2 CORÍÍTIO
Hállúvúeháámɨ́ Coríítori íjcyáme éllevu Páávoro cáátúnuháámɨ
1
Duurúvaju
Oo Páávoro o íjcyáábekée oke Píívyéébe picyóó Jetsocríjtodítyú íjcyáné uwááboju úwááboobéré o péhíjcyaki. Aane íñe ícyooca muhtsi íhyaamɨ mécaatúnú ménahbe Timotéoma elle Coríítori ámuha meíjcyáné cahcújtso múnáa éllevu. Téhdure pámeere Acááyá iiñújɨri íjcyáné cahcújtso múnáá wáábyuta téhaámɨ. Ahdícyane óvíi Píívyéébe Ílli Jetsocríjtoma ámúhakye pɨ́aabó ɨ́búwajɨ́ɨ́ ámuha meíjcyaki.
Páávoro ɨ́cúbáhrámeíñe
Áánéllii metsu Máavyéjuube Jetsocríjtój Caani Píívyéébeke medúúrúvaki. Muurá meke ɨɨ́daatsólléne íjcyaabe paíjyuváré meke bóhɨ́ɨ́tsohíjcyáhi. Muurá meɨ́cúbáhrámeíñetu meke ibóhɨ́jtsóne pɨ́áábohíjcyaabe téhdure tsíjtyeke mepɨ́áábo muhdú meke dibye pɨ́aabódu. Ehdu Críjtoéjté meíjcyame dibyée ɨ́cúbáhrámeíhijcyádújuco meɨ́cúbáhrámeíhijcyáne. Áámeke dííbyej tééveri Píívyéébe meke ímíjyuuvu ácuhíjcyáhi. Muurá muhtsi meɨ́cúbáhrámeíyómútsikye ímíjyuuvu ácuhíjcyaabe téhdure ámúhakye muhtsi meúwáábóneri mebóhɨjtsómé tehdɨ́ɨ́váné ɨ́cúbáhraméí ámuha maáábúcúne mepájtyetéki. Muurá muhtsi méwaajácú ámuha ímí Píívyéébeke meúráávyehíjcyáné panéváré ámúhakye pájtyéróné pañe. Muhtsi meɨ́cúbáhrámeídyú ámuha meɨ́cúbáhrámeíñéllii téhdure ámúhakye bóhɨ́ɨ́tsohíjcyaabe múhtsikye ibóhɨ́ɨ́tsohíjcyádu.
Ámuúha táñahbémuj, ó imíllé ámúhakye o úúballéné muhtsíi Áátsiá iiñújɨri meɨ́cúbáhrámeíñe. Ávyetáa muhtsi méɨ́cúbáhrámeí múha áábúcúítyuróne. Tsáhájucóo muhtsi meɨ́jtsúcunútú mepájtyetéiñe. Ɨ́dátsóhrée muhtsi éhne múúne ditye dsɨ́jɨ́vétsoímyé íjcyadu. Ehdúu múhtsima pajtyéné Píívyéébedívú muhtsi mecátsɨ́pááve panévatúré ɨ́htsútuube íjcyaabe dsɨ́jɨ́vérómeke bóhɨ́ɨ́tsóóbedívu. 10 Aabée ihdyu múhtsikye pájtyetétsó téijyu muhtsi medsɨ́jɨ́véíyónetu. Áánéllii dííbyedívú muhtsi mécátsɨ́páávehíjcyá éhnííñevu íjcyárónéhjɨtu dibye múhtsikye ipájtyetétsoki. 11 Aane óvíi ámuha pɨáábó métáúmeí dibye éhnííñevu múhtsikye pɨ́aabóné tsijtye iájtyúmɨ́ne dííbyeke ityéhdújtsoki.
Coríító cóómivúi Páávoro péétune
12 Muurá muhtsi méwaajácú ímí tehdújuco muhtsi meíjcyane mɨ́amúnááj pɨɨne ímichi ámúhama. Píívyéébere múhtsikye pɨ́áábóneri ímí muhtsi méícyahíjcyáhi. Tsá múhtsiye tehdu meíjcyatúne. Ááneri mítyane muhtsi méimíjyúúhií. 13 Aane íñe ámúhakye muhtsi mecáátúnuhíjcyáné tsá túhú íhjyúvatúne. Cáhawáá óvíi ámuha méwaajácú téhaamɨ́jɨ́ meéévénema. 14 Muurá ámuha méwaajácú Máavyéjuube Jetsocríjtó tsáácooca ámuha múhtsidi meímíjyúúveíñé ténejcúvúu ámúhakye muhtsi mewáájácútsónélliíhye. Áhdure ámuha méwaajácú ámúhadi muhtsi meímíjyúúveíñé múhtsí uwáábóo ámuha melléébónélliíhye.
15-16 Aanée ámúhadívú ímí o ɨ́jtsúcunúnéllii tujkénú ó imíllerá Matsedóóniá iiñújɨvu o péébe ámúhakye o ááhɨ́veíñúne. Aabée téhullétú o óómiibye ó imíllerá tsiiñe ámúhadítyú o pájtyene Jodéá iiñújɨvu o péébeke ámuha oke mepɨ́ááboki. Árónáacáa tsá tehdu tene néétune. 17 ¿A téénetúu ámuha méɨjtsúcunú pánehjɨ́dú o pítyácámeíhijcyáne? ¿A ámuha méɨjtsúcunú cahcújtso múnaa íjcyatúmé pánehjɨ́dú imyéénúityúné íhjyúvahíjcyádú o íhjyúvahíjcyáne? 18 Tsáhaá, muurá Píívyéébe múhtsikye waajácú tehdu muhtsi menéétune. Áánéllii muurá muhtsi menéhdújuco meméénune. 19 Muurá Críjto Píívyéébé Hajchi íjcyaabe tsá múijyú ɨ́ɨ́jtsaméí cápáyóóvéítyuróne. Muurá muhdú iñéhdújuco dibye méénune. Áábedítyú íjcyáné uwááboju íñe muha méúwáábohíjcyá oo Páávoroo, Tsibáánoo, Timotéoo, éhdume. 20 Áábej tééveri muurá páneere Píívyéébe mééma meenú muhdúhjáa iñéhdújuco. Áánéllii dííbyeke medúúrúváne météhdútsohíjcyáhi. 21 Téhdure dííbyere Críjtoj tééveri dibye meke ímíbajchómé méijcyá dííbyeéjté ɨ́htsutúme. 22 Aabe meke ɨ́ɨ́tsɨ́ɨ́medi idíllómé pañévú Íapííchó pícyóóneri ɨ́mɨááné méwaajácú meke iñéhíjcyanévú dibye ájcuíñe.
23 Aabe waajácú ɨ́ɨ́nélliihyéikyé elle Coríítori ámuha meíjcyámeke o ááhɨ́vetétúne. Ɨ́mɨáánée ó imíllerá ámúhakye o ááhɨ́veténe. Árónáacáa tsáhái o péétu ámúhakye uhbádúré o túkévéjtsotéíyónélliíhye. Áánélliihyée tsáhái ámúhakye o ááhɨ́vetétú ámúhakye o kímóvéjtsóíyónélliíhye. 24 Árónáa tsá ámúhakye o táúhbáítyuró íñe mecáhcújtsónejcúvu. Muurá tsúúca ámuha ténejcu méwaajácújucóóhií.