2
I kafdanà Krayst
Mdà di ksasatuyu di ku Krayst, ta mbagal gamu. Na mdà di kakdon, flehewan gamu, na ta nun kasgalakyu di Mtiu Tulus, na nun kasakdoyu na kaslayù nawa. Taman, ani fnigu di gamu, tooyu sansatu i nawayu, i kasakdoyu, i knayèyu, na i fandamyu, na ku yé nimòyu, too sikof i klehewgu. Balù dét i nimòyu, nang gamu lom, na nangyu fdatah i ktoyu, bay fdanà gamu, na yé fabtasyu i dademe to, ise ku gamu kto. Na nang ku lo yé fandamyu i gamfye di gamu kto, bay lêyu fandam ku dét i gamfye di dademeyu.
Fye ku i fandam Krayst mnè déé di gamu.
Balù ku yé kagkahan salngad di Dwata, bay là knabasan dun.
Bay fagu di knayèan, nlusan i kdatahan, lsakan adat i satu fasak, na fbaling to dini di tah tanà.
Na di kafbalingan to, toon fdanà i kton, na sandulêan nimen i kdee knayè i Dwata kel di kfatin, dunan kfatin di krus.
Taman, mdà ayé, too fdatah Dwata Dyisas, na blén di kenen i dagit mdatah di kdee dad dagit.
10 Na i kalbong kdee mnè di langit na di tah tanà na di lam i tanà, ku ta lingela i dagit Dyisas Krayst, sdulê ale lkuad na mangamfù di kenen,
11 na i kdeela sdulê tmulen na Dyisas Krayst i too glut Amu du fye magdayen Dwata, dunan i Màto.
I knengto salngad blatik
12 Taman, dad flanek toogu kanbong nawa, i tagnè kimenyu di lamgu déé di safédyu, balingyu too nidul di nawan ani, na fanlesyu mimò dun magin i afè na i klikò kel di ksikof i kagalwàyu. 13 Du Dwata i mnè déé di nawayu, na kenen i mlé gamu ayè na gnagan mimò i knayèan.
14 Na balù dét i nimòyu, nang gamu galà mungag, na nang gamu sdò. 15 Ku nimenyu ani, ta landè gumaslenyu, na too gamu mtiu, du ta gamu dad ngà i Dwata. Na balù mnè gamu di bleng i dad to too kigò, là milih i katluhyu. Na salngad gamu di dad blatik mneng di langit du tnuyalyu i dad to mnè di gukmifuhan di tah tanà, 16 du yé tdòyu di dale i tdò mlé nawa. Na ku yé nimòyu, fakayta gamu dag di Du Kasfulê Krayst du nun ulê i kdee nimògu.
17 Na i kaftooyu salngad dsù bléyu di Dwata. Na ku yé kayè Dwata fagin-gu tubél i litègu di dsùyu ayé, too agu lehew, na faginta gamu di klehewgu. 18 Na salngad ayé, yé fye lê gamu lehew, na faginyu agu di klehewyu.
Timoti na Ipafroditu
19 Na ku mayè i Amuto, dekgu Timoti salu déé di gamu du fye gadègu i kagkahyu, na fagu déé, matgal i nawagu. 20 Du lo kenen gamsngad do di kafdammi gamu. 21 I dademe, yé lola fandam i gamfye di dale, ise ku i knayè Dyisas Krayst. 22 Bay ta gadèyu sa gsalig Timoti du tnabengan agu tamdò i Fye Tulen, salngad di ngà tmabeng i màan. 23 Na yé duenam man, too agu mayè ku dekgu Timoti gadéé di gamu, bay silang fsalugu déé ku ta gadègu ku dét i mkel di do dini. 24 Na toogu fantoo di là mlo ani mimò i Amuto kfagu du fye gsalu agu déé.
25 Bay yé fandamgu dekgu samfulê Ipafroditu déé di gamu, satu flanekto di kaftoo, na demegu mimò i nimò Dwata, na demegu sundalu Krayst. Kenen i to ta dekyu gadini di do di munan du fye tnabengan agu mimò i nimò Dwata. 26 Too kayè nawan samsite gamu. Na too kenen mlidù du gadèan ta lingeyu i knun tdukan dini. 27 Too glut, nun sa tdukan di munan, na fan mati. Bay mdà di kakdo Dwata, lê mgulê. Na ise ku lo kenen i kando Dwata di kafgulêan dun, bay lê man do, tà too midul i klidùgu. 28 Taman, too bong ayègu fasfulê kenen déé di gamu du fye di kiteyu dun, too gamu lehew, na ta là mlidù agu. 29 Yé duenam man, too gamu flehew dmawat dun, du kenen i flanekyu di kaftoo, na tooyu nafè i kdee dad to salngad di kenen, 30 du fan mati Ipafroditu du mdà di ktabengan di nimò Krayst. Là ti klenan i lawilan du mayè kenen tmabeng do dini du landè sa gamu kibò tmabeng do.