KƆLƐNIDEƆ LÁ SƐ̃IA
Yã́ pↄ́ kú láɛ bee guuↄ
Pↄlu wɛ̃́lɛgɛa gɛ̃̀n plaade guu à kɛ̀ Gɛlɛki wɛ̃́lɛ pↄ́ wì mɛ Kↄlɛni mↄ bao plasaiɛ, ↄ̃ tã́agbagbanaↄ nↄ̀sɛlilɛ aa gɛ̃̀ Yesu gãli pↄ́ a dàalɛ we guu.
Kↄlɛnideↄ lɛ́ namable godↄkĩi pↄ́ kú weↄ yã́i. Gbɛ̃́ↄ lɛ́ laata maamaa, fɛlɛkaayã gbãanɛ́, mɛ́ yãdↄ̃naↄ ń lousisizɛↄ ń wisaiyãↄ di weɛ lↄ. Yã'ĩapiↄ Yesu gãli dafunapi lè, ↄ̃ Pↄlu lɛ́ dɛ̃ɛka à a gbɛ̃́piↄ si yãvãipiↄwa.
Pↄlu taa gbɛa ìↄ Kↄlɛnideↄ bao ĩ́i ma mↄ̀ↄmↄↄ, ↄ̃ à bílikɛ̀ ń yã́wa. Bee mɛ́ tò à lakɛ̃̀nɛ́ e gɛ̃n síiↄ̃. Bibeli lá mɛ̀n plaɛ, mɛ́ à a pãleↄ yã'ò 1Kln 5.9 ń 2Kln 2.3, 7.8 guu lↄ.
Láɛ bee guu fↄkpaamá ń Lua sáaukpaao gbɛa (1.1-9), Pↄlu ònɛ́ aa sùuukɛ, aasu kↄ̃kpaalɛ lↄo (1.10-4.21), aa wisaiyã bↄ ń gãli guu (5), aa kã́mabo ń kↄ̃gbɛaa yã́kpalɛu gbãade luadↄ̃nsaiↄ kĩ́io (6.1-11), aa mikɛ̃ gbãsĩkɛawa (6.12-20). Bee gbɛa à yã́ dasi pↄ́ aa gbɛ̀awaↄ wèwemá:
Nↄsɛa yã́ (lɛɛ 7)
Sa'onↄↄsoa ń lá wa kɛ tã́a yã́ musuo (8.1-11.1)
Nↄɛↄ pↄ́kummusukɛa yã́ ń Dii blɛblea yã́o (11.2-34)
Lua Nisĩna gbaↄ yã́ (12-14)
Gɛↄ vua yã́ (15)
Lápi yã́ mìdɛ ń baoeↄ, gbɛ̃́ↄ kámasa pↄ́ wàlɛ ká ń yã́ pↄ́ Pↄlu a zɛkàlɛↄ ń fↄ pↄ́ a kpàkpamáↄ (16).
Kua dṹnia guu yã'ĩapiↄ musu píi, Pↄlu lɛdàmá an bɛ̃̀ɛbosai. À ↄlↄnɛ́ lá Kilisi náaikɛa ì tó gbɛ̃́ bↄ yã́piↄ guu. Yeakↄ̃zi mɛ́ dɛ a píia (13).
1
Pↄlu fↄkpaa Kↄlɛnideↄwa
Mámɛmaa Pↄlu, Lua ma sisi à ma sɛ a pↄeãwa, ma gↄ̃ Kilisi Yesu zĩna ũ. Mapi ń wá gbɛ̃do Sↄsɛnio, wámɛ wa láɛ bee kɛ̃̀ Lua gãlide pↄ́ kú Kↄlɛniↄnɛ.* Zĩn 18.1 Lua á sisi a gↄ̃ a gbɛ̃́ↄ ũ, á kua adoa naa Kilisi Yesuwa ń gbɛ̃́ pↄ́ ìↄ wá Dii Yesu Kilisipi sisi gupiiuↄ, wá Dii doũdeↄ. Lua wá Mae ń Dii Yesu Kilisio gbɛ̃kɛkɛɛ́, aai á gba aafia.
Miↄ Lua sáaukpa gↄↄpii á yã́ musu gbɛ̃kɛ pↄ́ a kɛ̀ɛ́ á naa Kilisi Yesuwa yã́i. Á naawà guu pↄ́pii kã̀fĩɛ́, yã'oa píi ń dↄ̃a píio, asa wá Kilisi yã'oaɛ́ zɛ̀dↄ á guu, ↄ̃ Lua Nisĩna gbae i kɛ̃́sãwáo, gↄↄ pↄ́ á wɛ́ dↄ wá Dii Yesu Kilisi mↄai. Wá Dii Yesu Kilisipi a to à zɛ gbãa e a lɛ́wa, íↄ ku tàaesai aà mↄgↄↄ. Lua náai vĩ. Ɔ̃mɛ á sisi à gbɛ̃́kpa ń a Nɛ́ Yesu Kilisi wá Diio.
Kↄlɛni Yesudeↄ kↄ̃kpaalɛa
10 Gbɛ̃́ↄ, ma awakpàɛ́ ń wá Dii Yesu Kilisi tↄ́o, àↄ lɛdoũ vĩ ń kↄ̃o ápii, kɛ́ kↄ̃kpaalɛa e láa á guu, í nakↄ̃wa ń làasoo doũo ń nↄ̀sɛmɛndoo. 11 Má mà Koloe gbɛ̃́ↄ kĩ́i, yãkele kú á guu. 12 Lá má màn kɛ: Á gbɛ̃eↄ mɛ̀ wà zɛ̀manↄ. Gbɛ̃eↄ mɛ̀ wà zɛ̀ ń Apolooo. Zĩn 18.24 Gbɛ̃eↄ mɛ̀ wà zɛ̀ ń Piɛɛo. Gbɛ̃eↄ mɛ̀ wà zɛ̀ ń Kilisio. 13 Kilisi kpaalɛa yã̀? Wà ma paliwa á yã́ia? A da'ilɛkɛ̀ ń ma tↄ́o yã̀? 14 Ma Lua sáaukɛ̀, kɛ́ mi á gbɛ̃e da'ilɛkɛo, sema Kilisipu ń Gaiusio bàasio. Zĩn 18.8 15 Lá màaɛ, gbɛ̃e a e o a da'ilɛkɛ̀ a gↄ̃ ma ìwa ũo. 16 Ao, ma Sefana bɛdeↄ da'ilɛkɛ̀ lↄ. Bee bàasio, tó ma gbɛ̃pãle da'ilɛkɛ̀, a dↄmagu lↄo. 17 Kilisi i ma zĩ gbɛ̃́ da'ilɛkɛa yã́io, sema a bao kpàwakɛaɛ. I kɛ ń yãdↄ̃o no, kɛ́ aà gaa líwa su kɛ famao yã́iɛ.
Ɔ̃nↄ búina ń ↄ̃nↄ sĩanao
18 Kilisi gaa líwaá mìsaiyãɛ gbɛ̃́ vũaaaↄnɛ. Wá gbɛ̃́ pↄ́ Lua lɛ́ wá suabaↄ sↄ̃, a dɛwɛ̃ɛ aà gbãa ũ. 19 A kɛ̃a Lua taalau wà mɛ̀:
Má ↄ̃nↄnaↄ ↄ̃nↄ midɛ,
má wɛzɛ̃naↄ wɛzɛ̃ suumpa.§ Isa 29.14
20 Ɔ̃nↄna ku máɛ? Ladↄ̃na ku máɛ? Dṹnia tiaɛ bee yã́piidↄ̃na ku máɛ? Lua i dṹnia ↄ̃nↄ dilɛ mìsaiyã ũo lé?* Isa 44.25 21 Lua ↄ̃nↄ guu, i to dṹnia gbɛ̃́ↄ a dↄ̃ ń ńzĩa ↄ̃nↄoo. À kàaàgu à gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ a náaikɛↄ suaba waaso pↄ́ wa dìlɛ mìsaiyã ũpi musu. 22 Yudaↄ ye dabudabui, Gɛlɛkiↄ ì ↄ̃nↄ wɛɛlɛ, 23 wápiↄ sↄ̃, Kilisi gaa líwa kpàwa wi kɛ, ↄ̃ Yudaↄ ì fuwà, buipãleↄ ì mɛ mìsaiyãɛ, 24 ãma gbɛ̃́ pↄ́ Lua ń sisi à ń sɛ́ↄ, Yudaↄ ń Gɛlɛkiↄ píi, Kilisi dɛnɛ́ Lua gbãa ń a ↄ̃nↄo ũ. 25 Lua yã́ pↄ́ dɛnɛ́ mìsaiyã ũpi dɛ gbɛ̃nazĩna ↄ̃nↄla. Lua yã́ pↄ́ dɛnɛ́ gbãasaiyã ũpi dɛ gbɛ̃nazĩna gbãala.
26 Gbɛ̃́ↄ, à gwa lá á dɛ gↄↄ pↄ́ Lua á sisi. Dãↄ kĩ́i á daside ↄ̃nↄna ũo, á daside gbãade ũo, á daside kíabui ũo. 27 Lua gbɛ̃́ pↄ́ dɛ dṹniaɛ mìsaide ũↄ sɛ̀, kɛ́ à wida ↄ̃nↄnaↄwaɛ. À gbɛ̃́ pↄ́ dɛ dṹniaɛ gbãasaide ũↄ sɛ̀, kɛ́ à wida gbãadeↄwaɛ. 28 À gbɛ̃́ pↄ́ dṹnia ń dílɛ kpɛɛ, ì sakáńgu an yã́ líↄ kuoↄ sɛ̀, kɛ́ à gbɛ̃́ pↄ́ an yã́ ìↄ kuↄ kpa kpɛɛ. 29 Màa gbɛ̃e a e lí ĩ́anadã Lua aɛo. 30 Ápiↄ sↄ̃, Lua tò á naa Kilisi Yesuwa, ↄ̃ à gↄ̃̀ wá ↄ̃nↄ ũ. Naa Kilisipiwa Lua tò yã́ bↄ̀wanↄ na, wá kua adoa mɛ́ à wá suabà. 31 Ayãmɛto lá a kɛ̃a láuwa, tó gbɛ̃́ ye ĩ́anadã, aà dã Dii yã́ musu. Zel 9.23

*1:2 Zĩn 18.1

1:12 Zĩn 18.24

1:14 Zĩn 18.8

§1:19 Isa 29.14

*1:20 Isa 44.25

1:31 Zel 9.23