COROTSÉÉTSE
Coróótsari íjcyáme éllevu Páávoro cáátúnuháámɨ
1
Duurúvaju
Oo Páávoro Jetsocríjtodítyú ɨ́mɨáájú pajtyéteju íjcyáné uwááboobe Píívyééberée ihdyu oke ityújkevééllédú íjcyaabe tééné wákimyéivu pícyoóbe. Aabe íñe íhyaamɨ o cáátúnuháámɨ́ muhtsi ménahbe Timotéoma méwallóó ámuha elle Coróótsari meíjcyame Críjtoke meúraavyémé múúhá nahbému éllevu. Áámeke óvíi Méécááni Píívyéébe ámúhakye pɨ́aabó ɨbúwajɨ́ɨ́ ámuha meíjcyaki.
Cahcújtso múnáá hallúvú pɨáábó Páávoro táúmeíñe
Paíjyuváré Píívyéébe Jetsocríjtój Caaníkyé muhtsi météhdútsohíjcyá ámúhá hallúvú dííbyema muhtsi meíhjyúvácoóca. Muuráhjáa múhtsikye úúballémé ímí Jetsocríjtoke ámuha mecáhcujtsónéllii tsaímíyé mewájyúcatsíhijcyáné pámeemáyé Píívyéébeéjté íjcyámema. Áánéllii muhtsi météhdútsohíjcyá dííbyeke. Ehdúvá ímí ámuha meícyahíjcyá ɨ́ɨ́né imíjyaú meíjcyaíñé Píívyéébe méwáábyuta níjkyejɨ́vú méénune ámuha mewáájácúnema. Muuréváhjáa Jetsocríjtodítyú pajtyéteju íjcyáné uwááboju ámuha melléébótsihdyújuco teene ámuha meɨ́tsohíjcyáne. Ááné uwááboju muurá tsúúca tsújaavé pahúllevávú ííñújɨri. Aane mítyame icyáhcújtsóne ímí úráávyehíjcyá éhnée ámuha tujkénú meíjcyadu. Muuráhjáa Píívyéébe mítyane meke wájyune ámuha mewáájácúne ímí mécáhcujtsóhi. Téénevúu muurá Epáápara muhtsi wájyú menéébe ímichi ámúhakye úwaabóhi. Aabe ímí Críjtoke úráávyeebe múhtsikye pɨ́áábohíjcyá ámuha múhtsikye mepɨ́áábóiyóne. Aabée múúhakye úúballé ímí ámuha mewájyújcatsíñe.
Áánée muha mewáájácútsihdyu paíjyuváré ámúhá hallúvú pɨáábó Píívyéébeke métáúmeíhijcyá dibye ámúhakye ímíñeúvú iwáájácútso ɨ́ɨ́jtsaméivu. 10 Áhdurée idyé muha métáúmeíhijcyá ámúhakye dibye iájcu dííbyé icyánéjcú ámuha meɨ́jtsóíñé waajácuvu ímí dííbyeke ámuha mewáájácúne muhdú dibye ímillédú meíjcyámedítyú ɨ́mɨááneréjuco ibóhówaúcunúki. 11 Ehdu nééné pɨáábó muha métáúmeíhijcyá ámúhá hallúvú Píívyéébeke dibye ɨ́ɨhnáhoori ámúhakye tsɨ́pajtsómé panévá imítyuháñé ámuha maáábúcuhíjcyaki. 12 Aame dibye ámúhakye ímíbájchóné hallúvú ímíjyuri ámuha dííbyeke metéhdújtsoki. 13 Muuráhjáa dííbyere Píívyéébe meke ijchívyetsó Naavéné hójtsɨ́ pañétú éhne múu cúúvétsihyi íjcyadu meícyahíjcyámeke. Áánemáa meke pícyoobe mítyane iwájyuube Íllí avyéjuvúréjuco. 14 Dibyée muurá dsɨ́jɨ́vénej tééveri mééma ímíbájchoobe méimítyuháñé méhdi ɨɨ́dáátsóvénema.
Jetsocríjtó dsɨ́jɨ́vénej tééveri ímí Píívyéébema meíjcyane
15 Muuráhjáa Píívyéébeke maájtyúmɨ́tuube Ílli Jetsocríjtoj tééveri méhdivu bóhówaavé páñé piivyéébéré íjcyaábe. 16 Diibyéhjáa muurá Jetsocríjtoj tééveri ípívyéjtsoobe páneere múhdúné tsíeméné ííñújɨri íjcyánéhjɨma íévéhóówari íjcyanéhjɨ́ maájtyumɨ́nee, maájtyúmɨtúnee, íjcyane. Téhduréhjáa ípívyéjtsoobe níjkyéjɨ múnáama naavémuke pámeere íavyéjujtéma. Ehdúhjáa panéváré ípívyéjtsoobe Íllij tééveri ténéhjɨri dibye iávyéjújtsámeíki. 17 Aabéhjáa ihdyu Críjto ícyahíjcyá tsúúcajátújuco iíjcyadúré ɨ́ɨ́néubáréikyé íjcyátúné ɨhdéjuco. Áábe tájpí muurá íñe páneere múhdúné tsíeméné íjcyane ijcyáhi. 18 Aabe muurá dííbyé cahcújtso múnaa meíjcyámé túkevéjtsoobe íñe méhníwau meke túkévétsohíjcyádú néébeé. Muuráhjáa dsɨ́jɨ́veebe tsiiñe bohɨ́ɨ́ téhdure medsɨ́jɨvémé mebóhɨɨíñé tújkénuúbe. Áábekée Píívyéébe picyóó páné avyéjuubéré dibye iíjcyaki. 19 Ehdúu Píívyéébe imíllé ibóhówájtsámeíñé Críjtoj tééveri. 20 Muuráhjáa páwachékevu ítyujpácyó waagóoobe páneere íñe múhdúné tsíeméné ííñújɨri íjcyánema íévéhóówari íjcyanéhjɨ́ iímíbáávyeki, téhdure tsaímíyé mɨ́amúnaa Píívyéébema iíjcyaki. Aanée Píívyéébe ímí ɨjtsúcunúhi.
21 Muuráhjáa ɨ́hde ámuha Píívyéébeke mémúnáátsohíjcyá ímityúné ámuha meméénuhíjcyánélliíhye. Árómeke tsúúca ámúhakye iímíbájchómeke újcuube tsaímiyéjuco ámuha dííbyema meíjcya Críjtóo mɨ́amúnáájpidívú iípívyéévéne dsɨ́jɨ́vénej tééveri. 22 Ehdúu méénuube ɨ́ɨ́né imítyú máhallúrí íjcyájúcootúmé tsaímiyéjuco menéémeke iújcuki. 23 Áánéllii ámúhakye o néé ɨ́ɨ́nevú táhjátsámeítyúmé tsaímíyé ámuha meúráávye muhdú mepájtyetéíñé uwááboju tsúúca ámuha mewáájacúne. Ááné uwááboju muurá íñe úwááboobéré o péhijcyáné tsúúca ííñújɨri pahúllevávú tsújaavéhi.
Cahcújtso múnáá pɨááboobe Páávoro
24 Áánéllii ó imíjyúú ámúhakye o pɨ́áábóné wákimyéí o méénúneri o ɨ́cúbáhrámeíyoóbe. Ehdúu muurá Críjto mewájyuri ɨ́cúbáhrámeídyújuco o ɨ́cúbáhrámeíhijcyáne. 25 Muuráhjáa Píívyéébe oke níwaavénéjuco íñe cahcújtso múnáake o pɨáábohíjcyáne. Aabe ámúhakye ó úwáábohíjcyá tene íjcyadújuco. 26 Muuráhjáa tsúúcajátújuco dibye pítyájcámeíñé tsá múha wáájácuhíjcyatúne. Méɨhdé múnáaúvúhjáa íjcyarómé tsá wáájácutú teéne. Áánevu íñe ícyooca tsúúca meke waajácútsoobe ihñéjté meíjcyámeke. 27 Aane Críjto mééma íjcyáneri tsúúca méwaajácú tsaímíyé Píívyéébé avyéjuri meíjcyaíñe. Eene muurá wáájácúratúné íjcyanévú imílleebe téhdure ámúhakye iwáájácutsóné jodíómú ámuha meíjcyátúrómeke.
28 Aane íñe muha méúwáábohíjcyá pámeekéré panévatúré túkévéjtsoméré ditye Críjtoj tééveri éhnííñevu iwáájácúne ɨ́mɨááméré Píívyéébema iíjcyaki. 29 Áánéllii muurá íñe ávyétá ɨhnáhó ó úwáábohíjcyá ɨ́cúbáhrámeííbyéré Críjto oke pɨ́áábóneri.