YESUS AQA ANJAM MARO TAMO NAŊGI
1
Yesus na aqa Mondor qariŋyim aqa aŋgro naŋgoq aiqas
O Tiofilus, e nami anjam bei neŋgreŋyosim inoq qariŋyem. Kumbra kalil Yesus a yoqnej qaji deqa ti anjam kalil a na tamo uŋgasari naŋgi minjroqnej qaji deqa ti utruq na neŋgreŋyem. Neŋgreŋyosim gilsimqa Qotei na Yesus osiq laŋ qureq oqej di patem. Yesus a laŋ qureq oqosaisosiqa aqa segi aŋgro giltnjrej qaji naŋgi koroinjrnaqa Mondor Bole na aqa medabu siŋgilatetonaqa minjrej, “Niŋgi ijo wau ojoqnsib ijo anjam mare mare laqniy.” Yesus a jaqatiŋ osiq moisiq olo ŋambile sosiqa aqa aŋgro naŋgoq di brantoqnsiqa maŋwa gargekoba yeqnaqa naŋgi unoqneb. Unoqnsib maroqneb, “Bole.” Bati 40 qa a naŋgoq di brantoqnej. Brantoqnsiqa Qotei a tamo uŋgasari naŋgo Mandor Koba sosim naŋgi taqatnjrqas anjam di minjroqnej. Onaqa bati bei Yesus na aqa aŋgro naŋgi di olo koroinjrsiqa minjrej, “Niŋgi Jerusalem urataib. Ijo Abu aqa Mondor niŋgi nami eŋgwa marej qaji deqa tariŋoqnsib soqniy. E nami niŋgi deqa merŋgoqnem. Jon a ya na tamo uŋgasari naŋgi yansnjroqnej. Ariya bati qudei koboamqa e Mondor Bole aqa siŋgila na niŋgi yansŋgwai.”
Onaqa bati bei Yesus a olo aqa aŋgro naŋgi koroinjrnaqa naŋgi na endegsib nenemyeb, “O Tamo Koba, bini bati endeqa kiyo ni na Rom naŋgo siŋgila kobotosim iga Israel tamo uŋgasari siŋgila egimqa iga kamba mandam endi taqatqom?” Onaqa Yesus na minjrej, “Niŋgi bati di qalieqa maraib. Di nuŋgo wau sai. Di ijo Abu aqa wau. A segi na bati di giltej unu. Ariya Mondor Bole a nuŋgoq bamqa niŋgi siŋgila osib e qa anjam mare mare laqniy. Niŋgi Jerusalem endia, Judia sawaq di, Samaria sawaq di, sawa sawa kalil keretosib e qa anjam mare mare laqniy.”
Yesus a laŋ qureq oqej
Yesus na aqa aŋgro naŋgi anjam degsi minjrsiqa a mandam uratosiq laŋ goge oqeqnaqa naŋgi a koqyesoqneb. Onaqa laŋbi na a kabutonaqa naŋgi a olo unosai. 10-11 Naŋgi laŋ goge tarosib ŋam ateqnabqa tamo aiyel gara qat jigeb qaji naŋgi bosib naŋgo areq di tigelosib minjreb, “O Galili tamo, niŋgi kiyaqa laŋ goge tarosib ŋam ateqnub? Yesus a niŋgi uratŋgsiqa laŋ goge oqeqnaq niŋgi unonub mondoŋ a degsim olo bqas.”
Yesus aqa aŋgro naŋgi na tamo bei giltonab a Judas aqa sawa ej
12-13 Mana naŋgi soqneb qaji aqa ñam Oliv mana. Mana di Jerusalem jojomq di unu. Naŋgi dena olo puluosib Jerusalem aisib tal gogetosib naŋgo warum bei gogeqsi naŋgi gaigai soqneb qaji deq gileb. Yesus aqa aŋgro warum deq gileb qaji naŋgo ñam agiende. Pita, Jon, Jems, Andru, Filip, Tomas, Bartolomyu, Matyu, Alfius aqa ŋiri Jems, Jems bei aqa ŋiri Judas, Saimon agi nami Rom naŋgi winjrqajqa maroqnej qaji. Yesus aqa aŋgro 11 naŋgi di warum deq gileb. 14 Naŋgi ti uŋgasari qudei ti Yesus aqa was naŋgi ti aqa ai Maria dego naŋgi koba na gaigai warum dia korooqnsibqa are qujaitoqnsib Qotei pailyoqneb.
15 Bati bei tamo uŋgasari 120 Yesus qa naŋgo areqalo siŋgilateb qaji naŋgi koroosib sonabqa Pita a naŋgo ambleq di tigelosiqa minjrej, 16-17 “O ijo was niŋgi quiy. Qotei aqa anjam bei neŋgreŋq di unu qaji di aqa damu bini brantqo. Anjam di aqa damu Qotei a nami brantqa marej deqa agi brantqo. Anjam di Qotei aqa Mondor na Devit minjnaq qusiqa neŋgreŋyonaq soqnej. A Judas qa neŋgreŋyej. Judas agi iga koba na sosimqa Yesus aqa wau ojoqnem. Niŋgi qalie, bunuqna a na jeu tamo naŋgi gam osornjrnaqa Yesus ojeb.” Pita a naŋgi anjam degsi minjrej.
18 Judas aqa kumbra tulaŋ uge. Aqa kumbra uge agiende. Juda tamo kokba naŋgi na a silali yonabqa Yesus osiqa naŋgo baŋq di atej. A silali di osiqa mandam taqal bei awaiyej. Awaiyosiqa a mandam dia uloŋosiqa aqa mene paraonaqa bi bileŋej. 19 Bunuqna tamo uŋgasari kalil Jerusalem di soqneb qaji naŋgi deqa qusibqa mandam di aqa ñam “Akeldama” waiyeb. Di naŋgo segi anjam na ñam waiyeb. Ñam di aqa damu, “Leŋ Aiqajqa Mandam.”
20 Ariya Pita a olo marej, “Devit a nami Qotei louqa buk miligiq di Judas qa endegsi neŋgreŋyej, ‘Aqa tal laŋa sqas. Tamo bei na olo aqa tal oqasai.’ Osiqa olo Judas qa endegsi neŋgreŋyej, ‘Tamo bei na kamba aqa wau ojqas.’
21 “Deqa ijo was niŋgi quiy. Iga tamo bei giltonamqa a na Judas aqa sawa osim iga ti Yesus aqa wau ojqom. Iga nami Tamo Koba Yesus dauryosim laqnamqa bati deqa tamo naŋgi iga koba na soqnem deqaji bei giltqom. 22 Jon yansnjro qaji aqa bati qa Yesus na aqa wau utru atej dena bosi bosiq Qotei a Yesus yaigosiqa laŋ qureq oqej. Bati deqa tamo naŋgi iga koba na soqnem deqaji bei giltonamqa a iga ti Yesus aqa wau ojqom. Ojsimqa Yesus a moisiq olo subq na tigelej deqa mare mare laqnqom.”
23 Pita a naŋgi anjam degsi minjrnaqa naŋgi na tamo aiyel giltnjreb. Josep Matias wo giltnjreb. Josep aqa ñam bei Barsabas. Aqa ñam bei Jastas. 24 Naŋgi aiyel giltnjrsibqa endegsib pailyeb, “O Tamo Koba, ni tamo kalil naŋgo areqalo qalie. Deqa tamo aiyel endi ni yai giltqam di iga osorgimqa tamo dena Judas aqa sawa osim aqa wau ojqas. 25 Judas a wau di uratosiqa moisiq sawa uge ni nami a aiqajqa giltem qaji deq aiyej.” 26 Naŋgi degsib pailyosib koboonaqa tamo yai na kamba Judas aqa wau ojqas deqa marsibqa meniŋ silali alaŋeb. Alaŋonabqa Matias aqa meniŋ na buŋyej. Deqa naŋgi Matias giltonabqa a Yesus aqa anjam maro tamo 11 naŋgi koba na sosib wauoqneb.