Dios ag sa maramong katitingayang milagro ag tanra, ay gingpamatuor it Dios nak kag ako ingbabantala ay kamatuuran. Kada nagpanglibutan ako, tuna sa Herusalem hastang ruto pa sa Ilirico, ag hastang maabot nako kag maramong banwa sa ako pagpalapnag it Maadong Balita tungor kang Kristo. 20 Kali ay dahil permi akong inggwa it hanrom nak magbantala it Maadong Balita sa mga lugar kung hariin waya pa it nakakarungog it tungor kang Kristo. Kumo waya ako it gustong magrugang yang sa kaayaman nak ingtudloey it iba. 21 Kali kag ako ingtutuman bilang katuparan it nakasuyat sa Sagradong Kasuyatan nak nagsisiling,
“Para sa mga waya pa nakakabalita tungor sa Ida,
Sida'y inra makikilaya,
ag para sa mga waya pa nakakarungog tungor sa Ida,
Sida'y inra maintyendihan.” 15:21 Isa. 52:15.
Kag Plano ni Apostol Pablo nak Magpanha sa Roma
22 Ngani, kaling ako pagpanglibutan para magtudlo kag rason kung asing rugayey akong waya nakakapanha sa inro. 23 Pero ngasing, taposey kag ako obligasyon diling mga lugar. Ag sa suyor it pilang tuig nagkakainggwa ako it hanrom nak panhaan kamo. 24 Kada kag ako plano ngasing ay, pag magpagto ako sa Espanya, kabay pang makarayan ako sa inro. Ag pagkatapos nak mapakigkita ako sa inro sa malip-ot nak panahon ay maaring mabuligan ninro ako nak makapadayon sa ako biyahe pa-Espanya.
25 Pero ngasing ako ay mauna't pagto sa Herusalem dahil inggwa pa ako it dapat ray-on sa mga sinakupan it Dios ruto. 26 Kali ay dahil kag ato mga hali sa probinsya it Macedonya ag Acaya ay nagkausa nak magparaya it bulig sa mga pobring sinakupan it Dios sa Herusalem. 27 Ag sinra mismo kag nag-isip nak magbulig sa inra. Pero tama yang kina dahil inggwa sinra it utang nak buot sa inra, kumo parayan sa mga lahi it Hudyo nak nagtutu-o kang Kristo ay nagbaton sinra it ispirituhanong pagpakamaado. Kada angay yang talaga nak sinra ray, bilang mga buko Hudyo, kag magparaya it bulig sa mga lahi it Hudyo. 28 Kada pagkatapos nak maihator nako kaling tanang bulig nak ingta-o para sa inra, ako ay maginan pa-Espanya ag marayan ako sa inro. 29 Ag ayam nako nak pag-abot nako raha, maagom kita it abundang pagpakamaado halin kang Kristo.
30 Ag ngasing, ako mga hali sa pagtu-o, parayan sa pagbulig it ato Ginoong Hesu-Kristo ag sa pagpalanggang ingtata-o it Ispirito it Dios, ingpapangabay nako nak magpursige kita, kaibahaney ako raha sa pagpangamuyo sa Dios, nak buligan Nida ako. 31 Kabay pang ipangamuyo ra ninro nak indi ako ig-un-on it mga taga-Herusalem ag ibang parti it probinsya it Hudeya§ 15:31 Kag syudad it Herusalem kung hariin si Apostol Pablo ay mapagto ay sa sakop it probinsya it Hudeya. Ag matuor nak para sa karamuong lahi it Hudyo, sa inra pagmuyat kag ingtutudlo ni Apostol Pablo ay binakak yang ag kag inra paglaban sa ida ay grabe. Ag puat ninrang inghihingabot nak matyon sida. (Basaha ra sa Bin. 13:50; 14:19; 17:5,13; 18:6,12; 20:3; 21:27-32.) nak waya igtutu-o sa Maadong Balita. Pangamuyuan ra ninro nak kaling ako ihator nak bulig ruto ay abatunon it mga sinakupan it Dios nak inggwa it kasadya. 32 Ag usa pang ako ingpapangabay, kung but-on it Dios, ay kabay pang magkainggwa ako it kasadya ag makusog kag buot sa ako pagpakigkita sa inro. 33 Kabay pang mapasa-inrong tanan kag Dios nak nagtata-o it katimunungan. Kabay pa.

*15:3 15:3 Sal. 69:9.

15:9 15:9 Sal. 18:49.

15:10 15:10 Deu. 32:43.

§15:11 15:11 Sal. 117:1.

*15:12 15:12a Para diling si Jese, ay sida kag tatay ni Haring David. (Basaha ra sa 1 Sam. 16:11-13.) Para kang Maria nak nag-anak kang Hesus, ay Sida kag usang inanak ni Haring David. Kada si Hesus kag imaw it ingpapatunguran it kali nak mahalin sa mga inanak ni Jese, ag kali ay natupar it katong Sida ay naging tawo.

15:12 15:12b Isa. 11:1,10.

15:21 15:21 Isa. 52:15.

§15:31 15:31 Kag syudad it Herusalem kung hariin si Apostol Pablo ay mapagto ay sa sakop it probinsya it Hudeya. Ag matuor nak para sa karamuong lahi it Hudyo, sa inra pagmuyat kag ingtutudlo ni Apostol Pablo ay binakak yang ag kag inra paglaban sa ida ay grabe. Ag puat ninrang inghihingabot nak matyon sida. (Basaha ra sa Bin. 13:50; 14:19; 17:5,13; 18:6,12; 20:3; 21:27-32.)