3
Qotei a iga qa are boleiyosiq kumbra boledamu egej
O Taitus, ni na Kristen tamo uŋgasari naŋgi anjam endegsim minjroqne, “Niŋgi na mandor naŋgi ti sawa taqato qaji tamo kokba ti naŋgo sorgomq di sosibqa naŋgo anjam dauryoqniy. Osib gaigai wau bole yqajqa are qaloqniy. Niŋgi tamo qudei naŋgi misiliŋ anjam minjroqnaib. Osib anjam na qotoqnaib. Gaigai lawo na sosib tamo uŋgasari kalil naŋgi kumbra bole osornjroqniy.” O Taitus, ni na Kristen tamo uŋgasari naŋgi anjam degsim minjroqne.
Ni qalie, iga dego nami areqalo uge ti sosimqa Qotei aqa anjam gotraŋyoqnem. Bati deqa Satan na iga gisa gisaŋgeqnaqa iga Qotei aqa gam bole dauryqa uratoqnsim kumbra uge uge dauryqajqa are pruggeqnaqa gago segi jejamu qa tulaŋ areboleboleigoqnej. Kumbra dena iga siŋgila na taqatgesoqnej. Deqa iga minjiŋ ti are uge ti sosim walweloqnem. Tamo qudei na iga jeutgeqnabqa iga kamba dego naŋgi jeutnjroqnem.
Ariya bati di Qotei agi iga eleŋej qaji a na iga tulaŋ qalaqalaigosiqa iga qa are boleiyosiq kumbra boledamu egej. Aqa kumbra di a segi na boleq atej. Osiqa iga eleŋej. Gago segi wau bole bole iga yoqnem qaji a deqa osiq iga eleŋosai. A iga qa dulosiqa iga laŋa eleŋej awai saiqoji. Osiqa gago are miligi yansetgosiqa aqa Mondor Bole egsiqa iga aŋgro bunuj bul ŋambabtgej. Yesus Kristus agi iga eleŋej qaji aqa wau na Qotei na aqa Mondor Bole qariŋyonaqa gago are miligiq aiyej. Yesus a iga qa are boleiyej deqa iga Qotei aqa ŋamgalaq di tamo bole une saiqoji unum. Deqa mondoŋ iga ŋambile gaigai sqom. Iga ŋambile di oqajqa tariŋoqnsim unum. Qotei aqa anjam di tulaŋ boledamu. Deqa iga anjam di gago areqaloq di siŋgilatqom.
O Taitus, ni Qotei aqa anjam di siŋgila na palontoqnimqa tamo uŋgasari Qotei qa naŋgo areqalo siŋgilateqnub qaji naŋgi quoqnsib kumbra bole bole yoqnqab. Anjam dena tamo uŋgasari naŋgi aqaryainjreqnu. Tamo qudei naŋgi laŋa laŋa ŋiriŋoqnsib nanari anjam maroqnsib laqnub. Naŋgi Moses aqa dal anjam qa ti naŋgo moma naŋgo ñam qa ti anjam na qoteqnub. Naŋgi anjam di marqajqa tulaŋ arearetnjreqnu. Iga qalie, anjam dena iga aqaryaigwa keresai. Deqa Taitus, ni tamo deqaji naŋgo anjam di quetnjraim. Torei urat.
10 Tamo bei na Kristen tamo uŋgasari naŋgo areqalo ugetetnjrsim naŋgi pupoinjrimqa ni na tamo di minjimqa aqa kumbra di uratem. A ni quetmosaiamqa olo minje. Minjimqa olo quetmosaiamqa ni a uratosim torei qoreiye. 11 Ni qalie, tamo deqaji naŋgi Qotei aqa gam torei urateqnub. Naŋgi une yo qaji tamo unub. Naŋgo une dena naŋgi osornjreqnu, naŋgi tamo uge.
Pol na Taitus minjej, “Ni urur bosim e itbe”
12 Ariya Taitus, ni que. E na Artemas kiyo Tikikus kiyo qariŋyitqa a inoq gilqas. Gilsim mermimqa ni urur bosim Nikopolis qureq di e itbe. Yuwal ugeo bati qa e dia sqai. Soqnit ni bosim dia e itbe. 13 Apolos wo dal anjam qalie tamo Senas wo naŋgi aiyel ino qure uratosib walwelqa laqnibqa ni na aqaryainjrimqa naŋgi gamq di iŋgi bei qa truquqasai.
14 Ni na Kristen naŋgi anjam plaltosim minjroqnimqa naŋgi wau bole yoqnqajqa geregere qalieosib tamo qudei iŋgi iŋgi qa truqueqnub qaji naŋgi aqaryainjroqnebe. Naŋgi laŋa sosib wau bole bole yosaio uge.
15 Kristen kalil e koba na endi unum qaji naŋgi na ni kaiyeimonub. Deqa ni na kamba tamo uŋgasari iga tulaŋ qalaqalaigeqnub qaji naŋgi gago kaiye anjam endi minjrime. Tamo uŋgasari naŋgi di iga koba na Yesus qa gago areqalo siŋgilateqnum.
O ijo was, Qotei a niŋgi kalil qa are boleiyeme. Bole.