LADA SƐ̃IA
Yã́ pↄ́ kú láɛ bee guuↄ
Láɛ bee Isailiↄ kua káau yã'òwɛ̃ɛ e wàↄ tàńnↄ zↄↄ ũ Babiloni. Lua gbàgbanaↄ mɛ́ kɛ̃̀. Aa yã́ pↄ́ kú Samuɛli láↄ ń Kíaↄ láↄ guu sɛ̀, ãma lousisiyã mɛ́ gbãanɛ́, ↄ̃ aa gbãakpà Lua ua ń Lua yã́owa. Lua mɛ́ kũ̀ àↄ dɛ Isailiↄ kía ũ ado, kíaↄ dɛ aà zĩkɛnaↄ ũɛ, aamɛ aaì kíablea yã́gↄ̃gↄ̃ aà gɛ̃ɛ ũ. Yã́ bee guu Davidiá kía náaideɛ, ↄ̃mɛ Yelusalɛũ sì, ↄ̃ wɛ̃́lɛpi gↄ̃̀ Lua wɛ̃́lɛ ũ Lua kpɛ́ pↄ́ kú we yã́i. Ɔ̃mɛ kíablea yã́ↄ ń lousisiyãↄ dà Isailiↄnɛ. Kía maapi gaa gbɛa lápi kɛ̃na gbãakpà aà bui pↄ́ aa gↄ̃̀ Yudaↄ bùsu kpalablenaↄ ũↄ yã́wa.
Lápi daalɛkĩi wà gbɛ̃́ↄ tↄdↄ̀dↄ sɛa za Adamuwa e à gɛ̀ pɛ̀ò Davidiwa (1-9). Bee gbɛa wà Davidi kpalablea yã́ bↄↄlɛkɛ̀ (10-29), ãma wi aà yãkɛaeↄ oo: Aà ɛ̀waasoblea, Saulu aà wɛa, aà kpalablea wɛ̃̀ sopla ń kĩnio Hɛblↄ̃, aà Basɛba sɛa, Abisaloũ fɛlɛaaànↄ ń yãpãleↄ. Lápi Davidi Lua kpɛdↄa Yelusalɛũ sↄukɛa yã́ bↄↄlɛkɛ̀ lↄ: Sua ń Dii kpagoloo Yelusalɛũ, Davidi Isaili zĩgↄ̃ↄ naoa, Levii buiↄ ń sa'onaↄ ń lɛ̀sinaↄ ń bↄlɛdↄ̃anaↄ zĩ zɛ́kalɛa.
1
Sɛa Adamu e Ablahaũwa
(Daa 5.1-32, 10.1-32, 11.10-26)
Adamu, Sɛti, Ɛnↄsi, Kena, Maalalee, Yɛlɛdi, Ɛnↄki, Mɛtusela, Lemɛki, Nↄee ń a nɛgↄ̃ɛↄ Sɛũ ń Haũo ń Yafɛtio.
Yafɛti nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Gomɛɛ, Magↄgu, Mɛdɛ, Gɛlɛsi, Tubali, Mɛsɛki ń Tilasio. Gomɛɛ nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Asɛnazi, Lifa ń Tↄgaamao. Gɛlɛsi nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Ɛlisa, Taasisi, Sipi ń Lodanio.
Haũ nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Etiopi, Egipi, Libii ń Kanaao. Etiopi nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Saba, Avila, Sabata, Laama ń Sabatɛkao. Laama nɛgↄ̃ɛↄn Seba ń Dedão ũ. 10 Niũlodiá Etiopi buiɛ lↄ. Ɔ̃mɛ dṹnia nɛgↄ̃n tↄde sɛ̃́ia ũ. 11 Egipi buiↄ tↄ́n kɛ: Ludiↄ, Anaũↄ, Lɛabaↄ, Nafɛtuↄ, 12 Patusiↄ, Kasuluↄ ń Kɛlɛti pↄ́ Filitɛ̃ↄ bↄ̀ ń guuↄ. 13 Kanaa nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́ian Sidↄ̃ ũ. Aà bui kĩniↄn kɛ: Iti buiↄ, 14 Yebusi buiↄ, Amↄle buiↄ, Giigasi buiↄ, 15 Ivi buiↄ, Aaka buiↄ, Sini buiↄ, 16 Aavadi buiↄ, Zɛmali buiↄ ń Amata buiↄ.
17 Sɛũ nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Elaũ, Asili, Aapasa, Ludi ń Alaũo. Alaũ nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Uzu, Hulu, Getɛɛ ń Mɛsɛkio. 18 Aapasa mɛ́ Sela ì, ↄ̃ Sela Ɛbɛlu ì. 19 Ɛbɛlupi nɛgↄ̃ɛ ì plaɛ. Ado tↄ́n Pɛlɛgi, asa aà gↄↄ ↄ̃ wà kɛ̃̀kↄ̃wa dṹniau. Aà dãuna tↄ́n Yotã. 20 Yotãpi buiↄ tↄ́n kɛ: Alɛmↄda, Sɛlɛfi, Azemavɛ, Yela, 21 Adolaũ, Uzali, Dikala, 22 Obali, Abimaɛ, Seba, 23 Ofii, Avila ń Yobabao. Yotã buiↄn we píi.
24 Sɛũ, Aapasa, Sela, 25 Ɛbɛlu, Pɛlɛgi, Leu, 26 Selugi, Nakↄↄ, Tela 27 ń Ablaũ pↄ́ wì mɛ lↄ Ablahaũo.
Ablahaũ buiↄ
(Daa 25.12-16, 36.1-19)
28 Ablahaũ nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Izaaki ń Isimaɛlao. 29 An buiↄ tↄ́n kɛ: Isimaɛla nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́ian Nɛbai ũ. A gbɛa Kedaa, Adibɛɛli, Mibisã, 30 Misima, Duma, Masa, Adada, Tema, 31 Yetuu, Nafisi ń Kedemao. Isimaɛla nɛgↄ̃ɛↄn we.
32 Ablahaũ nↄ Kɛtula pↄ́ i mɛ́sɛdilɛɛ̀o nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Zimana, Yosã, Mɛdã, Madiã, Isebaki ń Suao. Yosã nɛgↄ̃ɛↄn Seba ń Dedão ũ. 33 Madiã nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Efa, Efɛɛ, Anↄki, Abida ń Ɛlɛdaao. Kɛtulapi buiↄn we ḿpii.
34 Ablahaũ nɛ́ Izaaki nɛgↄ̃ɛↄn Esau ń Yakↄbuo ũ. 35 Esau nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Ɛlifaza, Leuɛli, Yeusi, Yalaũ ń Kolao. 36 Ɛlifaza nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Temani, Omaa, Zefo, Gataũ, Kenazi ń Amalɛki pↄ́ a ì ń Timinao. 37 Leuɛli nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Naata, Zela, Sãma ń Mizao.
Sei buiↄ
(Daa 36.20-43)
38 Sei nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Lotani, Sobala, Zibɛↄ̃, Ana, Disↄ̃, Ezɛɛ ń Disão. 39 Lotani nɛgↄ̃ɛↄn Oli ń Omaũo ũ. Lotani dãen Timina ũ. 40 Sobala nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Alavã, Manaata, Ebali, Sefo ń Onaũo. Zibɛↄ̃ nɛgↄ̃ɛↄn Aya ń Anao ũ. 41 Ana nɛ́n Disↄ̃ ũ. Disↄ̃ nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Ɛmadã, Ɛsebã, Ilana ń Kelanao. 42 Ezɛɛ nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Bilana, Zaavã ń Akanao. Disã nɛgↄ̃ɛↄn Uzu ń Alanao ũ.
43 Kía pↄ́ aa kpalablè Ɛdↄũ bùsuu Isaili kíaↄ ãaↄ tↄ́n kɛ: Bɛↄↄ nɛ́ Bɛla, Dinaba gbɛ̃́ɛ. 44 Kɛ́ Bɛla gà, ↄ̃ Bↄzɛla gbɛ̃́ Zela nɛ́ Yobaba zↄ̃̀lɛ aà gbɛu, 45 Kɛ́ Yobaba gà, ↄ̃ Temani bùsu gbɛ̃́ Usaũ zↄ̃̀lɛ aà gbɛu. 46 Kɛ́ Usaũ gà, ↄ̃ Aviti gbɛ̃́ Bedada nɛ́ Adada zↄ̃̀lɛ aà gbɛu. Ɔ̃mɛ zĩblè Madiãↄwa Mↄabu bùsuu. 47 Kɛ́ Adada gà, ↄ̃ Maseleka gbɛ̃́ Samala zↄ̃̀lɛ aà gbɛu. 48 Kɛ́ Samala gà, ↄ̃ Leobo pↄ́ kú Uflata saɛ gbɛ̃́ Saulu zↄ̃̀lɛ aà gbɛu. 49 Kɛ́ Saulu gà, ↄ̃ Akaboo nɛ́ Baalanana zↄ̃̀lɛ aà gbɛu. 50 Kɛ́ Baalanana gà, ↄ̃ Pau gbɛ̃́ Adada zↄ̃̀lɛ aà gbɛu. Aà na tↄ́n Mɛtabɛli, Malɛdi nɛ́ɛ, Mɛzaaba tↄũnaɛ. 51 Adadapi gà sↄ̃.
Ɛdↄũ bui dezi káauↄn kɛ: Timina, Alava, Yɛtɛti, 52 Ɔhↄlibama, Ela, Pinↄ, 53 Kenazi, Temani, Mibizaa, 54 Magadiɛ ń Ilaũo. Ɛdↄũ bui dezi káauↄn we.