I Tnanin Sulat Febe Pol di dad To Ftoo di ku Dyisas Krayst di
Korintu
1
Do, Pol, i nalék Dwata fagu di knayèan du nimòan agu i satu to dek Krayst Dyisas. Lwe gami Sostinis, i flanekto di kaftoo di ku Dyisas Krayst, gumdà i sulat ani.
Na yé gugtadè i sulat ani di gamu dad to nfun Dwata déé di syudad Korintu, dunan i kdeeyu ta tanfing Dwata du fye mtiu gamu. Ta nfunan gamu fagu di ksasatuyu di ku Krayst Dyisas, magin i kdee dad to di klamang banwe mangamfù di ku Dyisas Krayst, dunan Amu i kdeeto.
Mulà moon i Màto Dwata na i Amuto Dyisas Krayst mlé gamu kafye na ktanak nawa.
I dad kafye mdà ku Krayst
Sigi agu fasalamat di Dwata gablà di gamu du ta banlén gamu kafye fagu di ksasatuyu di ku Krayst Dyisas. Du fagu di ksasatuyu di ku Krayst, ta lamnok gamu di kdeen, di ktalù na di kfulungyu. I ta tdòmi di gamu gablà di ku Krayst, ta too dmalil di nawayu. Na mdà déé, too sikof i kablén gamu dad gnagan fagun di Tulusan lamyu fatan i kasfulê i Amuto Dyisas Krayst. Kenen i fambagal i kaftooyu kel di gusenan, du fye ku ta kel i Du i Amuto Dyisas Krayst, landè gumaslenyu. Too gsalig i Dwata. Kenen i malék gamu du fye nun ksasatuyu di Ngàan, i Amuto Dyisas Krayst.
Sahal fandam i dad to ftoo di Korintu
10 Dad flanekgu, fagu di dagit i Amuto Dyisas Krayst, ani fnigu di gamu. Tooyu sansatu i nawayu du fye là masgalel gamu. Tooyu sanbakas i fandamyu na i nafatyu. 11 Dad flanekgu, ani duen-gu man ayé di gamu du nun dad to mdà di gumnè Klowi tmulen do gal nun kasbalewyu kun. 12 Ani kayègu faglabat. Gal sahal i manyu. Man i satu, “Yé do lalò Pol,” na man i satu, “Yé do lalò Apulus,” na lê man i satu, “Yé do lalò Piter,” na nun lê man dun, “Yé do lalò Krayst.” 13 Kan? Ta masgalel kè Krayst? Pol kè i fnatak ditù di krus du mdà di dad salàyu? Yé kè gufbunyagyu di dagit Pol?
14 Fasalamat agu di Dwata du là dee di gamu i bnunyaggu, lo Krispu na Gayus. 15 Taman, landè fakay man dun ku yé gufbunyagyu di dagitgu. 16 (Yé kadì i lêgu bnunyag ale Stifanas magin i familyan, na ta là gafaldamgu ku nun dademe bnunyaggu.)
17 Ise yé dek Krayst do ku munyag, bay yé dekan do tamdò i Fye Tulen. Na di katdògu, ise yé gnamitgu i ktalù dad to bong gnadè, du ku yé nimògu, ta baling do i dagla, na ta lanah btas i kfati Krayst di krus.
I kfulung na i kaltulus Dwata
18 Di fandam i dad to là galwà, landè gukmamu i kfati Krayst di krus. Bay di gito dad galwà, i kfati Krayst, yé gumiteto i kaltulus Dwata. 19 Ani man di Tnalù Dwata,
“Falmogu kfulung i dad to fulung, na flandègu btas i gnadè dad to bong gnadè.”
20 Taman, dét gukel i dad to too fulung na too bong gnadè na too fulung talù? Ta fite Dwata landè gukmamu i kfulung dad to dini di tah tanà.
21 Yé mnè di nawa Dwata, landè kibò dad to gmadè kenen ku fagu di kfulungla. Bay yé fandaman, falwàan i dad to dmawat i tdòmi, dunan i tdò man dademe dad to landè gukmamu dun kun. 22 Silang ftoo i dad Dyu ku ta nun teenla tnikeng ilè i kaltulus Dwata. Na i dad ise Dyu, too ale mayè flinge di dad to bong gnadè. 23 Bay gami, yé tdòmi gablà ku Krayst, i mati di krus. Na i tdòmi ayé too knang i dad Dyu, na landè gukmamu i dad ise Dyu dun. 24 Bay di dad to ta nalék Dwata, Dyu ku demen ise Dyu, Krayst i kaltulus na i kfulung Dwata. 25 Ku nè man dad to gutukay di kfulung Dwata, mas bong fa di kfulung i dad to. Ku nè man dad to gumlungay Dwata, mas kamgis fa di kgis i dad to.
26 Dad flanekgu, nangyu glifet i kagkahyu di muna di katlo Dwata gamu. Di fandam i dad to, là dee di gamu i too gmadè, na là dee di gamu i nun glal, na là dee di gamu i too fye kagkah du glalòyu mdà di dad tuayu. 27 Bay i dad to là too gmadè di kafdam i dad to dale, yé baling nalék Dwata du fye myà i dad to too gmadè. Na i dad to mlungay di kafdam i dad to dale, yé baling nalék Dwata du fye myà i dad to kamgis. 28 Yé nalék Dwata i dad to mdanà na nadoy i dad to. Yé duenan malék dale du flandèan btas i man nawa dad to mabtas, 29 du fye landè to fagdag di kanfe Dwata. 30 Bay lo mdà di Dwata, ta nun ksasatuto di ku Krayst Dyisas, na ta fiten di gito i too glut kfulung mdà di ku Krayst. Na fagu di ksasatuto di ku Krayst Dyisas, ta tluh na mtiu ato di kite Dwata, na ta falwàan ato. 31 Yé duenam man, too ti glut i gsulat di Tnalù i Dwata, manan,
“Ku mayè ge fagdag, yé lom dag i dad nimò I Amu.”