5
I kagfisanto dad sasè di banwe ani
Nè to ftoo na Dyisas i Mgalék Dwata, ngà i Dwata kenen. Na nè to kamdo i Mà, lêan kando i dad ngàan. Ani gugmadèto dun ta kandoto i dad ngà Dwata, ku kandoto i Dwata, na nimento i dad uldinan. Ani ilè i kakdoto di Dwata, nimento i dad uldinan. Na là mlimah mimen dun, du i kdee dad ngà i Dwata, ta gfisanla i sasè dini di tah tanà ani. Na ani gamfisan dun, i kaftooto. Simto kè gamfisan i sasè di banwe ani? Yé dunan i to ftoo na Dyisas i Ngà Dwata.
I tmulen gablà ku Dyisas Krayst
Ta salu Dyisas Krayst dini di tah tanà, na bnunyag kenen di éél, na falohan i litèan di kfatin di krus. Ise ku lo kenen fbunyag di éél, bay lê maloh i litèan. Na i Mtiu Tulus tmulen gablà ayé, du kenen i kaglut. Nun tlu tmulen gablà ku Dyisas, dunan i Mtiu Tulus, na i éél, na i litè, na i tlu ani, sasatu ale. Ku fantooto i tulen dademe to, midul déé kaglut tulen Dwata gablà di Ngàan. 10 Nè i to ftoo di Ngà i Dwata, ta toon gadè i kaglutan. Bay nè i to là ftoo di Dwata, fankéngan i Dwata du là fantoon i tulen Dwata gablà di Ngàan. 11 Ani i ta tulen Dwata: Banlén ato nawa landè sen, na yé gumdàan di Ngàan. 12 Nè i to ta dmawat i Ngà Dwata, ta nun nawan landè sen, bay nè i to là dmawat i Ngà Dwata, landè nawan landè sen.
Nawa landè sen
13 Sulatgu ayé di gamu du fye gadèyu na gamu ta ftoo di Ngà Dwata nun nawayu landè sen. 14 Na là gdè ato mni di Dwata du gadèto balù dét i fnito, tnimelan syan ku glalò di knayèan. 15 Na du gadèto na galan linge i kdee fnito di kenen, taman gadèto balù dét i fnito, gdawatto.
16 Na ku teenyu i flanekyu di kaftoo ta tatek di salà, bay i salà ayé là gamgebe dun di fati, yé fye dnasalyu du fye banlé Dwata kenen nawa. Bay nun salà gamgebe i satu to di fati. Ise ku yé man-gu dnasalyu i to mimò salà salngad ayé. 17 I kdee dad sasè nimò, slame salà, bay nun salà là geben ge di fati.
18 Ta gadèto nè i to too glut ngà i Dwata, ta là fadlugan di salà, du Krayst, i Ngà Dwata, kamlung kenen du fye landè kibò Satanas magot dun. 19 Ta tooto gadè na ngà ato i Dwata, na lêto gadè Satanas magot i klamang banwe. 20 Na lêto gadè ta salu dini di tah tanà i Ngà Dwata, na ta banlén ato kaglabat du fye gadèto i too glut Dwata. Na ta sasatu ato di too glut Dwata, na di Ngàan, dunan Dyisas Krayst. Kenen i too glut Dwata, na i gutambul i nawa landè sen. 21 E dad ngàgu, tooyu niwas i dad ise glut dwata.