2
KAG TAMANG PANUDLO
Kag Panudlo para sa mga Maguyang
Pero ikaw Tito, kag imo pagtudlo ay dapat kumporme sa tamang panudlo. Laygaye kag mga maguyang nak kayake nak dapat maayam sinra magpugong it inra sarili, ingtatahor it mga tawo, ag dapat maayam ra sinra magraya it inra sarili. Laygaye pa nak dapat matibay kag inra pagtu-o, pagpalangga ag pagtiis.
Imaw ra kag mga maguyang nak kabade, laygaye ra sinra nak dapat maado kag inra pamatasan, indi dapat magpangsira it inra isigkatawo ag indi ra dapat maging manginginom. Kundi dapat sinra ay maayam gitudlo it kaaduhan, adong makakatuon sa inra kag mga bata pang kabade kung pauno apalanggaon kag inra asawa ag mga anak, kung pauno ra magraya it inra sarili ag maging malimpyo sa inra pagkakabade, kung pauno aintyendihon kag inra panimayay ag maging mabuot, ag kung pauno magpasakop sa inra asawa, agor waya it masisiling nak mayain laban sa bisaya it Dios nak ato ingtutudlo.
Kag Panudlo para sa mga Kabataan
Imaw ra, laygaye kag mga bata pang kayake nak dapat maayam sinra magraya it inra sarili. Ag ikaw ra Tito, sa tanang bagay pakita-e sinra it imo maadong buhat, agor apatuyaran ra ikaw ninra. Ag sa imo pagtudlo dapat sinsero ka ag karapat-dapat nak patihan. Kag imo agamiton nak mga bisaya sa imo pagtudlo ay dapat tamang gador ag waya it kapuyaan. Kung tuyar kag imo ahimuon, mapapahudang gador kag mga nagkukuntra sa imo, dahil waya sinra it maisisiling nak mayain laban sa ato.
Kag Panudlo para sa mga Ulipon
(Epeso 6:5-9; Colosas 3:22-25; 1 Pedro 2:18-20)
Ag usa pa, laygaye kag mga ulipon nak dapat magpasakop sinra sa inra mga amo ag pasadyahon kag inra amo sa tanang bagay. Laygayan ra nak dapat indi sinra magsabat-sabat sa inra amo 10 o magpangbaoy, kundi dapat ipakita ninrang sinra ay nasasaligan nak gador, agor sa inra tanang ginghihimo ay makikita it mga tawo nak talagang maado kag ato ingtutudlo tungor sa Dios nak ato Manluluwas.
Kag Panudlo para sa mga Nagtutu-o
11 Kag kabuhi it mga nagtutu-o sa Dios ay dapat tuyar it kina, kumo gingpakitaey it Dios kag Ida kaaduhan it katong Ida ingparaya si Hesu-Kristo pramas luwason tan-a hangga't maaari kag tanang tawo. 12 Dahil riling Ida kaaduhan kita ay ingtutudluan it Dios nak badaan kag kabuhing buko kumporme sa Ida kabubut-on ag sunron kag ato mga mayaing hanrom dili sa duta. Ingtutudlo ra Nida kina sa ato nak dapat maayam kita magraya sa ato sarili, maging matarong ag matinumanon sa Dios kag ato kabuhi rili sa kalibutan, 13 habang inghuhuyat nato kag masadyang adlaw nak ato ging-aasahan, kung sauno nato makikita kag mahimayaong pagbalik ni Hesu-Kristo nak ato Makagagahom nak Dios ag Manluluwas. 14 Sa Ida pagkamatay, ingta-o Nida kag Ida kabuhi para sa ato agor matutubos kita sa tanang kayainan ag malilimpyo kita. Inglimpyuhan Nida kita agor maging Ida sariling katawuhan nak Ida pinili nak mahugor maghimo it kaaduhan.
15 Tudluan nak gador kaling ako mga ingsuyat dili ag ingganyuhon kag mga nagtutu-o nak magsunor. Bisayahe kag mga waya gisusunor dahil inggwa ikaw it karapatan nak himuon kali. Ayang gador giparaog-raog.