5
Cahcújtso múnáá túkevéjtsoju
Téhdure ó imíllé cahcújtso múnáá túkevéjtsojtéké o úwaabóné téhdure túkevéjtsoobe o íjcyaabe muhdúhjáa Críjto ɨ́cúbáhrámeíñé o ájtyúmɨɨ́be. Aabe téhdure ó íjcyaá dííbyé avyéjuri tsiiñe dibye tsáácoóca. Áánéllii ámúhakye o néé ímíñeúvú ámuha metúkévéjtso Píívyéébeéjté ámúhá hójtsɨ́ pañe íjcyámeke. Tsá múu dibyée ámúhakye níwáávéné iijyéveríyé tééné wákimyéí méénutúne. Áhdure tsá múu tééné hallúvú ámuha medsɨ́dsɨ́vakíyé méénutúne. Múu ímíñeúvú meenú Píívyéébe ímillédu. 3-4 Tsá múu tsɨ́jpánécoba diityéké úwáábotúne. Choocóré múu úwaabó páñétúejpi Métehméébé tsáácooca ámuha maávyéjuuté dííbyema múijyú nɨ́jkéváityúne.
Téhdure ováhtsámú máavyéjuulle ámúhá túkevéjtsojtéke. Panéjcuvávú máavyéjúúllejcátsí mítyájkímyeítyúmére. Muurá Píívyéébé waajácúháámɨtu nééneé:
Píívyéébe pɨ́aabó ɨdáátsóméhjɨúvú néémeke. Áánetu ‘mityáhmítyá’ néémedi tsá dibye ɨ́ɨ́cúvetúne.
Áánéllii mítyájkímeítyúméré méɨ́hvéjtsaméí ɨ́htsútuube Píívyéébedívú dííbyere ámúhakye ityúkévéjtsoki. Áijyu muurá ámúhakye ávyéjújtsóiibye dibye meke ávyéjújtsóíñe éévé úújetéijyu. Áánéllii ɨ́ɨ́nerí áábímyeítyúméré dííbyedívú mécátsɨpááve. Muurá imílleebe meke ɨpɨ́aabóne.
Árónáa ihdyu téɨɨbúwá meíjcyá Naavéné ámúhakye imújtátsótuki. Muurá mémunáajpi íjcyaabe meke imújtátsóíyóneri ijyácunú éhne múúne bájú oohííbyé iyámeke idyóóíyóneri íjyácunúdu. Áróóbeke ihdyu metáhjá Píívyéébeke ámuha mecáhcújtsónej tééveri. Muurá méwaajácú pahúlleváré ííñújɨri ménahbémú téhdure ténéhjɨri ɨ́cúbáhrámeíhijcyáne. 10 Árónáa ícyooca wahájchotáré meɨ́cúbáhrámeíñé nɨ́jcáutu Mépiivyéébé meke ávyéjuutétsoó múijyú nɨ́jkéváityúné Jetsocríjtoj tééveri. Aabe muurá mewájyuri meke ímíbajchó ɨ́htsutúmé meíjcyame ɨ́ɨ́nevú metáhjátsámeítyuki. 11 Áánéllii ihdyu metsu ɨ́htsútuube íjcyáábeke maávyéjújtso paíjyuváré múijyú nɨ́jkéváityúne. Ehdu teéne.
Nihñéenéré pityájcoju
12 Aane íñe íhyaamɨ o cáátúnuháámɨ́ ámúha éllevu ó wallóó ménahbe Píívyéébeke ímí úráávyeebe Tsibáánoma. Áhaamɨ́ pañe ámúhakye ó ɨ́tsáávetsó ɨ́mɨááné ímí Píívyéébe ámúhakye pɨ́áábohíjcyáne. Áánéllii múu tsaímíyé dííbyema ijcyáhi.
13 Ámúhakye Babiróóniá cóómiyi íjcyáné cahcújtso múnaa duurúvá ámúhakyée iújcudu téhdure Píívyéébe diityéké újcume. Téhdure tájtsɨɨménédú néébe Mááco ámúhakye duurúváhi. 14 Téhdure ámúhakye táicyánéjcutu o néé ámuha Críjtoéjté tsané nahbémú meíjcyame medúúrúvájcatsíki. Ahdícyane óvíi ɨ́búwajɨ́ɨ́ ámuha méijcyáhi. Áyu tehdújuco.