2
Dmasal Dyona di Dwata
Na di lam i bong nalaf, dmasal Dyona di Dwata i Amun, manan,
“Di lam i bong kaflayamgu tamlo agu ge, Dwata i Amu
na tatnimelam agu.
Na mdà di gumnè i dad to mati tamlo agu ge du ftabeng,
na tafanlingem agu.
Tafbatam agu di lam i mahin,
ditù di too gumngalaman,
na sanlibut agu slil,
na maglimun agu i dad malbang lwekam.
Man nawagu tafalwaam agu di munam,
na talàgu lêman teen
i Bong Gumneam.
I lwek di mahin mlimun deg na fan agu saif,
maglimun agu mahin,
na i lamun glabéd di ulugu.
Ditù agu di gugafdak i dad bulul di gumngalaman,
ditù di lam di banwe gumilanggù dad to mati, na landè gugalwàgu.
Kabay Dwata i Amu, i Dwatagu
tafalwaam agu di kfati.
Di klandè imen nawagu ku mto agu,
gafaldamgu ge, Amugu
na too agu dmasal di ge,
na ditù di Bong Gumneam talingem agu.
I dad to mangamfù di dad ise glut dwata landè gukmamu,
taknagolla i kafye mdà di Dwata i Amu.
Kabay deg, kadang mlingag agu dmayen ge,
na mangamfù agu di ge fagu di kadsùgu,
na dnohògu i fakanggu di ge,
du i kagalwà mdà alò di ge Dwata i Amu!”
10 Na kafnge i kdasal Dyona, dek Dwata i Amu i bong nalaf falwà ku Dyona. Taman lwaan kenen di kilil mahin.