15
A Malala Ni Habi na Kabu ne Iuda
A kabu ne Iuda i bolea a malala ni vulaki ge ne huriki a hamone Iuda. A nagi na malala ne huriki a Iuda i puru lakea i harena na robo e Idom, i lokovonga liu na tabeke i ngeki ne Sin. Ra nagi iea i tubu na harena Dari Mate na tabeke mule puru, i vano i polotaroa a dala i sike na lolo e Akrabim i lakea na tabeke i ngeki ne Sin. A nagi i puru lokovonga liu na tabeke tano ne Kades-Barnea, i vano i polotaroa a tanga e Hesron, i lokovonga i bele na tanga e Adar. Muri a nagi i kaogo lakea na tanga e Karka, i vano i bele na tanga e Asmon, i ramaia a naru kiroko na nagi ne Egipto, i lokovonga i harena na Dari na Kurukuruna Malala.* A Dari na Kurukuruna Malala, ra Dari Mediterenian. A nagi ne huriki a Iuda na tabeke mule puru i lobo vona a hini nga.
A nagi na malala na nirikena haro, ra Dari Mate, i vano i harena na ngutuna naru e Iordan. A nagi na tabeke mule sike i tubu na Dari Mate na ngutune Iordan, i lakea na tanga e Bet-Hogla, i sike lokovonga na tanga e Bet-Araba, i lokovonga na hini i tabuli vona a kedo dagi e Bohan. Ra kedo iea ni vunu ramai e tune Reuben bakovi. I tubu na maloku ne Akor, a nagi i lakea mai a tanga e Debir, muri i sike i kaogo, i lakea na tanga e Gilgal. Na tahuna o pesi o Gilgal bara o masia a bala ni ramai i sike na lolo na tanga e Adumim, na tabeke mule puru na maloku. A nagi i lakea mai a lomu ne En-Semes, i lokovonga, i polotaroa a lomu ne En-Rogel. Muri a nagi i ramai a maloku ne tune Hinom bakovi na tabeke mule puru na tanga e Iebus, re Ierusalem. A nagi i sike maia a lolo, i pesi na harena maloku na Hinom na tabeke na nirolona haro. Ra lolo iea i pesi mule sike na robo ne huriki a Repaim. A nagi i lakea mai a lomu ne Neptoa, i vano i bele na maka tanga tabukoi na lolo e Epron. A nagi i kaogo vonga, i lakea mai a tanga e Bala, a rana tara e Kiriat-Iearim. 10 Muri a nagi i kaogo lakea na tabeke na nirolona haro, i vano i bele na lolo e Seir, i sike na lolo e Iearim, a rana tara e Kesalon. A nagi i puru lakea na tanga e Bet-Semes i vano i polotaroa a tanga e Timna. 11 Muri a nagi i lakea mai a lolo i pesi na tabeke mule sike na tanga e Ekron, i kaogo lakea na tanga e Sikeron, i polotaroa a lolo e Bala, i bele na tanga e Iapnel. Ra nagi iea i harena na dari.
12 A nagi na malala ne huriki a Iuda na tabeke na nirolona haro, ra Dari na Kurukuruna Malala. E huriki a hamone Iuda ri made pololilo vona a nagi iea.
E Keleb i Bole e Hebron e Debir
(Ol Hetman 1:11-15)
13  * Het 1:20Hosi e BAKOVI DAGI i takia e Iosua ge habia ne Keleb e tune Iepune a tabekena malala tara ne huriki a Iuda. E Iosua i ramaia a ngava ne BAKOVI DAGI i habia ne Keleb a tanga e Hebron, a rana tara e Kiriat-Arba. E Arba a hamone Anak. 14 I vonga o Hebron, e Keleb i lili tala a kabu ne Anak i tolu: e Sesai, e Ahiman, e Talmai. 15 Muri e Keleb i pea a tanga iea, i vano i vaubi ne huriki na tanga e Debir. Muga ni gale a tanga iea e Kiriat-Seper.
16 Lakea e Keleb i ta maea, “A bakovi i vaubi i bolea e Kiriat-Seper na vabinga, ge parangi vona e Aksa, e tugu a ngatavine.” 17 Lakea e Otniel, e tune Kenas a bakovi, e turane Keleb i bolea a tanga iea. Muri e Keleb i habia vona e Aksa, i parangi vona.
18 Na tahuna e Aksa i valai ne Otniel, e Aksa i ta tora ne Otniel ge nanea e Keleb, ge habia vona tara tabekena malala. Muri e Aksa i vano i masia e Keleb. Na tahuna e Aksa i page puru na donki vona e Keleb i nanea, “A ra o ngarua?”
19 Lakea e Aksa i takia e tamana i ta maea, “A ngaru ioe go habi tavulea nau tara maki. O habia nau pali a malala pololilo ne Negev na tabeke mule puru, pali i uka naru vona. Ngane o habi nau ranga lomu.” Lakea e Keleb i habi vona a lomu mule sike, a lomu mule puru.
A Maka Tanga na Kabu ne Iuda
20 E huriki a hamone Iuda ri bole a malala nga ge ne ria. A kabu i taku i bolea vona a tabekena malala. 21 Na tabeke mule puru ne Negev na nagi ne Idom, e huriki a hamone Iuda ri bole a tanga nga: e Kapsel, e Eder, e Iagur, 22 e Kina, e Dimona, e Adada, 23 e Kedes, e Hasor, e Itnan, 24 e Sip, e Telem, e Bealot, 25 e Hasor-Hadata, e Keriot-Herson a rana tara e Hasor, 26 e Amam, e Sema, e Molada, 27 e Hasar-Gada, e Hesmon, e Bet-Pelet, 28 e Hasar-Sual, e Bersiba, e Bisiotia, 29 e Bala, e Im, e Esem, 30 e Eltolad, e Kesil, e Horma, 31 e Siklak, e Matmana, e Sansana, 32 e Lebaot, e Silhim, e Ain, e Rimon. Ra maka tanga dagi turana a maka tanga kiroko, na tabeke iea, ni gi palupu i ravulu rua a polona i polova.
33 Na tabeke na nirolona haro na bila, a tanga ra nga: e Estaol, e Sora, e Asna, 34 e Sanoa, e En-Ganim, e Tapua, e Enam, 35 e Iarmut, e Adulam, e Soko, e Aseka, 36 e Saraim, e Aditaim, e Gedera (a rana tara Gederotaim). A tabeke iea i tahoka a maka tanga dagi turana a maka tanga kiroko i ravulu a polona i va.
37 A maka tanga ri pesi na tabeke na vahana lolo: e Senan, e Hadasa, e Migdal-Gad, 38 e Dilean, e Mispa, e Ioktel, 39 e Lakis, e Boskat, e Eklon, 40 e Kabon, e Lamas, e Kitlis, 41 e Gederot, e Bet-Dagon, e Nama, e Makeda. A tabeke iea i tahoka a maka tanga dagi turana a maka tanga kiroko i ravulu a polona i polotara. 42 A tabeke na kurukuruna vahana lolo a tanga ra nga: e Lipna, e Eter, e Asan, 43 e Ipta, e Asna, e Nesip, 44 e Keila, e Aksib, e Maresa. A tabeke iea i tahoka a maka tanga dagi i polova turana a maka tanga kiroko ri pesi tabukoi ne ria.
45 A tabeke tabukoi na dari a tanga ra nga: e Ekron turana a maka tanga kiroko, 46 a maka tanga dagi a tanga kiroko ri pesi tabukoi ne Asdod, i tubu o Ekron i lakea na nirolona haro na dari na Kurukuruna Malala. 47 E Asdod e Gasa turana a maka tanga dagi a tanga kiroko ri pesi tabukoi ne rua, i vano i harena na naru kiroko e Vadi, na nagi ne Egipto na tabeke mule puru, i vano i harena na Dari na Kurukuruna Malala, na nirolona haro.
48 Na tabeke na kupona tanga ra nga. e Samir, e Iatir, e Soko, 49 e Dana, e Kiriat-Sana, a rana tara e Debir, 50 e Anab, e Estemoa, e Anim, 51 e Gosen, e Holon, e Gilo. A robo iea i tahoka a maka tanga dagi i ravulu a polona i taku, turana a maka tanga kiroko ri pesi tabukoi ne ria.
52 A maka tanga ri pesi na kupona ne Iuda ra nga: e Arab, e Duma, e Esan, 53 e Ianim, e Bet-Tapua, e Apeka, 54 e Humta, e Kiriat-Araba, a rana tara e Hebron, e Sior. A tabeke iea i tahoka a tanga dagi i polova, turana a maka tanga kiroko ri pesi tabukoi ne ria.
55 A maka tanga ri pesi na tabeke tano na kupona ra nga: E Maon, e Karmel, e Sip, e Iuta, 56 e Iesril, e Iokdeam, e Sanoa, 57 e Kain, e Gibea, e Timna. A robo iea i tahoka a maka tanga dagi i ravulu, turana a maka tanga kiroko ri pesi tabukoi ne ria.
58 A maka tanga ri pesi na kurukuruna kupona ne Iuda ra nga: e Halhul, e Bet-Sur, e Gedor, 59 e Marat, e Bet-Anot, e Eltekon. A robo iea i tahoka a maka tanga dagi i polotara, turana a maka tanga kiroko ri pesi tabukoi ne ria.
60 A tanga ru pesi na tabeke tara na kupona ra nga: e Kiriat-Bal, a rana tara e Kiriat-Iearim, e Raba. Ra tabeke iea i tahoka a tanga dagi i rua, turana a maka tanga kiroko.
61 A maka tanga ri pesi na tabeke i ngeki ra nga: e Bet-Araba, e Midin, e Sekaka, 62 e Nibsan, e Tanga-Mami, e En-Gedi. Ra tabeke iea i tahoka a tanga dagi i polotara, turana a maka tanga kiroko.
63  * Het 1:21; 2Sam 5:6; 1Sto 11:4Pali e huriki a Iuda i uka ma ri kara ni lili tala e huriki a Iebus, ra ri made o Ierusalem. E huriki a Iebus ri made turane huriki a Iuda i valai i harena mona.

*15:4: A Dari na Kurukuruna Malala, ra Dari Mediterenian.

*15:13: Het 1:20

*15:63: Het 1:21; 2Sam 5:6; 1Sto 11:4