5
Yesus a bqajqa bati tamo bei a qaliesai
1-2 O ijo was, Tamo Koba Yesus a bati gembu bqas di tamo bei a qaliesai. A bqajqa bati di bajiŋ tamo bul brantqas. Bajiŋ tamo naŋgi qolo beqnub dego kere Yesus bqajqa bati di lumu brantosim tamo uŋgasari naŋgi pruqtnjrqas. Niŋgi di qalie deqa iga olo anjam bei totoryosim neŋgreŋyqasai. Yesus a bosaisoqnimqa tamo uŋgasari gargekoba naŋgi endegsib maroqnqab, “Iga so bole unum. Iga iŋgi bei qa ulaqasai.” Degsib maroqnibqa gulbe kobaquja naŋgoq di brantoqujatqas. Uŋa aŋgrotqa osiq jaqatiŋ eqnu dego kere. Gulbe di naŋgi britosib jaraiqa keresai. Ariya ijo was, niŋgi ambruq di sosai deqa Yesus bqajqa bati di bajiŋ tamo bul bqas dena niŋgi pruqtŋgwasai. Niŋgi kalil puloŋ aqa aŋgro. Niŋgi suwaŋ aqa aŋgro. Iga qolo qaji tamo sai. Iga ambru qaji tamo sai. Deqa iga ŋereŋo ani tamo naŋgi bul sqasai. Iga ŋam atoqnsim areqalo bole ti sqom. Iga qalie, tamo naŋgi ŋereŋeqnub qaji naŋgi qolo ŋereŋeqnub. Tamo naŋgi ya uge uyoqnsib nanarieqnub qaji naŋgi qolo ya uyeqnub. Ariya iga suwaŋ qaji tamo unum deqa iga areqalo bole ti sosim Qotei qa gago areqalo siŋgilatoqnsim qalaqalaiyo kumbra yoqnqom. Gago kumbra di iga qoto qa gara jugo bul jigsim tigelesqom. Osim Qotei na iga padalo sawaq na eleŋqajqa deqa tariŋoqnqom. Gago kumbra di iga qoto qa gate tatal bul atsim tigelesosim ŋam atoqnqom. Qotei na iga aqa minjiŋ turqajqa giltgosai. Gago Tamo Koba Yesus Kristus na iga eleŋqajqa deqa giltgej. 10 Yesus a iga qa moiyej deqa iga mandamq endi sqom kiyo iga moiqom kiyo di uŋgum. Iga Yesus a koba na ŋambile gaigai sqom. 11 Deqa niŋgi segi segi na Qotei aqa tamo uŋgasari naŋgi anjam bole minjroqnsib dena naŋgi siŋgilatnjroqniy. Agi bini niŋgi degyeqnub.
Niŋgi kumbra bole bole yoqniy
12 Ariya ijo was, iga na niŋgi endegsi merŋgwom. Niŋgi nuŋgo Kristen gate naŋgo sorgomq di soqniy. Tamo Koba a na naŋgi gate ateleŋej deqa naŋgi niŋgi aqaryaiŋgwajqa waueqnub. Wauoqnsib Qotei aqa anjam niŋgi merŋgoqnsib nuŋgo kumbra tingitetŋgeqnub. 13 Naŋgi wau di yeqnub deqa niŋgi naŋgi qa are boleiŋgoqnim naŋgi qalaqalainjroqniy. Osib niŋgi nuŋgo Kristen was kalil naŋgi koba na are qujaitosib soqniy.
14 O ijo was, iga nuŋgo are tigeltetŋgimqa niŋgi kumbra endegyiy. Niŋgi na tamo uŋgasari wauqajqa asginjreqnu qaji naŋgi tingitnjroqniy. Osib tamo uŋgasari are gulbeinjreqnu qaji naŋgi siŋgilatnjroqniy. Tamo siŋgila saiqoji unub qaji naŋgi dego aqaryainjroqniy. Osib tamo kalil naŋgi lawo na gereinjroqniy.
15 Tamo qudei naŋgi niŋgi kumbra uge eŋgibqa niŋgi na kamba olo kumbra uge enjraib. Niŋgi na gaigai nuŋgo Kristen was naŋgi ti tamo uŋgasari kalil naŋgi ti kumbra bole osornjroqniy.
16 Osib niŋgi gaigai areboleboleiŋgim soqniy. 17 Sosib gaigai pailyoqniy. 18 Kumbra kiye nuŋgoq di brantoqnim, di uŋgum, niŋgi olo Qotei biŋiyoqnsib minjoqniy, “Ni keretonum.” Qotei aqa areqalo agiende. Niŋgi Kristus Yesus beteryesosib degyoqniy.
19 Qotei aqa Mondor na niŋgi wau bei yqajqa are tigeltetŋgimqa niŋgi olo getentaib. Niŋgi wau di yiy. 20 Qotei aqa medabu o qaji tamo naŋgi na anjam merŋgoqnibqa niŋgi naŋgi qa olo are ugeiŋgaiq. 21 Anjam kalil niŋgi queqnub qaji di niŋgi geregere tenemtoqnsib pegiyoqniy. Osib kumbra kalil dego pegiyoqnsib kumbra bole segi dauryoqniy. 22 Osib kumbra uge kalil uratoqniy.
23 Qotei a are lawo qa utru. A na niŋgi torei aqa segi kumbra boleq di atqas. A nuŋgo mondor ti nuŋgo qunuŋ ti nuŋgo jejamu ti kalil taqatesoqnimqa niŋgi so bole gaigai sqab. Deqa mondoŋ gago Tamo Koba Yesus Kristus a olo laŋ qureq na bamqa niŋgi aqa ŋamgalaq di une saiqoji sqab. 24 Qotei agi niŋgi metŋgej qaji a na niŋgi aqaryaiŋgimqa iŋgi bole kalil di nuŋgoq di brantqas. Qotei a gisaŋ tamo sai. Anjam kalil a mareqnu qaji di a bole dauryeqnu.
25 O ijo was, niŋgi iga qa Qotei pailyoqniy.
26 Niŋgi na nuŋgo Kristen was kalil naŋgi segi segi kundoqnjriy. Kumbra di agi Qotei aqa tamo uŋgasari naŋgi yeqnub.
27 E Tamo Koba aqa ñam na niŋgi endegsi merŋgwai. Niŋgi na Qotei aqa tamo uŋgasari kalil naŋgi koroinjrsib ijo anjam neŋgreŋyonum qaji endi sisiyabqa naŋgi quqwab.
28 Gago Tamo Koba Yesus Kristus a niŋgi qa are boleiyeme. Bole.