21
Tsiiñe ímamyémudívú Jetsóó bóhówaavéne
Ááné boonétúu tsiiñe Jetsóó bóhówaavé múúhadívú ‘Tibééria’ némeíñé unéú úníuri muha ílluume meíjcyámedívu: Tsimóo Péédoroo, Tomáá dííbyere ‘Jemééro’ némeííbyee, Gariréá iiñújɨri íjcyacóómí Canáa múnáajpi Natanaéee, Tsebedéó hájchimútsí muhtsii, tsíjtyetsíi múúháejtétsii, éhdúmedívu. Áijyúu Tsimóo Péédoro ‘ói ó tsɨ́nuutéhi’ néénéllii muha menééhií:
—Métsu bo tsaméhjɨ́ mepéékií. Ahdújucóo muha mɨ́ɨ́neri mepééme tépejco metsɨ́nuurómé tsá metáávatúne. Aanée tsúúca metsɨ́tsɨ́ɨ́vénáa tééú úníuri íjcyáábeke muha máájtyúmɨrómé tsá mewáájácutú dííbyeke. Aabée múúhakye nééhií:
—¿A ámuha métaávaj?
Áánélliihyée muha menééhií:
—Tsáhaá, keenéiyóhaja.
Áánélliihyée neebe múúhakye:
—Cáhawáá tsíñejcu metsɨ́nuj. Ahdújucóo ténejcu muha metsɨ́nuume meújcune mítyane ámómeke. Aamée ávyétá padúúcú néémeke tsá muha meɨ́hnáhootú meíjchívyetsóné mɨ́ɨ́né pañévu. Áánáacáa dííbyeke o wáájácúne Péédoróké o nééhií:
—¡Áánerá Ávyéjuube Jetsóó aábye!
Ehdúu o néénemáyé Péédoro ɨ́ɨ́cúi íwajyámuvu iúcáávéne cátsíñiivyé tééú pañévú dííbye éllevu ipyéékií. Áánetúu ihdyu muha choocói tsɨ́nucóóhó llícyúhcoméré mepéé 100 éévetá hajchótáubáhjáa muha íúníutu meíjcyame. Aamée muha meíjchivyémé máájtyumɨ́ tétsihyi cúújúwatu amóóbé wáhjámeíñé úníuri pááaho íjcyane. 10 Áánáacáa Jetsóó néé múúhakye:
—Ámúhaj táávatu tsaatéké metsíva.
11 Áánélliihyée Péédoro tsɨ́nucóóhó amómema lliúcú íjchivu 153-meva íjcyámema. Árómé padúúcuríi tsá técooho móhtóbatúne. 12 Átsihdyúu neebe múúhakye:
—Ayúwa mémajchóvaj.
Aanée tsá tsáápíuba díllotú dííbyeke múha dibye íjcyane pámeerée dííbyeke muha mewáájácúnélliíhye. 13 Áámekée múúhakye amóóbeke páááhoma wájtuúbe.
14 Ehdúu Jetsóó tsiiñe múúhadívú bóhówaavé tsúúca pápihchúú ijyúvájuco ípyée ɨdsɨ́jɨ́vétsihdyu bóhɨɨ́be.
Péédorómá Jetsóó íhjyuváne
15 Aanée muha memájchóné nɨ́jcáutu neebe Tsimóo Péédoróke:
—Tsímoj, Jonáá hajchi u íjcyaabe, ¿a ɨ́mɨááné oke ú wajyú íjtye díñahbéjté oke wájyúné ehnííñevu?
Áánélliihyée neébe:
—Éée Ávyéjuúbej, muurá ú waajácú uke o wájyune.
Áánélliihyée Jetsóó nééhií:
—Ané óóma táuráávye múnáake téhmeco éhne múúne obééjámuke ditye téhmedu.
16 Átsihdyúu idyé tsiiñe neébe:
—Tsímoj, Jonáá hajchi u íjcyaabe, ¿a ɨ́mɨááné oke ú wajyúhi?
Áánélliihyée neébe:
—Éée Ávyéjuúbej, muurá ú waajácú uke o wájyune.
Áánélliihyée idyé neébe:
—Ané óóma táuráávye múnáake téhmeco éhne múúne obééjámuke ditye téhmedu.
17 Átsihdyúu tsiiñe neébe:
—Tsímoj, Jonáá hajchi u íjcyaabe, ¿a ɨ́mɨááné oke ú wajyúhi?
Aanée Péédoróké ɨ́dátsó pajtyé 3-ijyúvájuco bɨwáánéré dibye díllone. Aabée nééhií:
—Ávyéjuúbej, muurá tsá ɨɨná u túhúlletúne. Aabe muurá ú waajácú ɨ́mɨááné uke o wájyune.
Áánélliihyée idyé neebe dííbyeke:
—Ané óóma táuráávye múnáake téhmeco éhne múúne obééjámuke ditye téhmedu. 18 Muurá u óváhtsáné hajchótá uure díwajyámuunévú u újcámeíñe ú úllehíjcyá u ímílléhulléhjɨ. Aabe u kéémécooca muurá tsíjtyeréjuco uke díwajyámuunévú iújcóóbeke tsájtyeíñé u ímíllétúróhullévu.
19 Átsihdyúu idyé neebe dííbyeke:
—Aabe wa ihdyu ehdu uke o néérónáa oke duráávyej. Ehdúu Jetsóó néé Péédoróké dibye iwáájácu muhdú dííbyeke iúráávyéné nɨ́jcaúvú ɨdsɨ́jɨ́véneri dibye Píívyéébé ɨhtsútú bóhówájtsoíñe.
Jetsóó ɨvámeíwu iñéébedítyú úúballéne
20 Aanée tétsihdyu Péédoro révoúcunú Jetsóo déjutu ɨvámeíwuúu oke dibye néébe o péébeke. Ópée muurá dííbyé úníuri nihñéré majchórí muha meíjcyánáa o íjcyaabe ó dilló dííbyeke caabyé múúhadítyú dííbyedívú méénútsoíñe. 21 Áábekée Péédoro oke ɨɨ́ɨ́téne néé Jetsóoke:
—Ávyéjuúbej, ¿ácooca áánu muhdú íjcyaáhi?
22 Áánélliihyée neébe:
—Muurá o ímílléhajchíí tsá dibye dsɨ́jɨvéityú múijyú tsiiñe o tsááiñévújuco. Árónáa óvíjyacóóné tééneri u ɨ́jtsámeíñe. Wa ihdyu oke duráávyej.
23 Ehdúu Jetsóó óhdityu nééné uubállé tsújaavé cahcújtso múnáadi múijyúváhjáa o dsɨ́jɨvéjúcóóítyúné uubálle. Árónáacáa ihdyu tsá tehdu dibye néétune. Muuráhjáa ihdyu íllure neebe dibye ímílléhajchíí o íjcyaíñé múijyú dibye tsááiñévújuco. Áánemáa neebe tééneri Péédoro ɨɨ́jtsámeíjyúcóótuki.
24 Aane íñe tsaapi Jetsóo mámyé o íjcyaabe íhyaamɨ ó caatúnú muhdúhjáa páneere dibye méénuhíjcyanéhjɨ́ o ájtyúmɨɨbe dibye úwáábohíjcyanéhjɨ́ o lléébone. Aane méwaajácú íhyaamɨ́tú cáátuváné ɨ́mɨááné íjcyane.
25 Áhdure íjcyaróné mítyane tsíñehjɨ Jetsóópe ɨ́jɨɨri iíjcyácooca méénuhíjcyanéhjɨ. Aane muurá páneere mecáátúnuca ííñujɨ́vú tsá waajácúhaamɨ́né úújetéítyuróne. Áyu tehdújuco.